Lēmums par Pravieša Garu

3. jūlijs, 2010

Mēs, 2010. gada Ģenerālkonferences sanāksmes delegāti Atlantā, Džordžijā, ar pateicību atzīstam nezūdošo devumu Septītās dienas Adventistu Baznīcai, kas rodams Elenas Vaitas rakstos un kalpošanā. Mēs esam liecinieki tam, kā ar Dieva vēstneses inspirēto padomu starpniecību Baznīca ir saņēmusi Dieva svētības un vadību. Viņas padomi ceļ godā Bībeli kā Dieva Vārdu, paaugstina Jēzu kā pasaules Radītāju un Pestītāju un iedrošina dzīvot kalpošanas un uzupurēšanās pilnu dzīvi. Viņas kalpošana ir tiešā veidā palīdzējusi saglabāt vienotību Baznīcā un tās arvien pieaugošajā evaņģelizācijā pasaulē.

Pravieša dāvanas tāpat kā pārējo Svētā Gara dāvanu mērķis ir veicināt vienotību, sagatavot Dieva ļaudis kalpošanas darbam, stiprināt Kristus miesu, aizsargāt to no pievilšanas ar maldu doktrīnām un sekmēt individuālo un kolektīvo garīgo izaugsmi (Ef.4:11-15). Mēs atzīstam, ka Elenai Vaitai bija Pravieša dāvana, un no jauna apstiprinām, ka, tā kā šī dāvana tiek cienīta un tās pamācības ņemtas vērā, Baznīca aug un kļūst stipra.

Tātad mēs izsakām Dievam savu pateicību par Viņa brīnišķo dāvanu, kas redzama Elenas Vaitas pravietiskajā kalpošanā. Mēs aicinām Septītās dienas adventistus visā pasaulē pētīt viņas vēstis ar lūgšanu pilnu attieksmi un gūt labumu no tur atrodamās dievišķās atklāsmes un pamācībām. Mēs iedrošinām mūsu mācību iestāžu skolotājus un administratorus, kā arī veselības centru un izdevniecību vadītājus no jauna izskatīt savām kalpošanas jomām veltītos Elenas Vaitas padomus. Mēs mudinām mācītājus izmantot viņas rakstus, gatavojot svētrunas un kopā ar draudzes locekļiem plānojot savu draudžu misijas darbu. Mēs aicinām visu līmeņu Baznīcas administratorus izmantot savu ietekmi, lai parādītu to, cik svarīgi Baznīcai ir šie raksti, un turpināt centienus šos rakstus padarīt draudzes locekļiem pieejamus par pieņemamu cenu. Un mēs atkārtoti apstiprinām apņemšanos “ticēt Viņa praviešiem” (2.Laiku 20:20), lai veiksmīgi varētu piepildīt savu misiju pasaulē un tādējādi pasteidzināt Jēzus nākšanu.

Šis paziņojums tika apstiprināts un Lēmums tika balsojumā pieņemts Septītās dienas Adventistu Baznīcas Ģenerālkonferences sesijā Atlantā, Džordžijā, 2010. gada 24.06.-03.07.