Homoseksualitāte

17. oktobris, 2012

Septītās dienas Adventistu Baznīca atzīst, ka Dieva acīs katrs cilvēks ir vērtīgs, un mēs Jēzus garā cenšamies kalpot visiem vīriešiem un sievietēm. Mēs arī ticam, ka Dieva žēlastībā un, pateicoties ticīgo brāļu un māsu iedrošinājumam, cilvēks var dzīvot saskaņā ar Dieva Vārda principiem.

Septītās dienas adventisti uzskata, ka seksuālā tuvība iederas tikai vīrieša un sievietes laulības attiecībās. Tieši šo nodomu Dievs nostiprināja pie radīšanas. Svētie Raksti paziņo: “Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” (1.Moz. 2:24) Svētajos Rakstos viscaur apstiprināts šis heteroseksuālais modelis. Bībele neveic nekādu pielāgošanos homoseksuālai rīcībai vai attiecībām. Seksuālas darbības ārpus heteroseksuālas laulības ir aizliegtas (3.Moz. 18:5-23,26; 3.Moz. 20:7-21; Rom. 1:24-27; 1.Kor. 6:9-11). Jēzus Kristus no jauna apstiprināja dievišķās radīšanas nodomu: “Bet Viņš atbildēja un sacīja: “Vai neesat lasījuši, ka Radītājs iesākumā tos radījis kā vīru un sievu, un sacīja: tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies pie savas sievas; un šie divi būs viena miesa. – Tātad viņi vairs nav divi, bet viena miesa.” (Mat. 19: 4-6) Šo iemeslu dēļ Septītās dienas adventisti ir pret homoseksuālām darbībām un attiecībām.

Jēzus apstiprināja to, ka visiem cilvēkiem piemīt cieņa, un līdzjūtīgi uzlūkoja cilvēkus un ģimenes, kas cieta grēka seku rezultātā. Viņš iejūtīgi kalpoja un sniedza mierinājuma vārdus grūtību nomāktiem cilvēkiem, tajā pašā laikā nošķirdams savu mīlestību pret grēciniekiem no savas skaidrās mācības par grēcīgiem paradumiem. Kā Viņa mācekļi Septītās dienas adventisti cenšas sekot sava Kunga norādījumiem un piemēram, dzīvodami Kristum līdzīgas līdzjūtības un uzticības pilnu dzīvi.

Šis paziņojums tika balsojumā pieņemts Ikgadējā Ģenerālkonferences Izpildkomitejas Padomes sanāksmē svētdien, 1999. gada 3. oktobrī Silverspringā, Merilendā, un pārstrādāts Ģenerālkonferences Izpildkomitejas sanāksmē 2012. gada 17. oktobrī.