Lēmums par Svēto Bībeli

3. jūlijs, 2010

Kā 2010. Gada Ģenerālkonferences sanāksmes delegāti Atlantā, Džordžijā, mēs atkārtoti apstiprinām uzticību Bībeles dievišķajai atklāsmei un inspirācijai, tās autoritātei Baznīcas un katra ticīgā dzīvē un tās pamatlomu ticības un doktrīnas veidošanā un uzvedībā. Bībele sniedz mums pestīšanas vēsti kosmiskās cīņas kontekstā, kas atklāj Dieva taisno, žēlsirdīgo un mīlestības pilno raksturu.

Bībele mums atklāj Jēzu kā diženāko Dieva mīlestības atklāsmi, kā Inkarnēto Dievu, kā To, kurš ziedoja sevi kā salīdzināšanas upuri, nesot mūsu grēkus, lai salīdzinātu mūs ar Dievu; Viņš mums tiek parādīts kā mūsu vienīgais Starpnieks Tēva priekšā Debesu svētnīcā. Bībele parāda Jēzu kā cilvēces vienīgo uzticamo cerības avotu; cerību, kas pamatota Viņa dzīves paraugā, Viņa kalpošanas glābšanas darbā, Viņa nāvē pie krusta, Viņa augšāmcelšanās notikumā no mirušajiem un Viņa drīzajā godības pilnajā atnākšanā.

Bībelē atrodamā cerība un vēsts stāv pāri laikiem un kultūrām un apmierina cilvēka sirds visdziļākās vajadzības. Bībelē Baznīca – kā Dieva gala laika ļaudis – atrod Labo Vēsti, kas, piepildot Dieva doto uzdevumu, jāpasludina visām tautām un kultūrām. Bībeles vēsti mēs saņēmām, pateicoties Svētā Gara darbam, kura vadība un apgaisme ir nepieciešama, lai saprastu to pareizi.

Tā kā, pateicoties Svētā Gara spēkam un personai, Bībele var mūs pārveidot un attīstīt mūsos Kristum līdzīgu raksturu, mēs, Ģenerālkonferences sanāksmes delegāti, aicinām Septītās dienas adventistu ticīgos un citus kristiešus visā pasaulē izvēlēties Bībeli par ikdienas personīgās izpētes avotu. Lai Bībeles izpēti pavada lūgšanas un slavēšana; lai tā mūsu mājās kļūst par atvērtu grāmatu, kurā mēs ik dienas ieklausāmies, un par atvērtu grāmatu Dieva pielūgsmes vietās, kur mēs kopīgi meklējam Dieva Vārdu. Lai Bībeles spēks veido mūsu personīgo dzīvi un attiecības un padara spēcīgāku mūsu liecību, kas visai pasaulei norāda uz mūsu Kunga un Pestītāja, Jēzus Kristus, godības pilno atgriešanos! 

Šis paziņojums tika apstiprināts un Lēmums tika balsojumā pieņemts Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences Sesijā Atlantā, Džordžijā, 2010. gada 24.06.-03.07.