Izmeklētās vēstis 1. sējums

Elena Vaita

Lapa kopā 95 PrevNext

Vārds lasītājam

Publicējot grāmatas ar Elenas Vaitas vārdu, kad pēc autores nāves pagājuši jau gadu desmiti, nepieciešams īss paskaidrojums. Tas lasītāju pārliecinās, ka Izmeklētas vēstis un citi Praviešu Gara darbi, kas iznākuši pēc viņas nāves, ir izdoti saskaņā ar E. Vaitas testamenta īpašajiem norādījumiem.

Kā paliekošu mantojumu draudzei Kunga vēstnese mirstot atstāja vairāk par 100 000 lappusēm uzrakstīta materiāla, kas ietvēra apgrozībā esošajās grāmatas, 4500 rakstus draudzes periodiskajos izdevumos, lielu skaitu traktātu un brošūru, jau izdotās grāmatas, manuskriptus, dienasgrāmatas un vēstules.

Pēdējos dzīves gados Vaitas kundzei ļoti interesēja, kā viņai uzticētās pravietiskās vēstis izlietos nākotnē un kā aizvien vairāk paplašināt to publicēšanu. Izsakot savu pēdējo gribu 1912. gada 9. februārī uzrakstītajā testamentā, viņa skaidri norādīja, kā turpmāk rūpēties par tās atstātajiem literārajiem darbiem. Viņa izvēlējās piecus vīrus, kam visu mūžu vajadzēja kalpot kā sevi atjaunojošas Pilnvaroto padomes locekļiem, uzņemoties atbildību par visiem viņas rakstiem.

Šim svarīgajam darbam Vaitas kundze izraudzīja draudzes vadītājus, kas jau bija nesuši ievērojamas atbildības nastas draudzes pārvaldē. Sākotnēji viņas nosauktās uzticības personas bija žurnāla Review and Herald redaktors Frensiss M.Vilkoks, ilggadējais Klusā okeāna izdevniecības vadītājs Čārlzs Džounss, viens no Vaitas kundzes sekretāriem – Klārenss K. Kraislers, kurš uz šo darbu pārnāca no Vispasaules Savienības un pēc viņas nāves tika nosūtīts uz Tālajiem Austrumiem par divīzijas sekretāru, kā arī viņas dēls Viljams C. Vaits, kurš pēc vecākā sludinātāja Džeimsa Vaita nāves 1881. gadā pastāvīgi ceļoja kopā ar māti un palīdzēja viņai rakstu izdošanā un citos pienākumos.

Vaitas kundze šo padomi pilnvaroja uzņemties atbildību par tālāko viņas grāmatu publicēšanu, lai tā arvien paplašinātu jau esošo sējumu tulkošanu un izdošanu citās valodās un veiktu manuskriptu sakārtošanu jauniem tematiskiem izdevumiem.

Viņa paredzēja, ka, draudzei augot un sastopoties ar jaunām vajadzībām un ejot cauri dažādiem krīzes apstākļiem, būs vajadzīgas viņas rakstu kompilācijas, kas sniegtu nepieciešamās pamācības no atstātajiem manuskriptiem, agrāk publicētajām brošūrām un periodikā sastopamajiem rakstiem.

Kopš Vaitas kundzes nāves viņas spalvas uzrakstīto grāmatu bibliotēka ir palielinājusies ar daudziem gadu pēc gada izdotiem darbiem, kā piemēram:

FUNDAMENTALS OF CHRISTIAN EDUCATION (1923)/(Kristīgās audzināšanas pamati)
COUNSELS ON HEALTH (1923)/(Padomi par veselību)
TESTIMONIES TO MINISTERS AND GOSPEL WORKERS (1923)/(Liecības sludinātājiem un evaņģēlija strādniekiem)
CHRISTIAN SERVICE (1925)/(Kristīgā kalpošana)
MESSAGES TO YOUNG PEOPLE (1930)/(Vēstis jaunatnei)
MEDICAL MINISTRY (1933)/(Ārstnieciskā kalpošana)
COUNSELS ON DIET AND FOOD (1938)/(Padomi par barību un diētu)
COUNSELS ON SABBATH SCHOOL WORK (1938)/(Padomi sabatskolas darbam)
COUNSELS ON STEWARDSHIP (1946)/(Padomi par namturību)
EVANGELISM (1946)/(Evaņģelizācija)
COUNSELS TO WRITERS AND EDITORS (1946)/(Padomi rakstniekiem un redaktoriem)
THE STORY OF REDEMPTION (1947)/(Atpestīšanas vēsture)
TEMPERANCE (1949)/(Sātība)
WELFARE MINISTRY (1952)/(Kalpot ar labdarību)
THE ADVENTIST HOME (1952)/(Adventistu māja)
MY LIFE TODAY (1952)/(Mana dzīve šodien)
THE COLPORTEUR MINISTRY (1953)/(Kolportieru darbs)
CHILD GUIDANCE (1954)/(Bērnu vadonis)
SONS AND DAUGHTERS OF GOD (1955)/(Dieva dēli un meitas)

[Tās ir grāmatas, kuras tika izdotas līdz 1958. gadam, kad atklātībā parādījās rakstu sakopojums “Izmeklētas vēstis”, ar kuru mēs tūlīt iepazīsimies. Līdz mūsu dienām ir tapuši vēl vairāki citi darbi, kuri šeit nav uzskaitīti. – Izdevēji latviešu valodā.]

Bez šīm grāmatām no Elenas Vaitas rakstu materiāliem vēl sniegti papildinājumi katrā no septiņiem sējumiem Septītās dienas adventistu Bībeles komentāri.

Izmeklētas vēstis ir īpaša viņas rakstu kompilācija ar mērķi apkopot un darīt ilgstoši pieejamus ne tikai vērtīgos tā laika periodikā sastopamos rakstus un manuskriptos atrodamās vēstis, bet arī nenovērtējami dārgās senajos traktātos un brošūrās izteiktās atziņas, kas diemžēl vairs netiek no jauna iespiestas. Šeit sniegtajos padomos ietverti viņas norādījumi, kas uzrakstīti 1880. gadu vidū un beigās, piezīmes par divām bauslībām, ko viņas spalva atstājusi gadsimta beigās, brošūra Vai kristiešiem vajadzētu būt slepenu biedrību locekļiem, kas publicēta 1893. gadā, iepriecinošas vēstis cietējiem un tiem, kuriem jāsastopas ar nāvi, kā arī diezgan daudz periodisko rakstu, kas visai plaši apskata galveno mācību jautājumus. Daži no šiem materiāliem jau ir nonākuši draudzes uzmanības lokā, atkārtoti publicējot Vaitas kundzes rakstus mūsu žurnālos un laikrakstos, kā arī sastopoties ar tiem citu autoru grāmatās, kas runā par Pravieša Garu, bet šos darbus nav iespējams ietvert Elenas G. Vaitas rakstu alfabētiskajā satura rādītājā.

Izmeklēto vēstu I un II grāmatā atrodami temati, kas publicēti Piezīmju lapās, ko agrāk pazina zem nosaukuma Elmshevenas piezīmes. Šie satura ziņā dažādie materiāli apskata daudzus ļoti svarīgus jautājumus. Ne mazums atziņu no tiem sekojošajos gados jau ir atradušas vietu tādās grāmatās kā Ārstnieciskā kalpošana, Evaņģelizācija, Adventistu māja un citur. Tomēr šajās vēlāk izdotajās grāmatās, atbilstoši to saturam, minētie materiāli citēti tikai daļēji. Viss pārējais, kam joprojām ir unikāla vērtība Vaitas kundzes padomos un pamācībās, tagad ietverts grāmatā Izmeklētas vēstis. Tāpēc vairs ilgāk nebūs vajadzība atkārtoti izdot Piezīmju lapas. Šo sējumu sagatavošana turklāt vēl ir devusi iespēju darīt zināmus nedaudzus izmeklētus, vēl nekad agrāk nepublicētus materiālus, kam tomēr ir liela vērtība.

Dažas tēmas šajā grāmatā ir pilnīgi no citām neatkarīgas. Katras daļas sākumā tiek dots īss paskaidrojums par attiecīgo norādījumu rašanās apstākļiem. Atsevišķās vietās arī tekstā būs sastopamas paskaidrojošas piezīmes. Tās nav ievietotas tur izteikto padomu papildināšanai, bet ar nolūku pievērst uzmanību attiecīgajai situācijai, kas var palīdzēt aplūkoto jautājumu labāk izprast.

Izmeklētas vēstis sakopotas Elenas G. Vaitas darbu publicēšanas kantorī viņas Pilnvaroto padomes darba rezultātā un vadībā. Šī padome parakstījusi arī Ievadu un paskaidrojošās piezīmes.
Grāmata Izmeklētas vēstis ir ietverta jaunajā Elenas G.Vaitas rakstu alfabētiskajā satura radītājā. Izdevēju un Elenas G. Vaitas darbu publicēšanas Pilnvaroto padomes sirsnīgākā lūgšana un vēlēšanās ir, lai šie tik daudzus gadus pēc Vaitas kundzes nāves izveidotie sējumi sniegtu draudzei pastāvīgi pieejamus norādījumus un palīdzētu izpildīt mūsu Dieva uzticēto uzdevumu.
Elenas G.Vaitas darbu publicēšanas Pilnvaroto padome.

Lapa kopā 95 PrevNext