Sentēvi un pravieši

Elena Vaita

Lapa kopā 173 PrevNext

Priekšvārds

[17] Publicējot šo darbu, izdevēji ir dziļi pārliecināti, ka tas apgaismos ārkārtīgi svarīgus jautājumus, kas varētu interesēt miljoniem ļaužu visā pasaulē un par kuriem ļoti nepieciešama dziļāka izpratne. Šis darbs runā par maz pazīstamiem senatnes notikumiem un atziņām, par tādām vērtībām, ko, par nožēlošanu, bieži vien šodien neņem vērā. Lielā cīņa starp patiesību un maldiem, starp gaismu un tumsu, starp Dievu un visas taisnības ienaidnieku ir tāds pasaules vēstures aspekts, kas mūsu Zemi ļauj ieraudzīt saistībā ar pārmaiņām Universā. Tas, ka šī cīņa ir radusies grēka rezultātā, ka tai jānorisinās vairākās attīstības stadijās un beidzot jānoslēdzas Dievam par godu, paceļot augstu pāri iznīcībai Viņa uzticīgos kalpus, ir tikpat droši, kā tas, ka Bībele ir Dieva atklāsme cilvēkiem. Te parādīti šīs nežēlīgās cīņas galvenie un raksturīgākie vilcieni, cīņas, kas sevī ietver pasaules atbrīvošanu no ļaunuma. Atsevišķos laikmetos tā ir izvērtusies sevišķi spraiga un tāpēc mums augstākā mērā svarīgi izprast tās būtību un noskaidrot savu attieksmi.

Tieši tāds laiks ir pašreiz, jo visi notikumi rāda, ka mēs droši varam gaidīt drīzu visu lietu atrisinājumu. Tomēr daudziem rodas vēlēšanās daļu no Svētajiem Rakstiem, kas stāsta par pakāpenisku konflikta risinājumu, pielīdzināt pasakām; citi — vēl nenoejot tādās galējībās — šo daļu uzskata par novecojušos un mazsvarīgu un tāpēc pavisam maz pievērš tai uzmanību.

Bet kāpēc gan nepadomāt par šī savādā godbijības trūkuma cēloņiem? Kāpēc atteikties no rūpīgas senās vēstures analīzes? Kāpēc neņemt vērā attiecīgās sekas, kas ļautu izvairīties no draudošajiem rezultātiem nākotnē? Šis sējums daudz runā tieši par šiem pieminētajiem jautājumiem. Tas pamodina interesi [18] par atsevišķām maz ievērotām Dieva Vārda nodaļām. Tas Svēto Rakstu apsolījumiem un pravietojumiem piešķir jaunu nozīmi, aizstāvot Dieva ceļus un Viņa rīcību pret dumpiniekiem, pat pret veselām nācijām, un tomēr norādot uz Viņa brīnišķo žēlastību, kas meklē iespējas un līdzekļus ikviena cilvēka glābšanai. Grāmata mūs aizved laikmetos, kad Dieva nodomi soli pa solim sāka piepildīties cilvēces sentēvu un Israēla tautas dzīvē.

Lai arī tiek apskatīti grandiozi temati un skarti cilvēka sirds visapslēptākie dziļumi, tomēr grāmatas valoda un stils paliek gaišs un ikvienam saprotams. Mēs šo sējumu ieteicam visiem tiem, kas rod prieku dievišķā atpestīšanas plāna pētīšanā un grib izprast savus pienākumus Kristus glābjošās mīlestības ietvaros. Mēs to ieteicam arī visiem pārējiem, lai cilvēkos mostos interese par šiem svarīgajiem jautājumiem, kamēr vēl ir iespējams tos risināt.

Kaut Dievs svētītu grāmatas izdošanu! Kaut daudzi to lasītu un droši nostātos uz dzīvības ceļa! Par to domājam un lūdzam mēs, šī sējuma
izdevēji.

Lapa kopā 173 PrevNext