GC sesija 2022: Jaunākie grozījumi un izmaiņas

14. jūnijs, 2022 | Komunikācijas nodaļa

Šeit esam apkopojuši pieņemtos lēmumus 2022. gada Ģenerālkonferences sesijas 3 pēdējās dienās.

Latvijas SDA draudžu savienību šinī sesijā kā delegāti pārstāv bīskaps Vilnis Latgalis un mācītājs Mārtiņš Subatovičs, Baltijas Konferenču Ūniju no Latvijas - Daumands Sokolovskis.
 

Ceturtdiena, 9. jūnijs.


Izmaiņas Draudzes rokasgrāmatā. Kalpošanas nodaļa “Kalpošana cilvēkiem ar invaliditāti” tiek pārdēvēta par “Adventistu iespēju kalpošanu” 1155 balsoja PAR (95.1%); 60 balsoja PRET (4.9%).


Tiek papildināta Draudzes rokasgrāmatas 6. nodaļa par piederību draudzei ar papildus sadaļu. Tur ir rakstīts:
 

Darīt par mācekļiem - Draudzes misija ir darīt par Jēzus mācekļiem cilvēkus, kuri dzīvo kā Viņa mīlošie vēstneši, pasludinot visiem ļaudīm triju enģeļu vēsti, mūžīgo evaņģēliju, sagatavojoties Viņa drīzajai nākšanai. (Mat. 28:18-20, Ap.d. 1:8, Atkl. 14:6-12).

Draudzes mērķis kā Kristus miesai ir apzināti darīt cilvēkus par mācekļiem, lai tie būtu aktīvās, auglīgās attiecībās ar Kristu un Viņa draudzi.


Māceklība Draudzes mērķis kā Kristus miesai ir apzināti darīt cilvēkus par mācekļiem, lai tie būtu aktīvās, augligās attiecībās ar Kristu un Viņa draudzi.

Māceklība Darīt par mācekļiem ir pamats turpinošām, visas dzīves garām attiecībām ar Jēzu. Ticīgais nododas “būt Kristū” (Jāņ. 15:8), kļūt par auglīgu mācekli, līdzdalot Jēzu ar citiem, kā arī vadot citus draudzes locekļus būt par uzticīgiem mācekļiem. Draudze, individuāli un kolektīvi, dala atbildību, nodrošinot to, ka katrs draudzes loceklis paliek par daļu Kristus miesā.

1413 balsoja PAR (95.9%); 61 balsoja PRET (4.1%)


Sadaļa “Pirmslaulības konsultācija/ izglītība” tiek pievienota Draudzes rokasgrāmatā, 15. nodaļā “Laulība, šķiršanās un atkārtota laulība”. Šī sadaļa akcentē pirmslaulības konsultāciju svarīgumu. Tur ir rakstīts:
 

Ņemot vērā, to ka laulība ir vissvarīgākā un sarežģītākā no visām cilvēku attiecībām, laulību konsultācijas ir veidotas, lai palīdzētu pāriem, kuri plāno precēties, būt labāk sagatavotiem šim svarīgajam dzīves solim. Pirmslaulību konsultāciju galvenais mērķis ir sagatavot pāri laulības dzīves izaicinājumiem. Pirmslaulību konsultāciju/izglītība arī ir domāta, lai stirpinātu un uzlabotu laulāto nākotnes dzīves laimi un samazinātu potencionālo šķiršanās rādītāju.

Pirmslaulību konsultāciju vajadzētu vadīt profesionālam padomdevējam vai arī īpaši apmācītam indivīdam, vai īpaši apmācītam garīgajam līderim. (Detalizētāka informācija ir pieejama Draudzes vecāko rokasgrāmatā)


Sabata ievērošana - Draudzes rokasgrāmatas grozījums. Šīs izmaiņas paredz pievienot tiešu citātu no Bībeles. (Draudzes rokasgrāmata, 12. nodaļa, Kristīgās dzīves standarti, 144, 145 lpp). Tur ir rakstīts:
 

Sabata ievērošana

Sabata svētā institūcija un tā svētīšana ir pierādījums Dieva mīlestībai pret cilvēci. Tā ir piemiņa Dieva spēkam oriģinālajā radīšanā, kā arī apliecinājums Viņa spējai dzīvi svētīt un radīt no jauna (Ec. 20:12). Tā ievērošana ir pierādījums, ka esam Viņam uzticīgi. Patiesa Sabata ievērošana ir pierādījums mūsu uzticībai mūsu Radītājam un sadraudzībai ar mūsu Pestītāju. Īpašā veidā Sabata patiesa ievērošana ir paklausības un uzticības pārbaudījums. Ja mēs kā indivīdi nespēsim šo pārbaudi izturēt, kā gan mēs varam pienācīgi pasniegt pasaulei vēsti par Sabatu?

Septītās dienas Adventistu dzīvēs Sabatam ir īpaša vieta. Nedēļas septītā diena, no piektdienas saulrieta līdz sestdienas saulrietam (3.Moz. 23:32), ir dāvana no Dieva, Viņa žēlastības apliecinājums. Tā ir privilēģija, īpaša tikšanās ar Viņu, kurš mūs mīl un kuru mēs mīlam, svēts laiks, Dieva mūžības likums, ko Viņš nošķīris kā dienu priekam, pielūdzot Dievu un daloties tajā ar citiem (Jes. 58:13). Ticīgais Sabatu sagaida ar prieku un pateicību: “Dieva mīlestība ir nospraudusi robežas grūta darba prasībām. Ar Sabata dusu Viņš parāda žēlsirdību pret cilvēkiem. Savā dienā Viņš ģimenei sniedz iespēju sadraudzībai ar Viņu, ar dabu un vienam ar otru.” (“Audzināšana”, 251. lpp.)

Sabata stundas pieder Dievam un tās jāizmanto tikai priekš Viņa. Ievērojot tā Kunga dienu, “turi godā, neizlietodams to saviem ceļiem, sava veikala nokārtošanai un tukšām valodām,” (Jes. 58:13).  tajā nebūtu vietas mūsu pašu vārdiem, savām darīšanām, domām un izpriecām. (Jes. 58:13).

Saulrietā pulcēsimies kā ģimenes un sagaidīsim svēto Sabatu ar lūgšanām un dziesmām, un šo dienu noslēgsim ar lūgšanām un pateicību par Viņa brīnumaino mīlestību. Sabats ir īpaša diena dievkalpošanai un pielūgšanai gan mājās, gan draudzē, prieka diena mums un mūsu bērniem, diena, kurā mēs caur Bībeli un vareno dabas mācību grāmatu apgūstam ko jaunu par Dievu. Tas ir laiks, kad visas parastās sešu darba dienu lietas darīšanas ir jāatliek, kad ir jāapmeklē slimojošie un jādarbojas viņu dvēseļu glābšanas labā. Sabata dienā nevajadzētu veikt nevienu lieku, nevajadzīgu darbu. Dieva svētajā dienā mūsu laiku nevajadzētu aizņemt ar pasaulīgu lasāmvielu vai pārraidēm.

“Sabats nav paredzēts bezjēdzīgai laika pavadīšanai. Bauslis Kunga dusas dienā aizliedz laicīgu darbu, ar ko pelna uzturu, tas tiešām jāpārtrauc. Nekāda tiekšanās pēc peļņas vai izpriecām šajā dienā nav atļauta. Kā Dievs ir nobeidzis radīšanas darbu, Sabatā dusēja un to svētīja, tā arī cilvēkam ir jāpārtrauc savas ikdienas gaitas un šīs svētās stundas jāveltī veselīgai atpūtai, Dieva 207 pielūgsmei un svētiem mērķiem, kas ir patīkami Viņam.” (“Laikmetu Ilgas”, 157., 158. lpp.)

Pareizi izveidota aktivitāšu programma, kas veidota saskaņā ar patieso Sabata ievērošanas garu, padarīs šo svētīto dienu par laimīgāko un labāko nedēļas dienu gan mums, gan mūsu bērniem un par patiesu norādi uz mūsu nākotnes atpūtu debesu valstībā.


2022. gada ĢK delegātu parakstīta Svēto Rakstu rezolūcija. 
 

Mēs, delegāti 2022. gada Ģenerālkonferencē Sentluisā, Misurī, izsakām mūsu pārliecību, ka Bībele ir inspirēta un tanī atklāt Dieva Vārds. Caur Svētajiem Rakstiem Dievs ir atkājis Sevi cilvēcei. Visa Bībele ir inspirēta un tā ir jāsaprot kā viens kopums, lai nonāktu pie pareiziem secinājumiem saistībā ar patiesību un citiem atklātiem tematiem. Bībele ir uzticama tajā, ko tā apliecina. Tā pieraksta radīšanu sešās burtiskās dienās, cilvēces krišanu, globālus plūdus, kuros tika iznīcināts ļaunums un saglabāts uzticīgais atlikums, Kristus zemes dzīve, nāve un augšāmcelšanās, kā arī Dieva darbi, lai glābtu cilvēci, šie visi ir uzticami Dieva darbi vēsturē. (Lūk. 24:27; Ēbr. 1:1, 2; 2 Pet. 1:21). Pravietojumu piepildīšanās notikumi atbilst pravietiskā laika periodam, kas nostiprina ticību Bībelei kā unikālam vēstnesim, dievišķai patiesībai, ko neviena cita reliģiska grāmata nesniedz. (Jes. 46:9, 10; Dan. 2, 7, 8; Lūk. 24:44; 2 Pēt. 1:19, 20).

Mēs ticam, ka Bībele ir pravietisks Dieva Vārds un ka caur Vecās Derības praviešiem, apustuļiem Jaunajā derībā un it īpaši caur Dieva Dēlu, Jēzu Kristu, Dievs ir mums atklājis, kā Viņš rīkosies cilvēces glābšanas labā un spriedīs tiesu pār ļaunajiem.

Mēs apņemamies ar lūgšanām studēt un sekot Bībelei, dzīvajam Dieva Vārdam. Tas ir dots par mācību, pierādījumu, rājienu un pamācību taisnībā. Bībele ir mūžīgs vēstnesis par Dieva gribu, Viņa likumu, Viņa domām, un Viņa mērķi cilvēcei un priekš šīs pasaules, un tā glabā mūžīgās gudrības un žēlastības dārgumus.  (Jes. 40:8; 1 Tes. 2:13; 2. Tim. 3:16, 17). Tās principi un mācības ir domātas visiem laikiem, visām vietām, visām valodām, visām kultūrām un visiem cilvēkiem. Tā runā ucticami un mūsdienās aktuāli kā šodien, tā arī pagātnē, un turpinās runāt mūžīgi.

Mēs arī ticam, ka Bībele mūs mudina uz dzīvām attiecībām ar Dievu caur Jēzu Kristu. Un caur Svēto Garu Bībele runā tieši uz katru personu, atklājot glābšanas plānu un atjaunojot ticīgos Dieva līdzībā. Kā arī, Bībele ir norma visām reliģiskām pieredzēm tiktāl, cik tā atklāj un māca patiesību un paskaidro, kā tā izpaužas uz prātu un jūtām (Ebr. 4:12; Gal. 5:22-23).

Mēs izrādām vidziļāko pateicību Kungam, jo Rakstos mēs atrodam cerību dzīvojot, pasaules izaicinājumu vidū. Bībele stāsta par Dieva plānu dot Saviem ļaudīm mūžīgu dzīvību tad, kad Jēzus nāks otrreiz, un visbeidzot pēc tūkstošgades izbeigt grēka un grēcinieka pastāvēšanu uz mūžiem, nodrošinot taisnību Jaunajā zemē.  (Ps. 119:105; Rom. 15:4; Ēbr. 4:12; Jēkab. 1:18).


2022. gada ĢK delegātu parakstīts uzticības apliecinājums Elenas Vaitas rakstiem.
 

Mēs, delegāti 2022. gada ģenerālkonferencē Sentluisā, Misurī, izsakām visdziļāko pateicību par Dieva pravietisko vēsti Septītās dienas adventistu baznīcai. Cenšoties dzīvot “no ikkatra vārda, kas iziet no Dieva mutes” (Mat. 4:4; Luk. 10:16), mēs ļoti nopietni uztveram Bībeles pantus, kuri runā par sniegto pravietošanas dāvanu  (Rom. 12:6; 1 Kor. 12:10, 28; Efez. 4:11-14) un apsolījumu piepildīties tai gala laikā  (Joel 2:28-31; Atkl. 12:17; 19:10; 22:9). Mēs atzīstam pravietošanas dāvanu Elenas Vaitas dzīvē un kalpošanā (1827-1915).

Mēs ticam, ka Elenas Vaitas raksti ir Svētā Gara inspirēti un ir Kristū centrēti un Bībelē pamatoti. Tie neaizvieto Svētos Rakstus, bet gan paaugstina Bībeli, sargājot Draudzi no “katra mācību vēja” (Ef. 4:14), un piedāvā inspirētu ceļvedi Bībeles rakstvietās, neradot nevēlēšanos pašam studēt Bībeli tālāk. E. Vaitas raksti arī palīdz mums cilvēcīgi nepieņemt tikai Bībeles mācības, kuras mums ir tīkamas, ignorējot, sagrozot to, kas mums nepatīk.
Mēs apņemamies ar lūgšanām studēt Elenas Vaitas rakstus, no sirds sekojot tur rakstītajām pamācībām un norādījumiem. Vai vienatnē, ģimenē, mazajā grupā, mācību klasē vai draudzē, mēs ticam, ka viņas rakstu studēšana mūs tuvina Dievam un Viņa Vārdam, nodrošinot mūs ar pārveidojošu un ticību paceļošu pieredzi.

Mēs līksmojamies Kungā par to, kas ir sasniegts gan globāli, gan vietējā mērogā, līdzdalot Elenas Vaitas rakstus gan printētā, gan elektroniskā formātā. Mēs iedrošinām turpināt attīsīt gan vietējās, gan pasaulplašās stratēģijas, lai līdzdalītu viņas rakstus pēc iespējas vairāk valodās. Šo rakstu studēšana ir spēcīgs līdzeklis, lai stiprinātu un sagatavotu Dieva ļaudis turpmākajai krīzei un pēdējām dienām, līdz mēs sastapsimies ar Jēzu Kristu.


Jauniešu kalpošanas nodaļas izmaiņas Draudzes rokasgrāmatā (Draudzes rokasgrāmata, 8. nodaļa, Dievkalpojumi un draudzes stundas).

Vecais teksts:
 

Adventistu jauniešu kalpošana (AJK) - Draudze strādā priekš un ar jauniešiem caur AJK. Zem AJK, jaunieši strādā kopā ar lielo draudzes kopienu, virzoties uz stipru jauniešu kalpošanas attīstību, kurā ietilpst katra indivīda garīgā, mentālā un fiziskā attīstība, kristiešu socializēšanās un aktīva liecināšanas programma, kura atbalsta vispārējus draudzes dvēseļu mantošanas plānus. AJK mērķim vajadzētu būt iesaistīt visus jauniešus aktivitātēs, kuras mudina uz aktīvu draudzes darbību un kristiešu kalpošanu.

Jaunais teksts:
 

Adventistu jauniešu kalpošana

Dažādām jauniešu draudzes organizācijām vajadzētu kopīgi strādāt ar savienības jauniešu kalpošanas nodaļu. Draudze strādā priekš un ar jauniešiem caur adventistu jauniešu kalpošanas nodaļu. Zem AJK, jaunieši strādā kopā ar lielo draudzes kopienu, virzoties uz stipru jauniešu kalpošanas attīstību, kurā ietilpst katra indivīda garīgā, mentālā un fiziskā attīstība, kristiešu socializēšanās un aktīva liecināšanas programma, kura atbalsta vispārējus draudzes dvēseļu mantošanas plānus. Kā mācekļiem, AJK mērķis ir vadīt visus jauniešus uz glābjošām attiecībām ar Jēzu Kristu, mācot Viņa Vārdā attīstīt Kristus raksturu, apmācīt kā kalpot draudzei un kopienai, lietojot viņu gara dāvanas un, izsūtot jauniešus, aizsniegt sabiedrību Svētā Gara spēkā.


Trešdiena, 8. jūnijs.


8. jūnijā delegāti apstiprināja 13 divīziju prezidentu stāšanos amatā. ĢK sesijas pēcpusdienas sanāksmē delegāti ar lielu balsu pārsvaru nobalsoja par astoņu līdžsinējo divīziju prezidentu atkārtotu ievēlēšanu amatā, kā arī par piecu jaunu prezidentu ievēlēšanu. Divīziju prezidenti ir arī Ģenerālkonferences viceprezidenti.

Zemāk uzskaitīti pieci jaunie prezidenti attiecīgajās divīzijās:

Ziemeļāzijas - Klusā okeāna divīzija (NSD) - Yo Han Kim
Dienvidāfrikas - Indijas okeāna divīzija (SID) - Harrington Akombwa
Dienvidāzijas - Klusā okeāna divīzija (SSD) - Roger Caderma
Rietumu Centrālāfrikas divīzija (WAD) - Robert Osei-Bonsu
Trans-Eiropas divīzija (TED) - Daniel Duda

Kā arī: TED sekretārs - Roberts Csizmadija, TED mantzinis - Naneds Jupuranovičs (atkārtoti ievēlēts)


Atkārtoti ievēlētie divīziju prezidenti:

Austrum-Centrālāfrikas divīzija - Blasious Ruguri
Eirāzijas divīzija - Mikhail Kaminskiy
Inter-Amerikas divīzija - Elie Henry
Inter-Eiropas divīzija - Mario Brito
Ziemeļamerikas divīzija - G. Alexander Bryant
Dienvidamerikas divīzija - Stanley Arco
Dienvidu Klusā okeāna divīzija - Glenn Townend
Dienvidāzijas divīzija - Ezras Lakra

97,1% balsoja par, 2,9% balsoja pret.


Pieņemtas izmaiņas par vārda “pārvēlēt” izmantošanu Draudzes rokasgrāmatā. Tā kā draudzē nav “pārvēlēšanas”, tad rokasgrāmātā vārds “pārvēlēt” tiek aizstāts ar “ievēlēt uz jaunu pilnvaru termiņu”.


Izmaiņas Draudzes rokasgrāmatā attiecībā uz diakonu un diakonešu pienākumiem. Pieņemtās izmaiņas paredz to, ka diakoniem un diakonesēm ir jāpalīdz draudzes locekļiem ar īpašām vajadzībām. 96,7% balsoja par, 3,3% balsoja pret. Papildinājums pasvītrots.

 

Diakona pienākumi — Diakonu darbs ietver plašu praktiskās kalpošanas spektru draudzē, ieskaitot: 
1. Palīdzība dievkalpojumos un sanāksmēs — Nav izmaiņu.
2. Draudzes locekļu apmeklēšana — Viens no svarīgākajiem diakonu pienākumiem ir apmeklēt draudzes locekļus to mājvietās. Daudzās draudzēs to organizē, sadalot draudzes locekļus pa rajoniem, katram rajonam piešķirot vienu diakonu, kura pienākumos ir apmeklēt katru mājvietu vismaz reizi ceturksnī.

Diakoniem ir jāpalīdz draudzes locekļiem ar īpašām vajadzībām. Ir svarīgi iemācīties, kā efektīvi komunicēt ar tiem un, ja nepieciešams, draudzes telpas un nokļūšana līdz tām jāpadara par ērti pieejamām. Kad draudzes locekļi ar īpašām vajadzībām nevar apmeklēt dievkalpojumu, diakoniem tie ir jāpameklē viņu mājvietās.

3. Sagatavošana kristību ceremonijai — Nav izmaiņu.
4. Līdzdalība Svētā Vakarēdiena dievkalpojumos — Nav izmaiņu.
5. Rūpes par slimajiem un nabadzīgajiem — Nav izmaiņu.
6. Draudzes īpašuma aprūpe un uzturēšana — Nav izmaiņu.

Diakones pienākumi — Diakones draudzē kalpo daudz dažādās svarīgās aktivitātēs, ieskaitot:
1. Draudzes locekļu un viesu sveikšana un apmeklēšana — Nav izmaiņu.
2. Draudzes locekļu apmeklēšana — Vairākās draudzēs, apmeklējumi ir iedalīti pēc draudzes locekļu reģioniem un katra diakone ir atbildīga par attiecīgo reģionu, kurā viņa veiks apmeklējumu katrā mājvietā vismaz reizi ceturksnī.

Diakonesēm ir jāpalīdz draudzes locekļiem ar īpašām vajadzībām. Ir svarīgi iemācīties, kā efektīvi komunicēt ar tiem un, ja nepieciešams, draudzes telpas un nokļūšana līdz tām jāpadara par ērti pieejamām. Kad draudzes locekļi ar īpašām vajadzībām nevar apmeklēt dievkalpojumu, diakonesēm tie ir jāpameklē viņu mājvietās.

3. Palīdzība kristībās — Nav izmaiņu.
4. Kārtība Svētā Vakarēdiena dievkalpojumos — Nav izmaiņu.
5. Rūpes par slimajiem un nabadzīgajiem — Nav izmaiņu.
6. Draudzes īpašuma aprūpe un uzturēšana — Nav izmaiņu.


Pievienots papildinājums par Pravieša gara rakstu koordinatoru. Draudzes rokasgrāmatā pievienota sadaļa par Pravieša gara rakstu koordinatoru. “Draudze izvēlas Pravieša gara rakstu koordinatoru, kurš ir atbildīgs par Pravieša gara rakstu nozīmīguma veicināšanu un pareizu izmantošanu, sadarbojoties ar izdevniecības kalpošanas koordinatoru.” 66,3% delegātu atbalstīja šo papildinājumu, 33,7% - neatbalstīja.


Papildinājums par Adventistu Iespēju kalpošanu. Šis papildinājums Draudzes rokasgrāmatā uzsver visu draudzes locekļu iesaistīšanas kalpošanā nozīmi. Adventistu Iespēju kalpošanas iniciatīva tika izveidota, lai iedrošinātu iesaistīties kalpošanā tos cilvēkus, kuriem ir īpašas vajadzības un tos, kuri ir nedzirdīgi. Iniciatīvas mērķis ir rast kalpošanas iespējas cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un tiem, kuri ir nedzirdīgi 99,6% balsoja par, 0,4% balsoja pret.
 

Adventistu Iespēju kalpošanas vadītājs. — Ir ieteicams, ka draudzes padome ievēl vietējo iespēju kalpošanas vadītāju. Ir vēlams, lai vadītājam būtu pieredze vai izglītība, kas saistīta ar iespēju kalpošanu, bet tā nav obligāta. Vislabāk, ja vadītājs šai kalpošanai ir izvēlēts no grupas, kuru tas pārstāv. Ir svarīgi, lai vadītājs ir līdzjūtīgs un kalpo ar attieksmi, kas iedrošina citus.

Adventistu Iespēju kalpošanas komiteja. — Draudzes padomei ir jānodibina iespēju kalpošanas komiteja, lai iedrošinātu draudzes locekļus ar īpašām vajadzībām. Komitejai jāizstrādā liecināšanas programmas, jāpadara draudzes ēkas pieejamākas, jāpalīdz risināt transporta jautājumi un jāiesaka kalpošanas veidi, kas cilvēkiem nes piepildījuma sajūtu.


Izmaiņas Draudzes rokasgrāmatā par draudzes locekļu vārda svītrošanu. Tika pieņemts balsojums par to, ka tikai draudzes padome var izslēgt draudzes locekļus nāves gadījumā vai arī tad, ja to palūdz draudzes loceklis. 98,4% balsoja par, 1,6% balsoja pret.

 

Otrdiena, 7. jūnijs.


Draudzes rokasgrāmatai pievieno jaunu sadaļu - Draudzes vecāko padome. Jaunajā sadaļā rakstīts:
 

Ja draudzē ir vairāki vecākie, tad jāizveido draudzes vecāko padome, kuru pārrauga mācītājs vai viņa izraudzīts cilvēks, un vienam no vecākajiem jākalpo par sekretāru. Šāds nodibinājums palīdz vienmērīgi sadalīt atbildības un koordinēt rīcību, kas veicina draudzes labklājību. Padome apmāca draudzes vecākos to pienākumos. Vecāko padome ir draudzes padomes pārraudzībā.


Veiktas izmaiņas Draudzes rokasgrāmatas sadaļā “Draudzes vecākā attiecības ar ordinētu mācītāju”. Izmaiņu rezultātā tiek precizēts process, kādā draudzes vecākais var pievienoties draudzes padomei.
 

Gadījumā, kad savienības / misijas lauka komiteja nozīmē ordinētu mācītāju darboties kā kādas draudzes mācītāju, viņš kļūst par galveno amatpersonu , bet vietējie draudzes vecākie par viņa palīgiem. Viņiem vajadzētu strādāt ciešā sadarbībā. Mācītājam nevajadzētu vienam uzņemties atbildību par visām darba jomām, bet vajadzētu dalīties šajā atbildībā ar vietējiem draudzes vecākajiem un citiem darbiniekiem. Draudzes mācītājs ir arī draudzes padomes priekšsēdētājs. (Skat. 8. nod.) Tomēr var rasties apstākļi, kad draudzes vecākajam būtu ieteicams uzņemties šo pienākumu, kuru apstiprina mācītājs, vai arī ja draudzē nav mācītāja, tad konferences prezidents. Viņiem abiem vajadzētu sadalīt draudzes pastorālo darbu. Draudzes vecākajam, ņemot vērā draudzes mācītāja padomus, vajadzētu palīdzēt pastorālo pienākumu pildīšanā, kas ietver draudzes locekļu apmeklēšanu, kalpošanu slimajiem, organizējot bērnu svaidīšanas un svētīšanas dievkalpojumus un iedrošināt tos, kas ir garīgā dzīvē vāji un zaudējuši cerību. Nedrīkst par zemu novērtēt draudzes vecākā lomu, jo kā mācītāja palīgam, viņam vienmēr ir liela atbildība un jābūt nomodā pār draudzi. Ja nozīmētais mācītājs ir licenzēts mācītājs, draudzei, vai draudzēm, kurās viņš kalpo, vajadzētu viņu ievēlēt arī kā draudzes vecāko. (Skat. 10. nod.)Tā kā mācītāju draudzei nozīmē Savienība / misijas lauks, viņš šajā draudzē kalpo kā Savienības / misijas lauka darbinieks un tāpēc ir atbildīgs Savienības / misijas lauka komitejas priekšā, tomēr viņam ir jāuztur sadarbības pilnas attiecības un jādarbojas saskaņā ar vietējās draudzes plāniem un nolikumiem. Draudzes vecākais, kuru ir ievēlējusi draudze, attiecīgi ir atbildīgs draudzes un draudzes padomes priekšā.


Draudzes rokasgrāmatā ieviestas izmaiņas attiecībā uz draudzes vecāko uzdevumiem. Veiktas izmaiņas sadaļā “Veicināt Bībeles izpēti, lūgšanas un attiecības ar Jēzu”. Šīs izmaiņas mudina veicināt draudzes locekļu garīgo izaugsmi. Tur rakstīts:
 

Kā garīgie vadītāji, draudzes vecākie ir atbildīgi par draudzes locekļu iedrošināšanu veidot personīgas attiecības ar Jēzu, nostiprinot viņu ieradumu personīgi pētīt Bībeli un lūgt. Vecākajiem ir jārāda piemērs attiecībā uz Bībeles izpēti un lūgšanām, kā arī jāatbalsta visas vietējās draudzes un vietējās konferences kalpošanas un programmas. Viņiem ir jāiedvesmo draudzes locekļu garīgā izaugsme. Draudzes vecākie var lūgt draudzes padomi izveidot padomi, kas var palīdzēt šinī izgausmes un iedrošinājuma uzdevumā.


Saw Samuel ievēlēts par ĢK asociēto sekretāru. Viņš aizpildīs šo tukšo pozīciju, jo John Thomas devās pensijā. Samuel kalpoja kā prezidents Dienvidāzijas - Klusā okeāna divīzijā kopš 2016. gada. Kā divīzijas prezidents, Samuel “sēja sēklu” budistu un musulmaņu reģionos.


Josue Pierre ievēlēts par ĢK asociēto mantzini. Kopš 2016. gada, viņš kalpoja kā ĢK asociētais padomdevējs. Papildus šim amatam, viņš kalpoja arī kā asociētais apgabala prokurors Prince George’s County, Merilendā. Viņa darba pienākumos iekļaujas līgumi, naudas pārskaitījumi, nekustamā īpašuma darījumi, iepirkumi un datu aizsardzība.


Richard Stephenson ievēlēts par ĢK tehnoloģiju operācijas un stratēģijas asociēto mantzini. Pirms vēlēšanām viņš kalpoja kā Ziemeļamerikas divīzijas Informācijas tehnoloģiju pakalpojumu direktors. Stephenson kļuva par IT direktoru Madisonas akadēmijā 2005. gadā. Šinī amatā viņš izveidoja vienu no pirmajām datoru nodoršināšanas programmām Ziemeļamerikas divīzijā, nodrošinot katram studentam laptopu un printeri, kā arī veicinot pāreju uz mācībām digitālajā vidē. 2009. gadā viņš piekrita kalpot kā asociētais IT direktors Dienvidu ūnijas konferencē Džordžijas štatā, un 2013. gadā viņš kļuva par tā reģiona IT direktoru. Viņa darba gados Dienvidu ūnija izveidoja centralizētu darba samaksas un grāmatvedības procesu ūnijas ofisā.


Ivan Omaña ievēlēts par Adventistu kapelānu kalpošanas direktoru. Viņš kļuva par šīs kalpošanas nodaļas asociēto direktoru 2021. gada augustā.


Orathai Chureson ievēlēta par Bērnu kalpošanas nodaļas direktori. Viņa kalpoja šinī pašā pozīcijā Dienvidu Klusā okeāna divīzijā kopš 2015. gada, kā arī kalpoja par šī reģiona Ģimeņu kalpošanas nodaļas direktori. 


Delegāti nobalsojuši par Ramon Canals ievēlēšanu kā Ģenerālkonferences mācītāju asociācijas mācītāju sekretāru. Iepriekš viņš bija ĢK Sabatskolas un Personīgās kalpošanas direktors. Viņš vairākus gadus kalpoja vietējā draudzē Ņūdžersijas konferencē, un ir darbojies kā pilna laika evaņģēlists, asociētais mācītāju direktors un spāņu kalpošanas koordinators.


Aurora Canals ievēlēta par Mācītāju dzīvesbiedru un ģimeņu kalpošanas nodaļas direktori. Pirms vēlēšanām viņa kalpoja par mantzini Česapīkas konferencē, Ziemeļamerikas divīzijā.


James M. Howard ievēlēts par jauno Sabatskolas un personīgās kalpošanas nodaļas direktoru. Iepriekš viņš kalpoja par asociēto direktoru šinī nodaļā.


Busi Khumalo ievēlēts par jauno Jauniešu kalpošanas nodaļas direktoru. Iepriekš viņš kalpoja Adventistu kapelānu kalpošanas nodaļā un Adventistu jauniešu kalpošanas nodaļā Dienvidu Āfrikas-Indijas okeāna divīzijā kopš 2010. gada.


Ievēlētais Ģenerālkonferences sekretariāts:
Moise J. F. Hensley Mooroven, sekretāra vietnieks
Gerson Santos, asociētais sekretārs
Claude Richli, asociētais sekretārs
Gary Krause, “Adventist Mission” asociētais sekretārs
Elbert Kuhn, adventistu brīvprātīgo kalpošanas asociētais sekretārs
Karen Porter, IPRS asociētais sekretārs


Ievēlētā Ģenerālkonferences namturība:
J. Raymond Wahlen II, mantziņa vietnieks
Timothy Hiroki Aka, investīciju asociētais mantzinis
George Egwakhe, German Lust, Daisy Orion asociētie mantziņi


Ģenerālkonferences audita pakalpojumus veiks:
Robyn Kajiura, direktore
Gary Blood, asociētais direktors
Boris Cardenas, Daniel E. Herzel un Guillermo Leal asociētie direktori
C. Maurine Wahlen, asociētais reģionālais direktors

Divīziju sekretārus un mantziņus atzina 96,4% no balsotājiem, bet ĢK asociētos direktorus un asociētos sekretārus atzina 98,3% no balsotājiem.


Ģenerālkonferences departamenti:
Komunikācija: Williams Costa Jr., direktors
Izglītība: Lisa Beardsley-Hardy, direktore
Ģimeņu kalpošana: Wilbert Oliver, direktors; Elaine Oliver, asociētā direktore
Veselība: Peter Landless, direktors
Finanšu plānošana, apmācīšana: Dennis Carlson, direktors
Sabiedriskās lietas un reliģiskā brīvība: Ganoune Diop, direktors
Izdevniecība: Almir Marroni, direktors
Namturība: Marcos Faiock Bomfim, direktors
Sieviešu kalpošana: Heather-Dawn Small, direktore
 

Draudzes rokasgrāmatu (2005. gada) ir iespējams lejupielādēt zem šī raksta!

Lejuplādes

Draudzes rokasgrāmata (2005. gads)