Sēru vēsts

16. aprīlis, 2024

Sabata pēcpusdienā, 13. aprīlī, Dievs atļāva savu misiju uz šīs zemes beigt un
doties atpūtā Veltai Čerņevskai, Kristus sekotājai, evaņģēlija kalpa sievai, mātei,
vecaimātei un uzklausītājai, līdzjutējai, padomdevējai, iedrošinātājai un atbalstītājai
ticības ceļā katram, ar ko viņa saskārās.
Lai gan ar nelielām skumjām, ka nebūs dzīva lieciniece pēdējiem notikumiem
un nevarēs dzīva sagaidīt savu Glābēju atnākot, tomēr paļāvībā un cerībā saņemt
nemirstības vainagu, satikt Pestītāju un katru, ar ko gāja šo ceļu kopā, Velta pieņēma
arī šo Dieva plānu savā dzīvē.

Apbedīšana notiks Bauskas novada Vecsaules pagasta Alejas kapos 2024.
gada 19. aprīlī plkst. 14:30
Guna un Atis