Adventistu LDS padomes 15. februāra sanāksmes lēmumi

21. februāris, 2017

Ņemot vērā Veselības un darba spēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas atzinumu par mācītāja Dzintara Ozoliņa veselības stāvokli un invaliditātes grupas piešķiršanu, kā arī atkārtotu veselības stāvokļa pasliktināšanos un tai sekojošu ilgstošu darba nespēju, LDS padome meklēja SDA Draudzes kārtības un valsts darba likumdošanas ietvaros iespējami labāko risinājumu šajā situācijā. Ņemot vērā Dzintara Ozoliņa nesavtīgo kalpošanu  daudzu gadu garumā un personīgo ieguldījumu Adventistu draudzes darbā, LDS Padome nolēma piedāvāt Dzintaram Ozoliņam noslēgt vienošanos par priekšlaicīgu pensionēšanās iespēju, no LDS puses apņemoties: 
  1. Izmaksāt ikmēneša kompensāciju, nodrošinot kopējos ieņēmumus 70% apmēra no līdzšinējā atalgojuma.
  2. Darbaspēju atjaunošanās gadījumā pārskatīt vienošanos un kalpošanas iespējas Latvijas draudžu savienībā.
  3. Sasniedzot pensionēšanās vecumu, nodrošināt piemaksas pie valsts noteiktās pensijas saskaņā ar SDA Baltijas Ūnijas pieņemto pensionēšanās kārtību.
No 2016. gada oktobra līdz 2017. gada februārim notika vairākkārtējas sarunas un tikšanās, kuru laikā tika uzklausīti Dzintara Ozoliņa iebildumi un veiktas vairākas korekcijas vienošanās tekstā. Mācītājs Dzintars Ozoliņš visus piedāvātos vienošanās variantus atteicās parakstīt un turpināja izvirzīt jaunas pretenzijas. Panākt labprātīgu vienošanos saprātīgā termiņā LDS administrācijai nebija iespējams, tādēļ LDS Padome 2017. gada 15. februāra sēdē nolēma atsaukt vienošanās piedāvājumu un turpmāk rīkoties saskaņā ar Latvijas likumdošanā noteikto kārtību, pārtraucot darba attiecības ar mācītāju Dzintaru Ozoliņu, izmaksājot viņam visus likumdošanā noteiktos pabalstus un kompensācijas. Dzintaram Ozoliņam sasniedzot valstiski noteikto pensijas vecumu, LDS nodrošinās pensijas piemaksu atbilstoši Baltijas Ūnijas pieņemtajai pensionēšanās kārtībai.

***

Atbildot uz Rīgas 1. draudzes lūgumu informēt par “Akas ielas” grupas statusu, LDS padome nolēma paskaidrot, ka Latvijas draudžu Savienība Akas ielā neveido nekādu grupu, bet jautājumu par savas draudzes locekļu pulcēšanās vietām un laikiem jārisina SDA Rīgas 5. draudzei un tās padomei. Saskaņā ar draudzes kārtību cilvēkiem, kuri ir izteikuši vēlēšanos pievienoties citai draudzei, ir tiesības pāriet uz jebkuru SDA draudzi.
 
***

LDS Padome nolēma apstiprināt Vinetu Laudurgu par koordinatoru darbam ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienības padome