23.augusta video sveiciens - Daumands Sokolovskis

23. augusts, 2023

VIDEO


 


GAVĒŅA & LŪGŠANU DIENAS VADLĪNIJAS

"Atkal Es jums saku: ja divi no jums virs zemes ir vienā prātā kaut kādas lietas dēļ, ko tie grib lūgt, tad Mans Debesu Tēvs to tiem dos.” /Mat.18:19/

⏰6:00 
Iespēja sazvanīties telefonkonferences lūgšanā Tel. 25893135 Kods 331122 
Lūgsim pēc Svētā Gara vadības kongresā.

“Un pār to klāsies un to sargās Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars, padoma un spēka gars, atziņas un Tā Kunga bijības gars.” /Jes.11:2/

⏰7:00
Pārmeklēsim katrs savu sirdi Dieva priekšā, nāksim grēka nožēlā, kur tas vajadzīgs, ļausim Dievam mūs dziedināt katru atsevišķi un kā tautu kopumā.

“Viņš bija ievainots mūsu pārkāpumu dēļ un mūsu grēku dēļ satriekts. Mūsu sods bija uzlikts viņam mums par atpestīšanu, ar viņa brūcēm mēs esam dziedināti.” /Jes.53:5/

⏰8:00
Lūgsim, lai viss kongresa darbs varētu tikt aizvadīts vienotībā, mīlestībā, pazemībā un ar vienu mērķi.

“Ja nu ir kāds iepriecinājums Kristū, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildait manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolodami vienu mīlestību, dvēselēs vienoti, ar vienu mērķi, ne strīdēdamies, ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatīdami augstāku par sevi, neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir arī Kristū Jēzū.” /Filip.2:1-5/

⏰9:00
Lūgsim, lai Pats Kungs nākamajiem 5 gadiem izredz 'ganus' Latvijas Adventistu draudzei. 

“Un Es jums došu ganus pēc Mana prāta, kas jūs ganīs ar saprātu un gudrību.” /Jer.3:15/

⏰10:00
Lūgsim pēc gudrības, kas nāk no augšienes, tiem, kuriem uzticēts ļoti atbildīgais pienākums - kongresa darba gaitas vadīšana.

“Tā gudrība, kas nāk no augšienes, vispirms ir šķīsta, tad miermīlīga, lēnīga, paklausīga, pilna žēlastības un labu augļu, taisnīga, bez liekulības.” /Jēkaba 3:17/

⏰11:00
Lūgsim, lai visās 3 Kongresa dienās Tas Kungs varētu piepildīt Savu gribu.

“Bet miera Dievs, kas no miroņiem paaugstinājis mūsu Kungu Jēzu, lielo avju ganu, mūžīgās derības asiņu dēļ, Tas lai ikkatrā labā darbā dara jūs spējīgus piepildīt Viņa gribu, jūsos to padarot, kas Viņam labi patīk caur Jēzu Kristu, Viņam lai ir gods mūžu mūžos. Āmen.” /Ebr.13:20-21/

⏰12:00
Iespēja sazvanīties telefonkonferences lūgšanā
Tel. 25893135 Kods 331122
Lūgsim pēc Svētā Gara vadības kongresā.

"Un tagad, Zerubābel, ņemies drosmi, saka Tas Kungs, pildies ar jaunu drosmi arī tu, Jozua, Jocadaka dēls, tu augstais priesteri! Esi droša savā rīcībā, visa šīs zemes tauta, saka Tas Kungs, un strādājiet, jo Es esmu ar jums! - saka Tas Kungs Cebaots. Apsolījums, ko Es jums devu, izejot no Ēģiptes zemes, paliek spēkā, un Mans Gars valda jūsu vidū: nebīstieties!” /Hagaja 2:4-5/

⏰13:00
Lūgsim par delegātiem, lai Dievs katram dāvā prieku, mieru, gudrību, veselību un Svēto Garu.

“Es jums lieku pie sirds, brāļi, Dieva žēlsirdības vārdā nodot sevi pašus par dzīvu, svētu Dievam patīkamu upuri, tā lai ir jūsu garīgā kalpošana. Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā garā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” /Rom.12:1-2/

⏰14:00
Lūgsim par viesi Danu Millaresu, kurš kongresā kalpos ar garīgo stiprinājumu.

“Ja kāds runā, tad kā Dieva vārdus, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kuru Dievs piešķir, ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzu Kristu; Viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen!” /1.Pēt.4:11/

⏰15:00
Lūgsim pēc Dieva apsardzības visai Kongresa gaitai, katram kongresa dalībniekam, katram, kas kalpos savā mājvietā ar aizlūgšanām un katram Dieva ģimenes loceklim Latvijā.

“Kā lidojoši putni, tā Tas Kungs Cebaots aplidos Jeruzālemi, to apsargās ar Saviem spārniem, to pasaudzēs un izglābs.” /Jes.31:5/

⏰16:00
Lūgsim par visām amatpersonām (draudzes vadītājiem, draudzes padomes locekļiem, nodaļu vadītājiem), kurus Dievs aicinās kalpošanai nākamajiem gadiem.

“Bet mana dzīvība man nekādā ziņā nav tik dārga, lai es atstātu nepabeigtu savu ceļu un uzdevumu, ko esmu dabūjis no Kunga Jēzus, apliecināt Dieva žēlastības evaņģēliju.” /Ap.d.20:24/

⏰17:00
Lūgsim, lai notiek Debesu Tēva prāts kā kongresa gaitā, tā Latvijas Draudžu Savienībā, kā Debesīs, tā arī virs Zemes.

“Tāpēc jums būs tā lūgt: mūsu Tēvs debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.”  /Mat.6:9-10/

⏰18:00
Pateiksimies Dievam, ka Viņš ir klausījis, ko lūdzam, ka Viņš ir piedevis mūsu izsūdzētos grēkus, pateiksimies, ka Viņš ir dziedinājis un vadīs Savu dārgo tautu līdz pašai uzvarai!

“un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.” /2.Laiku 7:14/
“Gaviles un uzvaras prieks atskan taisno teltīs: "Tā Kunga labā roka dara varenus darbus," /Ps.118:15-16/

⏰19:00
Iespēja sazvanīties telefonkonferences pateicības lūgšanā  Tel. 25893135      Kods 331122  Pateiksimies Dievam! Dziedāsim Dievam!

“Lai mana dvēsele Tev dzied un necieš klusu. Ak, Kungs, Tu mans Dievs, es Tev pateikšos mūžīgi!” /Ps.30:13/

“Lūgšanas sakustina Debesis. Tikai šis spēks, kas nāk kā atbilde uz lūgšanām, var piešķirt cilvēkam Debesu gudrību, var padarīt iespējamu sastrādāšanos ar Svēto Garu un savienot ar miera saitēm.”    /E.Vaita, SD 335.3/