Tas Kungs, mūsu Dievs, ir viens

6. jūlijs, 2017 | Endžels Manuels Rodrigess

Vai ir tiesa, ka ebreju vārds “Dievs” 1. Mozus grāmatas 1:1 ir daudzskaitlī?
 
Jā, tā tas ir. Tas ir ebreju valodas vārds “Elohim”, kas vienskaitlī ir “El” vai “Eloah”. Es pieļauju, ka jūs svārstāties, vai šis vārds daudzskaitlī atbalsta Trīsvienības doktrīnu Vecajā Derībā; tomēr tieši tā tas ir ticis interpretēts kristīgās teoloģijas vēsturē. Tā kā šis termins ir dažādi lietots, ieskaitot arī pagānu dievību apzīmējumus, mums ir nepieciešams ievērot tā izmantošanas kontekstu. 1. Mozus grāmatas konteksts ir unikāls. Šis Elohim ir pirmā būtne, kuru sastopam, kad atveram Rakstus.

Daudzskaitļa Elohim:

Attiecībā uz lietojumu 1. Mozus grāmatas 1:1 ir grūti apgalvot, ka tas ir lietots, lai apzīmētu dievu (domājot daudzdievību) daudzskaitli, jo tas ir teikuma priekšmets, kurš vienots ar izteicēju trešās personas vienskaitlī (barā, “viņš radīja”). Citiem vārdiem, mums ir gramatiska savādība, kur teikuma priekšmets ir daudzskaitlī, bet izteicējs vienskaitlī: “Iesākumā Dievi (viņš) radīja…” No kristiešu skatījuma “Dievu” daudzskaitlis nav teoloģiski pareizs, jo pastāv tikai viens Dievs. Teologi piedāvā dažādus skaidrojumus šim fenomenam, bet te ir grūti atrast vienprātību par daudzskaitli “Elohim” 1. Mozus 1:1.

Citiem vārdiem, mēs nezinām, kādēļ šī panta ebreju teksts ir šādā veidā, kā to mēs lasām. Kā arī nav grūti saprast, kāpēc kristieši šeit saredz atsauci uz Trīsvienību. Teksts kā tāds skaidri saka, ka ir viens Dievs – “Viņš radīja” - un nevis daudz dievu. Daudzskaitļa “Elohim” tiek attiecināts kā norāde uz Dievības trīs personām. No konteksta mēs varam izspriest, ka daudzskaitlis ir aizplīvurots veids, kā piedāvāt daudzskaitli vienā (vienskaitļa) dievišķā būtnē.

Daudzskaitļa Dievs, daudzskaitļa izteicējs un vietniekvārds:

Sižets sabiezē, kad mēs aptveram, ka kontekstā mēs atrodam gan gramatisku savādību, gan atbilstošu gramatiku, kur ievēro daudzskaitli un darbības vārdus. Šis ir gadījums ar 1. Mozus 1:26 “Tad Dievs (Elohim) sacīja (viņš sacīja): darīsim (na’ašeh, darbības vārds trešās personas daudzskaitlī) cilvēku pēc mūsu (nû, pirmās personas daudzskaitlī) tēla un mūsu (nû, pirmās personas daudzskaitlī) līdzības…” Mēs atrodam daudzskaitļa Elohim ar vienskaitļa izteicēju aprakstošajā stāstā, bet dievišķajā runā mēs atrodam teikuma priekšmetu, izteicēju un vietniekvārdu daudzskaitlī. Tad visa galā mēs lasām: “Tā Dievs (Elohim) radīja (bārā’, izteicējs trešās personas daudzskaitlī) cilvēku pēc sava (ō, pirmās personas vienskaitļa vietniekvārds) tēla, pēc sava tēla Dievs (Elohim) tos radīja (bārā’, izteicējs trešās personas daudzskaitlī)” (27. p.). Mēs nonākam atpakaļ pie 1. Mozus 1:1. Teologi ir centušies izskaidrot daudzskaitļa darbības vārdu un daudzskaitļa vietniekvārdu 26. pantā, bet nav nonākuši pie vienprātības. Vienkāršākais risinājums būtu atzīt, ka teksts apliecina, ka Bībeles galvenā persona ir viens Dievs, kura iekšējā būtība ir daudzskaitlī. Tā kā daudzskaitlis sarunājas pats ar sevi, tad te var iet soli tālāk un ieteikt, ka šeit pastāv personu daudzskaitlis vienā Dievā.

Personu daudzskaitlis:

Konteksts pats par sevi piedāvā personu daudzskaitli. Mēs atrodam ne tikai Dievu, kurš rada, bet arī “Dieva Garu” (ruah Elohim), kurš tiešā veidā ir iesaistījies radīšanā. Bībeles liecība atgādina lasītājam, ka ir tikai viens Radītājs: Dievs. Garam ir jābūt dievišķam. Radīšanas aprakstā ir iesaistīts vēl viens elements, proti, sacītais vārds: “Dievs sacīja.” Vārds ir kā vidutājs starp Dievu un radību (Dievs → Vārds/Gars → Radība). Psalmu rakstītājs to apraksta, sakot: “Ar tā Kunga vārdu ir radītas debesis, un viss debesu spēks ir radīts ar Viņa mutes elpu.” (Ps. 33:6) Te ir: Dievs, Vārds, Gars un radība. Lielākais, ko mēs varam sacīt, ka 1. Mozus grāmatā mēs atrodam viena Dieva iekšienē personu daudzskaitli, kuras tālāk dievišķā atklāsmē tiek identificētas kā Tēvs, Dēls un Svētais Gars.
 
Endžels Manuels Rodrigess, “Adventist World” 2017 aprīlis.