Par Svēto Garu un Bībeles izpēti

7. februāris, 2017 | Anitra Roze

5. februārī Baznīcas ielā 12a uz Rīgas 1. draudzes organizēto Sabatskolas vadītāju un skolotāju semināru pulcējās brāļi un māsas ne vien no Rīgas, bet arī no citām Latvijas adventistu draudzēm. Semināra tēma bija “Svētais Gars un Bībeles izpēte”, taču tajā tika pārrunātas arī vairākās citas draudzēm aktuālas un nereti sasāpējušas tēmas, piemēram, kā risināt Sabatskolas salīdzinoši nelielo apmeklētību (kas īpaši aktuāla tieši Rīgas 1. draudzei) un kas ir par iemeslu tam, ka daudzi draudzes locekļi ierodas vien uz dievkalpojuma otro daļu.

Tēmu par Svēto Garu un sabatskolu sanākušajiem līdzdalīja brālis Juris Driķis. Tika pārrunāts jautājums par Svēto Garu – vienu no trim Personām Dieva mūžīgo Personu savienībā –, cita starpā minot draudzē ienākušās vēsmas, kuras šo mūsu pamatmācību mēģina apšaubīt. Brālis Driķis uzsvēra, ka adventistu draudzes mācību balsts ir Bībele. Tika pārrunāta Svēto Rakstu inspirācija kontekstā ar dažādajiem Bībeles tulkojumiem, mudinot skolotājus pašiem šos tulkojumus salīdzināt, jo dažos no tiem ieviesušās neprecizitātes, kuras dažkārt pauž sākotnējam tekstam pretēju domu. Kā spilgtu ilustrāciju br. Driķis citēja Salamana pamācību (sakāmvārdu) 26. nodaļas 8. pantu, kas  vecās ortogrāfijas Bībelē skan: „Kas ģeķim dod godu, ir kā kas akmeni piesien pie lingas”, revidētajā tulkojumā: „Kas izrāda godu nejēgam, ir līdzīgs tādam, kas lingā liek prom sviešanai dārgakmeni.”, bet 2012. gada tulkojumā: „Kā lingu aizlingots – muļķim rādītais gods!” Noklausoties lingas uzbūves aprakstu, kļūst skaidrs, ka īstā doma pausta senākajā no citētajiem tekstiem.

Jāpatur vērā, ka tieši Svētais Gars ir tas, kura vadībai varam uzticēties, lasot un pētot Dieva Vārdu. Viņš ir tas, kurš vedīs mūs pie patiesās izpratnes. Kā teikts Jāņa evaņģēlijā 14:26: „Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās visu, ko Es jums esmu sacījis.”  Arī Jēkabs mūs iedrošina: „Bet, ja kādam no jums trūkst gudrības, tas lai to lūdz no Dieva, kas visiem dod devīgi un nepārmezdams, un viņam taps dots.” (Jēk.1:5)

Ar vēsturiskiem un spilgtiem uzskates līdzekļiem Juris Driķis mudināja klātesošos atcerēties, ka Sabatskola ir draudzes sirds – tā ir draudzes ķermeņa dzīvības uzturētāja, barības piegādātāja, enerģijas radītāja un ved pie dziļākas Rakstu izpratnes, vienprātības, dedzības, kristīga rakstura attīstīšanās, tā palīdz piesaistīt draudzes darbam jaunus darbiniekus, veicina misijas garu un secīgi – draudzes locekļu skaita pieaugumu. Savukārt Tas, kurš uztur dzīvu un apgādā ar skābekli pašu sirdi, ir Svētais Gars.

Otrajā semināra daļā mācītājs Andris Pešelis gan shematiski, gan mudinot uzdot jautājumus, veda sanākušos dziļāk Bībeles tekstu izpētē. Sākot pētīt kādu Bībeles tekstu varam sākt ar novērošanu (Kas stāv rakstīts?), tad pievērsties interpretācijai (Ko tas nozīmē?), vispārinājumam (Kāda ir galvenā doma?), noteikti neaizmirstot tādus būtiskus aspektus kā izmantojums (Ko tas maina?) un īstenojums (Kas man ir jāmaina?) Mācītājs Pešelis atgādināja, ka nereti Sabatskolā nenodarbojamies ar Bībeles izpēti, bet gan pārrunājam Sabatskolas mācību materiālu, taču materiālā ir dotas konkrētās tēmas atklāšanai būtiskākās Rakstvietas, un tieši to izpētei jāpievērš galvenā vērība. Viņš citēja Elenas Vaitas vārdus: “Dievs mums ir devis savu Vārdu, lai mēs iepazītos ar tā mācībām un paši uzzinātu, ko Viņš no mums prasa. Kad pie Jēzus atnāca bauslības mācītājs un jautāja: "Kas man jādara, lai iemantotu mūžīgo dzīvību?", Pestītājs viņam norādīja uz Rakstiem, sakot: "Kā stāv bauslībā rakstīts? Kā tu lasi?"” (“Lielā cīņa” 599. lpp.) Sanākušajiem bija arī praktiska iespēja aplūkot vairākus Bībeles tekstus un izsekot tajos rakstītajam, ņemot par paraugu iepriekš minētos jautājumus.

Par ceļavārdiem ikvienam Sabatskolas darbiniekam noteikti kalpos Andra Pešeļa citētais māsas Vaitas atgādinājums: “Visā mācīšanas gaitā nekad neaizmirstiet, ka vislielākā mācība, kas jāpasniedz un jāapgūst, ir mācība par sadarbību ar Kristu glābšanas darbā.” (“Padomi vecākiem un skolotājiem” 434. lpp.)

Noslēguma diskusijā par to, kā sekmēt draudzes locekļu iesaistīšanos Sabatskolā tika izteiktas daudzas vērtīgas domas. Viena no tām īpaši palikusi prātā: mums jāiepazīst brāļi un māsas, kuri atrodas draudzē mums līdzās, jāielūdz viņi uz mājas grupām. Tikai tā mēs kļūsim tuvāki, uzzināsim viens par otra grūtībām, ikdienu, interesēm. Tad varēsim šos brāļus un māsas aicināt sev līdzi uz Sabatskolu, mudinot pētīt Dieva Vārdu un ar Svētā Gara palīgu rast mierinājumumu, iepriecu un atbildes uz jautājumiem.
 
Anitra Roze
Rīgas 1. draudzs Sabatskolas nodaļas vadītāja

Saistītie materiāli