“ŠE ES ESMU, SŪTI MANI!” (JES. 6:8)

28. augusts, 2023 | Anitra Roze | AV galvenā redaktore

            Ar šādu moto no 24. līdz 26. augustam Baznīcas ielā 12a norisinājās kārtējais Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības kongress.
            Tas iesākās ar svētbrīdi, kurā, mijoties ar dziesmām Dievam par godu, m. D. Lapa un m. Līvija Baltrušaite-Karzone izveda klātesošos cauri Dāvida 103. psalmam, mudinot slavēt Kungu un pieminēt visu labo, ko Viņš ir darījis, uzticēties Viņam un paļauties uz Viņu.
            Kongresa darbu iesāka Mandātu komisijas ziņojums, pēc kura kongress tika paziņots par balsstiesīgu.
            Kongresu atklāja LDS prezidenta Viļņa Latgaļa ievadvārdi un lūgšana, kam sekoja Baltijas ūnijas prezidenta Ivo Kāska (Ivo Käsk) uzruna. Br. Ivo Kāsks, balstoties uz kongresa moto,  aicināja pārdomāt Jesajas grāmatas 6. nodaļas notikumus, uzsverot, cik svarīgi ir sludināt ļaudīm vēsti nevis pārākuma apziņā, bet pazemībā, apzinoties atkarību no Dieva.
            Pēc uzrunas tika ievēlēta balsu skaitīšanas komisija un sekretariāts.
Pēc atsevišķiem ziņojumiem kongresa dalībnieki uzklausīja un pieņēma LDS amatpersonu – prezidenta Viļņa Latgaļa, sekretāra Daumanda Sokolovska un mantziņa Ilgoņa Mazjūļa atskaites par laika posmu no 2018. līdz 2023. gadam.
          V. Latgalis savu atskaiti iesāka ar pateicību par iespēju kalpot, saliedēto komandu, žēlastības laiku, piešķirtajām brīvībām, Dieva brīnumiem, dedzīgajām lūgšanām par Savienības darbu un kongresu, kā ar par kongresa sagatavošanas komandas ieguldīto lielo darbu, bet noslēdza ar vārdiem no 1. Pēt. 1:7–9, uzsverot pazemību kalpošanā un pieaugšanu Dieva līdzībā, kā arī draudzes misiju un mērķi, uz kuru tiecamies, – Jēzus Kristus drīzo atnākšanu.
            Tad darbu iesāka kongresa Organizācijas komiteja, un šis darbs turpinājās vairāk nekā trīs stundas.
            Organizācijas komitejas darba laikā kongresa delegāti Lielajā zālē uzklausīja vairāku nodaļu vadītāju atskaites, bet starp atskaitēm ar motivējošām evaņģelizācijas uzrunām kalpoja “Amazing Facts” pārstāvis no Zviedrijas Dans Millaress (Dan Millares).
Pēc īsa starpbrīža zālē atgriezās Organizācijas komiteja, kuras uzdevums bija izraudzīties pārstāvjus Ievēlēšanas komitejai un Statūtu komitejai.
Ar lielu balsu pārsvaru Ievēlēšanas komitejā tika ievēlēti: Ēriks Irmejs, Liene Logina-Kurpniece, Daumants Kleimanis, Dāvis Priede, Juris Cīrulis, Elita Lapiņa, Vitālijs Mačņevs, Inga Šļakota, Tālivaldis Vilnis, Dainis Rudzīts, Normunds Ģipslis un Līvija Baltrušaite-Karzone. Komitejas darbu vadīja Baltijas ūnijas prezidents Ivo Kāsks. Savukārt darbam Statūtu komitejā  tika izraudzīti un ar vienprātīgu balsojumu ievēlēti: LDS sekretārs, Baltijas ūnijas amatpersona, Andris Pešelis, Anitra Roze un Linda Šķersta-Saļņikova.
Ievēlēšanas komiteja uzsāka darbu uzreiz pēc vakariņām.
            Kongresa otrā darba diena, 25. augusts, iesākās ar Ievēlēšanas komitejas ziņojumu.  LDS prezidenta amatam tika izvirzīta Imanta Ģipšļa kandidatūra.
            Pēc īsām debatēm LDS sekretārs D. Sokolovskis nedaudzos vārdos iepazīstināja delegātus ar izvirzīto prezidenta amata kandidātu Imantu Ģipsli – ka viņš līdz šim ir kalpojis draudzēs Rēzeknē, Kārsavā un Ludzā, bet tikko uzsācis jaunu kalpošanu Ventspils draudzē un Saldus draudzē, ir darbojies ģimeņu konsultāciju jomā, iesaistījies sociālajā darbā, studē maģistrantūrā, ir brīnišķīgs vīrs un tētis trim bērniem.
            Vēl pēc īsa lūgšanu brīža tika uzsākts balsošanas process, kura rezultātā Imants Ģipslis ar lielu balsu pārsvaru tika ievēlēts par jauno Latvijas draudžu savienības prezidentu.
Aicināts teikt īsu uzrunu, jaunievēlētais LDS prezidents sacīja: “Atbraucu uz kongresu, lai kalpotu tur, kur esmu vajadzīgs. Es par to daudz lūdzu. Kad Ievēlēšanas komiteja uzaicināja mani šai kalpošanai, biju pārsteigts. Mana lūgšana bija: “Es neteikšu Dievam nē.” Ceru, ka Dievs dos spēku un gudrību. Mērķus ir iespējams sasniegt, tikai sadarbojoties. Lai Dievs mūs vada un svētī!”
Kongresa turpinājumā jaunais LDS prezidents pievienojās darbam Ievēlēšanas komitejā, bet delegāti turpināja darbu pie LDS Statūtiem. Darbam pie Statūtiem noslēdzoties, tika veiktas vairākas redakcionālas izmaiņas un papildinājumi, kā arī viens būtisks labojums – delegāti nobalsoja, ka turpmāk LDS kārtējie kongresi tiks sasaukti nevis ik pēc pieciem gadiem, kā tas bija līdz šim, bet ik pēc četriem gadiem.
            Pēc pusdienām un Statūtu izmaiņu apstiprināšanas darbs turpinājās, uzklausot LDS nodaļu vadītāju atskaites, kuras pārtrauca Ievēlēšanas komitejas ierašanās – bija izvirzīti kandidāti LDS sekretāra un mantziņa amatam.
LDS sekretāra amatam atkārtoti tika izvirzīts un ar lielu balsu pārsvaru ievēlēts līdzšinējais sekretārs Daumands Sokolovskis, savukārt mantziņa amatam tika izvirzīts un ar balsu pārsvaru ievēlēts Dāvis Priede.
            Ievēlēšanas komiteja devās turpināt darbu, bet zālē delegāti turpināja uzklausīt nodaļu vadītāju atskaites par darbu aizvadītajā piecu gadu posmā. Pārtraukumos starp atskaitēm  kārtējo garīgās enerģijas lādiņu klātesošajiem sniedza Dans Millaress.
            Atskaišu noslēgumā zālē atgriezās Ievēlēšanas komiteja ar savu noslēdzošo ziņojumu – bija izvirzīti kandidāti LDS padomei, kā arī vairākām kalpošanas nodaļām.
            Par LDS nodaļu vadītājiem tika izvirzīti un ar balsu vairākumu apstiprināti šādi kalpotāji:
Mācītāju nodaļa – Tālivaldis Vilnis,
Izglītības nodaļa – Līvija Baltrušaite-Karzone,
Mūzikas nodaļa – Jana Janišauska (ievēlēta atkāroti),
Sabatskolas un personiskās kalpošanas nodaļa – Andris Pešelis (Sabatskolas nodaļā ievēlēts atkārtoti, bet personiskās kalpošanas jomā – pirmo reizi),
Diakonijas nodaļa – Ainārs Gailis (ievēlēts atkārtoti),
Jauniešu nodaļa – Jana Jansone,
Latvijas “Ceļa meklētāji” – Judīte Plendišķe (ievēlēta atkārtoti),
Izdevniecība “Patmos” – Anitra Roze (ievēlēta atkārtoti),
Lūgšanu kalpošanas nodaļa – Baiba Bērziņa (ievēlēta atkārtoti),
Veselības kalpošanas nodaļa – Agris Bērziņš (ievēlēts atkārtoti).
Savukārt Latvijas draudžu savienības padomē turpmāk darbosies: Imants Ģipslis, Daumands Sokolovskis, Dāvis Priede, Līvija Baltrušaite-Karzone, Jana Janišauska, Raivis Kaspars (ievēlēts atkārtoti), Daumants Kleimanis, Oļegs Mihailovs (ievēlēts atkārtoti), Sigita Pešele,  Tālivaldis Vilnis, kā arī Misijas nodaļas vadītājs, kurš padomei vēl jāizraugās.
           
“Cilvēka bērns, Es tevi esmu ielicis par sargu Israēla namam. Kad tu uztversi vārdu no Manas mutes, tad tev tie jāpamāca un jābrīdina Manā Vārdā [..]” (Ecēh. 3:17)
Lai jaunajiem kalpotājiem svētīgs turpmākais četru gadu darba cēliens Dieva Gara vadībā!
 

 
Anitra Roze, AV galvenā redaktore