Agrīnie raksti

Elena Vaita

Lapa kopā 102 PrevNext

Priekšvārds

Šajā mainīgajā laikmetā tas tiešām ir liels retums, ja kādai grāmatai vairāk kā pēc gadsimta ir pastāvīgi pieaugošs pieprasījums un tā pašlaik lietotajā lasāmvielā ieņem stabilu vietu blakus tikko izdotajiem darbiem. Tieši tādu apskaužamu rekordu ir sasnieguši Elenas Vaitas Agrīnie raksti (EARLY WRITINGS), Gadu gaitā tie ir vairākkārt izdoti dažāda apjoma tirāžās.

Nelielais populārais sējums ir visai pareizi nosaukts, jo tajā apvienotas un publicētas trīs pirmās Elenas Vaitas grāmatas – Kristīgie piedzīvojumi un atklāsmes (CHRISTIAN EXPERIENCE AND VIEWS), kas pirmo reizi tika izdota 1851. gadā, Pielikums piedzīvojumiem un atklāsmēm ( SUPPLEMENT TO EXPERIENCE AND VIEWS), izdota 1854. gadā, un Garīgās dāvanas, I sēj. (SPIRITUAL GIFTS I), kas atklātībā parādījās 1858. gadā.

Plašo un ilgstošo grāmatas Agrīnie raksti popularitāti var attiecināt uz cilvēku neizsīkstošajām ilgām iepazīties un iegūt savā īpašumā informējošās un iedrošinošās vēstis, kuras, pateicoties pravieša dāvanai, draudze ir saņēmusi savas pastāvēšanas pašā sākumā.

Šīs grāmatas otrais izdevums iznāca 1882. gadā divos nelielos sējumos: „Piedzīvojumi un atklāsmes un Pielikums, kas ietilpa pirmajā sējumā, un Garīgās dāvanas – otrā sējumā. Attiecībā uz pirmā sējuma pielikumu un šajā laikā veiktiem dažiem sīkiem redakcionāliem labojumiem otrā sējuma priekšvārdā tiek dots sekojošs paskaidrojums:

„Zemteksta piezīmēs sniegtie dati un paskaidrojumi, un pielikumā ietvertie divi visai interesantie sapņi, kas oriģinālā bija tikai pieminēti, bet nebija publicēti, šo izdevumu padara daudz vērtīgāku. Pārējā ziņā grāmatas otrajā izdevumā nav nekādu izmaiņu, izņemot dažu novecojušos vārdu aizvietošanu ar jaunākiem un nelielas atsevišķu teikumu uzbūves (IV) izmaiņas, kas domu padara skaidrāku. Nekas netiek izlaists, nav ne mazākās ēnas no domas vai oriģināla noskaņas izmaiņām, un, kas attiecas uz vārdiskajiem labojumiem, tad arī tie tika veikti autores klātbūtnē un ar tās piekrišanu.”

Abas iepriekš minētās grāmatas 1882. gadā vēl tika izdotas arī vienā sējumā ar nosaukumu Agrīnie raksti. 1906. gadā šis darbs tādā pašā salikumā Amerikā piedzīvoja trešo izlaidumu un tika plaši izplatīts, sastopot arvien pieaugošu pieprasījumu. Šis trešais izdevums kļuva par pamatu visām tālākajām atsauksmēm un sekojošajām Elenas Vaitas darbu publikācijām.

Ceturto reizi Agrīnie raksti tika izdoti 1945. gadā. Tad, sakarā ar četrdesmit gadu laikā veikto atkārtoto grāmatas izdošanu, radās vajadzība pēc jaunām drukāšanas matricēm. Tipogrāfijas darba procesā ikviena grāmatas lappuse tika salīdzināta ar iepriekšējo izdevumu, tomēr tagad jau pielietojot modernāku izrunu un pareizrakstību, turklāt pašu grāmatu iesākot ar jaunu priekšvārdu, kas atspoguļoja tās īsu tapšanas vēsturi.

Pašreizējais, piektais, izdevums ir raksturīgs ar vēsturisku prologu, kas domāts lasītāja iepazīstināšanai ar grāmatas atsevišķu daļu sarakstīšanas laiku un tad valdošajiem apstākļiem. Grāmatas beigās vēl seko pielikums, kas paskaidro dažus izteicienus, kuri, laikam ejot, tagad var būt grūtāk saprotami. Tomēr pārējā ziņā nav izdarītas nekādas izmaiņas un tas pilnībā atbilst ceturtajam izdevumam saskaņā ar Elenas Vaitas rakstu publicēšanas norādījumiem.

Piedzīvojumi un atklāsmes sniedz Elenas Vaitas pirmo biogrāfisko aprakstu, īsi pieskaroties viņas piedzīvojumiem Adventes kustības laikā, sākot no 1840. līdz 1844. gadam.Tad seko dažas pirmās atklāsmes, kuru lielākā daļa sākotnēji tika nodrukātas un izdotas atsevišķu rakstu veidā tā laika periodikā. (V)

Dodot draudzei vēl papildus padomus, Pielikums sniedz noteiktus paskaidrojumus par atsevišķiem minētā darba izteicieniem, kuri bija nepareizi saprasti vai ne tā iztulkoti. Tas atklātībā parādījās apmēram gadu pirms brošūras Liecības draudzei (TESTIMONY FOR THE CHURCH),

Garīgās dāvanas, I sējums, ir pirmais iespieddarbs, kura lappusēs iztirzāta gadsimtiem ilgā cīņa starp Kristu un Viņa eņģeļiem un sātanu ar tā eņģeļiem. Sējums tiek ļoti cienīts dzīvās un kompaktās izteiksmes dēļ, jo pieskaras vienīgi pašiem būtiskākajiem jautājumiem. Nākamajos gados šis īsais cīņas apraksts tika ievērojami paplašināts un 1870. -1884. gados jau publicēts četros sējumos ar nosaukumu Pravieša gara dāvana (THE SPIRIT OF PROPHECY), Guvuši vispārēju atzinību, šie četri sējumi vēlāk tika aizvietoti ar daudziem labi pazīstamo un atzinīgi novērtēto Laikmetu konflikta sēriju, kur cīņas vēsture, pateicoties daudzajām Elenas Vaitas saņemtajām atklāsmēm, ir iztirzāta daudz detalizētākā formā. Tomēr, lai gan grāmatas Sentēvi un pravieši (PATRIARCHIES AND PROPHETS), Pravieši un ķēniņi IPROPHETS AND KINGS1, Laikmetu ilgas THE DESIRE OF AGES), Apustuļu darbi (THE ACTS OF THE APOSTLES) un Lielā cīņa (THE GREAT CONTROVERSY) šī ilgi pastāvošā konflikta risinājumu iztirzā daudz pilnīgāk, sākotnējo variantu, kopā ar Piedzīvojumiem un atklāsmēm, tā skaidrās izteiksmes, īsuma un vienkāršības dēļ lasītāji vienmēr vērtēs un pieprasīs.

Elenas Vaitas literārā mantojuma aizbildņi.

Vašingtona D.C.

1963. gada martā

Lapa kopā 102 PrevNext