Bērnu draudze

LDS Bērnu kalpošanas nodaļa ir atbalstījusi un devusi piekrišanu, ka divām Latvijas draudzēm – Liepājai un Alūksnei, tiek sniegts finansiāls atbalsts no Transeiropas divīzijas , lai regulāri veidotu  Bērnu draudzes dievkalpojumus (angl. val. Messy church).  Liepājas draudze jau 4.gadu uzsāks šo projektu, bet Alūksne draudze šogad.

Liepājā Bērnu draudze notiek katra mēneša pirmajā sestdienā p.14:00 (vasarā nenotiek). Nākamā Bērnu draudze notiks 3. septembrī pl.14:00, Liepājā, Ūlija ielā 70. Kontaktālrunis: 26261131.

Alūksnē Bērnu draudze notiek katra mēneša trešajā sestdienā. Nākamā Bērnu draudze notiks 20. augustā  pl. 16:00, Alūksnē, Dārza ielā 2. Kontaktālrunis: 29394237.
 
Kas ir Bērnu draudze
„Bērnu draudze” ir ikmēneša pasākums, uz kuru sanāk kopā ģimenes, pavadot kopā laiku veidojot visdažādākās lietas, kopā baudot maltīti un baudot Dieva klātbūtni caur Viņa vārda lasīšanu, dziedāšanu Viņam un pielūdzot Viņu. Šis pasākums ir īpaši domāts bērniem un viņu vecākiem. Caur šo pieeju mēs vēlamies sevi parādīt kā uz Jēzu Kristu orientētu slavēšanas komandu, kas atvērta ikvienam, neskatoties uz viņa vecumu, dodot cilvēkiem iespēju atbrīvot viņu radošās spējas.

Principi:
 • nodrošināt slavēšanas iespēju visa vecuma cilvēkiem;
 • palīdzēt dažāda vecuma cilvēkiem justies piederīgiem draudzei/baznīcai un viens otram;
 • palīdzēt cilvēkiem kopā priecāties
 • sniegt iespēju cilvēkiem apzināties kādas radošas spējas katram ir devis Dievs;
 • piedāvāt cilvēkiem iepazīt kristiešu sabiedrību;
 • pievest cilvēkus Jēzum caur viesmīlību, draudzību, stāstiem un slavēšanu.
“Bērnu draudzes” mērķis

Mērķis būt par draudzi, kas pagodina Dievu
 • Pielūgsmes daļa ir iekļauta ar nodomu, lai katram tiktu piedāvāta iespēja piedzīvot šo garīgās dzīves aspektu – piedzīvot satikšanos ar Dievu kopā caur Viņa slavēšanu un pielūgšanu. „Bērnu draudzi” nevajadzētu uztvert tikai kā piedevu draudzes dievkalpojumam. Vadoties pēc principa, ka mēs visi atrodamies savas ticības ceļā, mēs iesakām turēt acis vaļā un būt gataviem reaģēt uz cilvēku iespējams pieaugošo interesi par garīgajām lietām. Mēs cenšamies veidot brīvu atmosfēru, kurā cilvēks var pieaugt ticībā.
„Visi, kam dvašā, lai slavē to Kungu!” (Psalms 150:6)
 
Domāts visiem vecumiem
 • „Bērnu draudzes” komanda ir pārliecināta, ka mums jābūt orientētai uz visa vecuma cilvēkiem, tas tiek darīts, lai visa ģimene varētu tikt iesaistīta un mācīties viens no otra. Darbojoties jāņem vērā arī vecuma atšķirības īpatnības, piemēram, tas ,ka vecāki vēlēsies ilgāk pavadīt laika pie viena uzdevuma, kamēr bērnu uzmanības līmenis nav tik noturīgs.
“Tanī dienā viņi nesa kaujamos upurus un priecājās, jo Dievs Tas Kungs bija iepriecinājis viņus ar lielu prieku, arī sievas un bērni priecājās un Jeruzalemes gaviles bija tālu dzirdamas.” Nehemijas 12:43
 
Mērķis – uz Kristu centrētiem
 • „Bērnu draudze” ir uz Kristu orientēta, tad, izmantojot visas šīs radošās darbības, mēs vēlamies cilvēkiem pavērt plašāku un dziļāku izpratni par Dievu. Šai sakarībā nevajadzētu teikt, ka šī ir mūsu „teritorija”, kā tradicionāli draudze vēlētos apgalvot ar visiem tās nerakstītajiem likumiem par to, ka jāuzvedas klusu.
“ Lai jūs būtu nevainojami un šķīsti, nepeļami Dieva bērni sabojātas un samaitātas paaudzes vidū, un tanī mirdzētu, kā spīdekļi pasaulē. Turēdami dzīvības vārdu, man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu .” Filipiešiem 2:15-16

Mērķis būt viesmīlīgiem
 • Ēdiens ieņem svarīgu lomu. Iespējams, tas tāpēc, ka viens no valstības principiem ir svinēšana, priecāšanās un maizes laušana. Kopīgs mielasts palīdz labāk veidot draudzību un savstarpējas draudzīgas saites un, piedāvājot maltīti draugiem un svešiniekiem, tādējādi ir iespēja parādīt Dieva dāsnumu. Pat ja jūs varat nodrošināt tikai tēju un cepumus – padomājiet par to, kā jūs varat to darīt kopā kā Dieva cilvēki.
“Tāpēc ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. ” 1.Korintiešu 10:31

Mērķis būt radošiem
 • Būt nošmulētiem ar krāsu un līmi ir bērna dabā. Mēs esam radīti pēc Dieva tēla un līdzības un Dievs ir Lielais Radītājs un mākslinieks. Kad mēs tā sanākam kopā, lai darbotos un veidotu lietas, mēs daļēji atbalsojam Viņa radošumu, kas mūsos ielikts un tādējādi gūstam prieku un piepildījumu. Kaut kas mūsos tiek atjaunots, kad mūsu radošums savienojas ar Dieva radošumu. Mūsu komandai ir svarīgi palikt radošai, domājot par jaunām idejām un risinājumiem, piedzīvojot krīzes un tās uztvert kā jaunus izaicinājumus.
“Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” 1.Mozus 1:27