Smiltenes draudze

Draudzes locekļi: 48

Vēsture

Pirmās ziņas par adventistiem Smiltenē minētas laikrakstā „Adventes Vēstnesis”, kur norādīta adrese: Tirdzniecības skolas zālē.

Tad 1920. g. minēts, ka Jēkabs Šneiders ceļā no Valmieras uz Gulbeni kalpoja Smiltenes adventistu pulciņā ar piemiņas mielastu.

Tad nākošās ziņas minētas sabatskolas atskaitēs 1923. g., ka Smiltenē uz sabatskolas nodarbībām pulcējas 11-16 adventistu. Sapulces vieta nav zināma. Šī grupa bija saistīta ar Valmieras draudzi.

Draudze Smiltenē ir dibināta 1929. g. 15. jūnijā Zaķu ielā 6. Draudzes atklāšanas sapulci ievadīja ar dziesmu „Cik varena ir pasaul’s telpa”. Klāt bija Vidzemes savienības vadītājs Kārlis Sutta, sekretārs Alfrēds Mednis, B. Sietnieks un citi. Draudzē ar vēstuli tika uzņemti: Anna Rone, A. Eņģelītis, K. Zariņš, E. Cimdiņš, A. Cimdiņš, L. un A. Mārtinsoni, L. Laube, M. Kannīts, L. Grunte, A. Šteinbergs. Caur kristību uzņemti: K. Lūsis un Pēteris un Kristīne Trijeci . Tika ievēlēta draudzes vadība. Draudzes vecākā Bībeles strādniece Anna Rone (pēc laulībām Macānova). Viņas vietnieks Pēteris Trijecs. Vecākais draudzkopis K. Zariņš, rakstvedis Kristīne Trijecs, mantzinis A. Eņģelītis, sabatskolas vadītājs K. Lūsis, skolotāji: A. Eņģelītis un A. Cimdiņš.

Lasīt vairāk


1928.-1929. g. draudzē periodiski kalpoja jaunais evaņģēlists Alfrēds Mednis no Valmieras draudzes. Kad Smiltenē ieradās Alfrēds Mednis un Bībeles strādniece Anna Rone, viņi kopā devās pie luterāņu mācītāja Kārļa Kundziņa. Uzklausījis jauno cilvēku vēlēšanos, mācītājs nākamajā svētdienā no kanceles paziņoja, ka Atmodas ielā jauni cilvēki aicina uz kopīgām Bībeles studijām. 

Draudzes turpmākā darbība

1930. g. oktobrī Anna Rone laulājās ar Pāvilu Macānovu un pārcēlās uz dzīvi pie vīra Rīgā.

1931.-1933. g. draudzē kalpoja sludinātājs Pēteris Purmalis. Purmaļi dzīvoja uz vietas Smiltenē. Sludinātāja Pētera Purmaļa dēls Arvīds vadīja draudzes kori. Viņa laikā draudzes telpas bijušas pārpildītas ar klausītājiem.

No 1933. g. draudzē kalpoja sludinātājs Ernests Grīnbergs, bet no 1935. g. draudzi apkalpoja Jānis Oltiņš.

1936. gada sākumā draudzē bija 32 draudzes locekļi un 3 mazgadīgie.

Draudzes pēc tās likvidācijas

1937. g. draudzi apkalpot plānoja sūtīt Artūru Jurkevicu, taču šajā gadā draudzi likvidēja un tās locekļus pēc saraksta pievienoja Valmieras draudzei. Par Smiltenes grupas vadītāju tika izvēlēts Kārlis Lūsis (Smiltene, Gaujas iela 12). K. Lūsis vecumdienās kļuva akls, bet, lai draudze varētu pulcēties pie viņa mājās, tur uzmūrēja krāsni.

Turpmāk līdz 1941. g. no Garīgo lietu pārvaldes tika saņemta atļauja noturēt piemiņas mielasta sapulces Gaujas 12.

Padomju gados

Pēc kara Smiltenes grupā bija palikuši 7 adventisti. Sestdienās viņi brauca uz Valmieras draudzes sapulcēm un Smiltenes draudzes locekļus apmeklē Valmieras draudzes sludinātāji. E. Pavasara kalpošanas laikā notika vairākas kristības un Smiltenes grupas locekļu skaits pieauga līdz 15. 1969. g. uz Smiltenes grupu tika nosūtīts Bībeles strādnieks – evaņģēlists Ārijs Glāzers. Grupa izauga līdz 28 locekļiem, bet valsts reliģisko lietu pārvaldē nedabūja reģistrāciju, tādēļ tās sapulces Smiltenē skaitījās nelegālas. Sapulces notika dažādās vietās un tās notika pārsvarā pie draudzes locekļiem mājās. Visbiežāk grupa pulcējās pie Alīdas Ragžes (Drandu ielā) un Ērgļu ģimenes (Parka ielā).

Smiltenē dzīvoja 20 adventisti, kas pēc saraksta piederēja Valmieras draudzei. Vienu sabatu viņi brauca uz Valmieru, bet otru – palika Smiltenē un pulcējās pie kāda no draudzes locekļiem. 1980. g. 1. martā Smiltenes adventisti bija sapulcējušies sestdienā pie Alīdas Drandu ielā. Sapulcējušies kopā dziedāja dziesmas, kopīgi pārrunāja sabatskolas tēmu par 2. Korintiešu vēstuli. Pie durvīm atskanēja klauvējiens – ieradās trīs vīri: pilsētas izpildkomitejas priekšsēdētājs, milicis un drošības komitejas pārstāvis. Viņi jautāja: „Kas te notiek?” Draudzes locekļi atbildēja, ka esot atnākuši apciemot vecu cilvēku, kopīgi dzied dziesmas, lasa Bībeli. Viņi atcērt, ka šādas sanāksmes ir nelikumīgas. Tika konfiscētas kasetes ar dziesmām. Alīdai lika parakstīt aktu, pierakstīja klātesošo vārdus un brīdināja, lai turpmāk šādu sapulču pilsētā vairs nebūtu. Pēc tam šie trīs vīri aizgāja projām, bet sapulcējušos draudzes locekļus projām nebija izdzenājuši. Alīdai bija jānomaksā naudas sods 50 rubļi, ko draudze kopīgi samaksāja. 

No šī brīža uz pusgadu grupas sapulces tika pārtrauktas. Pēc šī notikuma Ā. Glāzeru darba vietā satika citi trīs vīri: mežzinis, partijas sekretārs un arodbiedrības priekšsēdētājs. Saruna notiek pēc attiecīgo varas iestāžu rīkojuma, taču tā bija draudzīga. Glāzeru izjautāja par adventistu mācību, dzīves jēgu, ticību Dievam. Nevarēja nepamanīt, ka trijotnei nepatika dzirdēt, ka alkohols un smēķēšana ir kaitīga veselībai un degradē personību. Sarunas noslēgumā partijas sekretārs, kurš savā laikā bija Sarkanās armijas virsnieks, atcerējās gadījumu no kara laika, ka smagi ievainotais krievu ģenerālis lūdzis Dievu. Runātājs bija nonācis pie atziņas, ka reizēm cilvēks saskaras ar brīžiem, kad izjūt savu niecīgumu un meklē Kādu, kas ir pāri šai pasaulei. Sarunu nobeidzot trijotne atgādināja Glāzeram, ka sarunas nolūks nav graut viņa ticību Dievam, bet gan lūgums, lai turpmāk Smiltenē nebūtu adventistu sapulces un adventisti brauc uz sapulcēm Valmieras draudzē.

1986. g. Glāzers tika nosūtīts kalpošanā Liezeres draudzē un Smiltenes grupu turpmāk apkalpoja Valmieras draudzes sludinātājs. Vienu reizi mēnesī grupa pulcējās pie Ritas Eglītes Dakteru ielā 7.

Draudzes atjaunošana

1994. g. 9. jūlijā tika atjaunota Smiltenes draudze ar 17 draudzes locekļiem un sapulces vietu Dakteru ielā 7.

1996. g. Smiltenes proftehniskās skolas zālē notika Bībeles izpētes seminārs, kuru vadīja V. Zilgalvis un A. Āriņš. Pasākumu apmeklēja ap 50-70 klausītāju. Turpmāk pēc semināra draudzes sapulces notika šajā zālē.

1997. g. nogalē notika Bībeles izpētes semināra cikls „Bībeles zemes attēlos”, ko vadīja V. Zilgalvis, „Bībeles izcelsme un galvenās mācības”, ko vadīja Ā. Glāzers, un „Bībele mūsu praktiskajā dzīvē”, ko vadīja V. Latgals. Ar kristību draudzei pievienojās pirmie 5 vājdzirdīgie un viņiem par tulku kalpoja Gunta Vilne. Par palīgu Glāzeram tika apstiprināts Tālivaldis Vilnis.

Kopš 2000. g. regulāri notika Bībeles mācības Nedzirdīgo biedrības Smiltenes nodaļā. Daži izšķīrās piederēt Kristum un ir izveidojusies Smiltenes draudzes nedzirdīgo grupa.

Smiltenes draudzei nekad nav bijis savs lūgšanu nams, taču 2006. g. draudzei tika piedāvāts nams Dārzu ielā 32, kuru ar draudzes vadības palīdzību iegādājās un iekārtoja. Šis nams agrāk piederēja cilvēkam, kurš vēlējās, lai tas nonāktu labu cilvēku rokās. Tika veikts liels darbs nama pārbūvē un remontā. Brīžiem šķitis, ka darbs ir pārāk liels un nebūs paveicams, taču Dievs pašķīra ceļu. 2007. g. decembrī nams tika atklāts draudžu sapulcēm.

Draudzes sapulces notika

Pirmās ziņas par Tirdzniecības skolas zāli.

Draudze dibināta Smiltenē Zaķu ielā 6.

Kopš 1930. g. martā draudzes telpas pārceltas no Zaķu ielas 6 uz Daugavas 21. Sapulces notika sabatos 10 no rīta un otrdienās 19.

1933. g. sapulces notika Krāsotāju ielā 2 sabatos 10 un svētdienās 17.

1934. g. sapulces Daktera ielā 24 katru sabatu 10 no rīta.

1936. g. draudze pulcējās Daktera ielā 24 un pēc tam Gaujas ielā 12.

1937. g. draudzi likvidēja un tās locekļus pēc saraksta pieskaitīja Valmieras draudzei. Taču Smiltenes adventistu grupa turpināja pulcēties Smiltenē, Gaujas ielā 12.

Padomju gados pie draudzes locekļiem nelegāli mājās.

Pēc draudzes atjaunošanas Dakteru ielā 7. No 1996. g. Arodskolas zālē Pils ielā 8. Tad ap 2003. g. atkal Daktera iela 7. Mūsdienās no 2007. g. decembra Dārza ielā 32.

Valdis Zilgalvis

Ordinēts mācītājs

vzilgalvis@gmail.com
(+371) 29547261

Dārza 32, Smiltene, LV-4729

Dievkalpojumi

Sestdienās
plkst. 10:00 - Bībeles izpēte (Sabatskola)
plkst. 11:00 - Svētruna

Bībeles izpētes grupa

Piektdienās
​plkst. 19:00 (vasaras laikā), plkst. 18:00 (ziemas laikā)

Ceļa meklētāju klubs

Tā ir starp­tau­tiska organizācija, kas domāta bērniem un pusaudžiem no 10­ līdz 16 gadiem. Šādi klubi darbojas vairāk nekā 130 pasaules valstīs, kur vairāk nekā miljons Ceļa Meklētāju ir apvienoti 30 000 klubos. Organizācijas mērķis – attīstīt gan garīgās, gan fiziskās, gan intelektuālās dotības. Un visa pamatā ir centieni mācīt pusaudžiem veidot personiskas attiecības ar Dievu. 

www.celamekletaji.lv

Kontakttālrunis: 29495366 (Ansis)

waze