Liecības sabatskolas darbam

Elena Vaita

Lapa kopā 53 PrevNext

Ievadvārds

Daudzi cilvēki bija sirsnīgi lūguši, lai izdotu tieši Sabatskolas darbu attiecošo Liecību sakopojumu, kas palīdzētu šai nozarē sevišķi ieinteresētām personām. Atsaucoties uz šiem lūgumiem, ir daudz un rūpīgi strādāts, lai atbilstošo vielu sakopotu šinī nelielajā sējumā.

Cik tas bija iespējams, izvilkumi no „Liecībām” sakopoti hronoloģiski, sākumā atvēlot vietu agrāk uzrakstītajām „Liecībām” un norādot uz avotiem, no kuriem attiecīgie izvilkumi ņemti. Īsi citējumi un raksti sakārtoti tādā pat kārtībā un ievietoti šīs brošūras beigās zem virsraksta – „Īsi norādījumi”.

Visu, kas rakstīts par doto jautājumu, lasītājs neatradīs attiecīgajā nodaļā vien, jo gandrīz par katru Sabatskolas darba fāzi brīnišķas domas būs atrodamas arī daudzās citās vadošajās nodaļās. Alfabētiskais satura rādītājs lielā mērā palīdzēs atrast atsevišķos norādījumus, un pēc katra burta ir atstāta vieta vēl citu paskaidrojumu atzīmēšanai, ja to atzīst par vēlamu. Viss, kas teikts par skolotāju piemērotību un pienākumiem, pilnībā attiecas arī uz Sabatskolas vadītājiem.

Dažos gadījumos vieni un tie paši raksti ir iespiesti vairākas reizes un dažādos izdevumos. Norādīts ir tikai tas izdevums, kur attiecīgais raksts iespiests pirmo reizi.

Šis darbs līdz ar alfabētisko satura rādītāju un brošūras formu izveidots tā, lai dotā un tik ļoti vajadzīgā viela būtu viegli pieejama un izmantojama kā zināšanu iegūšanai, tā arī citēšanai. Šis sējums ir izdots nopietni lūdzot, lai tas būtu iepriecas un bagātu svētību avots kā pašreizējiem, tā nākošajiem strādniekiem mūsu Sabatskolās.

Vispasaules Savienības Sabatskolas nodaļas Komiteja

Lapa kopā 53 PrevNext