Par reliģisko brīvību, evaņģelizāciju un prozelītismu

9. jūlijs, 2000

Septītās dienas adventisti tic, ka reliģiskā brīvība ir cilvēku pamattiesības. Kā kristieši viņi ir pārliecināti, ka reliģijas izplatīšana ir ne tikai tiesības, bet priekpilns pienākums, kas pamatojas uz Dieva sniegto uzdevumu liecināt.

Dievs ir aicinājis kristiešus sludināt evaņģēliju – pasludināt labo vēsti par glābšanu Kristū (Mt. 28:19,20). Tas ir kristīgās dzīves un liecināšanas būtiska sastāvdaļa. Tādējādi, jau pašā savā būtībā kristietība ir misionāra.

Apstiprinot globālo misiju un evaņģelizāciju, adventistus motivē apzināta paklausība Kristus uzdevumam un sirsnīga vēlēšanās, lai ikviens cilvēks tiktu izglābts un iegūtu mūžīgo dzīvību. Viņus motivē arī Kristus otrās atnākšanas drīzā tuvuma steidzamības sajūta. Tādējādi, cenšoties izpildīt evaņģēlija uzdevumu, adventisti liecina, sludina, un kalpo vairāk kā 200 pasaules valstīs.

Reliģijas izplatīšanas kontekstā aktuāls kļuvis jautājums par prozelītismu, jo šis jēdziens ir dažādi skaidrots, un aizvien biežāk ar nievājošu nozīmi, kas saistās ar neētiskiem pārliecināšanas veidiem, ieskaitot spēka pielietošanu. Septītās dienas adventisti nelokāmi nosoda šādu metožu pielietošanu. Viņi tic, ka ticība un reliģija vislabāk tiek izplatīta tad, kad pārliecība tiek atklāta un mācīta pazemībā un ar cieņu, kad evaņģēlista dzīves liecība ir saskaņā ar sludināto vēsti, kuru brīvi un ar prieku pieņem tie, kam to sludina.

Evaņģēlisma un misijas aktivitātēm ir jāizrāda cieņa visiem cilvēkiem. Katram cilvēkam jābūt patiesam un atklātam, satiekoties ar citu konfesiju vai citu reliģiju pārstāvjiem. Jāizvairās lietot tāda terminoloģija, kas var aizvainot citas reliģijas pārstāvjus. Nedrīkst lietot nepatiesus apgalvojumus vai tādus izteicienus, kas apsmej citu reliģiju.

Atgriešanās ir Svētā Gara darbības rezultāts, tāpēc nekādā veidā nedrīkst tikt saistīts ar materiāla labuma sniegšanu vai saņemšanu. Atzīstot visas tiesības iesaistīties humanitārās palīdzības sniegšanā, to nekādā veidā nedrīkst saistīt ar evaņģelizāciju, kas izmanto šo cilvēku stāvokli, piedāvājot tiem finansiālu vai materiālu stimulu, lai pamudinātu tos mainīt reliģisko pārliecību.

Septītās dienas adventisti ir apņēmības pilni kalpot līdzcilvēkiem, sludinot mūžīgo evaņģēliju visām tautām un ciltīm, valodām un tautībām (Atkl. 14:6).

 

Šis paziņojums tika pieņemts balsojot Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences Administratīvajā padomē, lai tiktu publicēts Ģenerālkonferences kārtējā sesijā, kas notika Toronto, Kanādā, no 2000 .gada 29. jūnijam līdz 9. jūlijam