LDS Padome turpina darbu pie daudzu jautājumu risināšanas

27. novembris, 2023 | LDS Padome

22. novembrī LDS Padome tikās, lai turpinātu darbu daudz un dažādu jautājumu izskatīšanā un apspriešanā. Darba kārtībā tika iekļauti gan informatīvi jautājumi, gan jautājumi, par kuriem notika diskusijas un balsojums.

Sanāksme tika sākta ar pārdomām no Dieva Vārda, ko līdzdalīja mācītāja Līvija Baltrušaite-Karzone, par pamatu lasot Jozua 1:1-9. Skaistākā un stiprinošākā atziņa bija iedrošinājums nebaidīties Dieva klātbūtnē: ja tu tāpat kā Jozua patversies Dieva Vārdos, tad Dieva Vārds nesīs sekmes tavā dzīvē, esi drošs, jo Dievs apsola Savu klātbūtni un saka, pat pavēl, būt sīkstam un stipram, jo segums šai pavēlei ir Dieva klātbūtne. Jozua vārds tulkojumā nozīmē “Kungs glābj” un garants ir nemainīgais Dievs, kurš tagad ir un nākotnē būs tāds pat kāds bija pagātnē.

Sanāksmes laikā Administratīvās komitejas pārstāvji, pēc iepriekšējās tikšanās ar Kristīgās pamatskolas “Ceļš” pārstāvēm Gunu Rīmani un Brigitu Avišāni, iepazīstināja LDS Padomi ar informāciju par Kristīgās pamatskolas “Ceļš” darbību. Skola sekmīgi darbojas kopš 2018.gada, nu jau kopā apvienojot 12 skolotājus no SDA draudzēm un vairāk nekā 40 bērnus, sākot ar pirmsskolas vecuma bērniem līdz pat 7. klases skolēniem, no visas Latvijas. Kristīgās pamatskolas “Ceļš” mājaslapas adrese - ksc.lv
Skolas darbību var raksturot kā misijas-izglītības projektu, tādēļ LDS Padome nobalsoja par atbalstu Kristīgajai pamatskolai “Ceļš” misijas ziedojuma formā, kas sniegs finansiālu atbalstu skolas darbībai no 2023.gada novembra līdz 2024.augustam.

Visās adventistu draudzēs visā pasaulē iepriekšējā kvartāla sabatskolas 13. sabata misijas ziedojumu mērķis bija Ietekmes centra izveide Rīgā.
SDA Rīgas 4. draudzes loceklis Aleksandrs Podbrezkis LDS Padomei prezentēja Rīgas Ietekmes centra “Gaisma” vīziju, kā arī iepazīstināja ar projekta īstenošanas plāniem. Ietekmes centra Iniciatīvas komandas darbs turpināsies un tiks uzturēta cieša sadarbība ar LDS Padomi projekta izpildes plānošanā un lēmumu pieņemšanā.

Darba gaitā mantzinis Dāvis Priede iepazīstināja ar šī gada deviņu mēnešu budžeta izpildi. Līdz šim budžets ir izpildīts kā iepriekš paredzēts. Pateicība Dievam par vadību un draudzes locekļiem par uzticību!

Šīs sanāksmes laikā LDS Padome vienojās par stratēģiskā atbalsta nospraušanu, kas iekļaus Komunikācijas nodaļu, Bērnu nodaļu, Ceļa Meklētāju nodaļu un Jauniešu nodaļu.

Tika apstiprināta arī Ģimenes kalpošanas nodaļas padome sekojošā sastāvā: Daina Kleimane kā vadītāja un Daumants Kleimanis, Laura Vendele, Agris Vendelis, Līga Āriņa, Andis Āriņš, Tālivaldis Vilnis.

Par ADRA Latvija vadītāju tika ievēlēta Anna Šļakota.
ADRA (Adventistu attīstības un palīdzības aģentūra) ir kristīga starptautiskās palīdzības organizācija kura veicina attīstību un sniedz palīdzību neatkarīgi no cilvēku reliģiskās, politiskās, dzimuma, rasu vai etniskās piederības.

LDS Padome arī apstiprināja finansējuma piešķiršanu mācītāju un nodaļu vadītāju dalībai Transeiropas Divīzijas rīkotā Eiropas darbinieku sanāksmē ( EPC), kas norisināsies Serbijas galvaspilsētā Belgradā no 2024.gada 27.augusta - 1.septembrim. Šāds pasākums ik pēc pieciem gadiem pulcē visas divīzijas mācītājus un nodaļu vadītājus, lai iedvesmotu, izglītotu, sniegtu pieredzes apmaiņu un palīdzētu veidot labāku sadarbību starp adventistu kalpotājiem Eiropas valstīs.

Īpašumu komiteja iepazīstināja LDS Padomi ar vairāku gadu sapni - adventistu centru ārpus pilsētas. Šāds centrs sastāvētu no ēkas un zemes, ko varētu izmantot dažādām kalpošanas vajadzībām, nometņu, semināru un pasākumu rīkošanai. Kā viens no īpašumiem šāda centra izveidei tika minēts īpašums “Saulrīti”, kas atrodas Straupes pusē. LDS Padomes locekļiem tika dots laiks, lai lūgtu, rūpīgi apdomātu un izvērtētu šāda adventistu ārpuspilsētas centra nepieciešamību, kā arī īpašuma “Saulrīti” vai līdzīga īpašuma iegādi LDS vajadzībām. Mums ir nozīmīgs visu Latvijas adventistu draudžu locekļu viedoklis šajā jautājumā, tādēļ tiks veikta draudžu locekļu aptauja.

Priecāsimies par draudžu locekļu atgriezenisko saiti šajā jautājumā. Pateicamies par lūgšanu atbalstu un uzteicam ikviena draudzes locekļa kalpošanas prieku, lai Dievs svētī savu draudzi Latvijā!