Radīšana: Bibliskais pasaules skatījums

3. jūlijs, 2010

Septītās dienas Adventistu Baznīca apstiprina, ka pretstatā evolucionārajam skaidrojumam par dzīvo organismu izcelsmi un cilvēku attiecībām ar citām dzīvības formām tic bibliskajam ziņojumam par radīšanu. Septītās dienas adventisti ar lielu interesi atzīmē arvien pieaugošās diskusijas par dabā redzamo gudro nodomu un pierādījumus, kas atbalsta šo uzskatu. Ņemot vērā sabiedrības lielo interesi par šo tēmu, Baznīca izmanto izdevību, lai pateiktu, ka tic Bībelē rakstītajam.

Septītās dienas adventisti tic, ka Dievs ir visa dzīvā Radītājs un ka Bībele atklāj Viņa radošās darbības aprakstu, kam var uzticēties. Bez tam mēs ticam, ka bibliskie notikumi, kas aprakstīti 1. Moz. 1.-11. nodaļai, ieskaitot arī cilvēku īpašo radīšanu, ir vēsturiski un neseni, un ka radīšanas septiņas dienas bija burtiskas 24 stundu dienas, izveidojot burtisku nedēļu, un ka plūdi pēc savas dabas bija globāli.

Ticība radīšanai ir svarīga Septītās dienas adventistu izpratnei un ir saistīta ar daudz ko vairāk nekā tikai ar jautājumu par dzīvības izcelšanos. Bībelē aprakstītie Dieva mērķi un pamatuzdevumi, cilvēku atbildība par apkārtējās vides pārvaldīšanu, laulības institūcija un sabata svētā nozīme – tie visi gūst savu nozīmi radīšanas doktrīnā.

Septītās dienas adventisti atzīst, ka radīšanas bibliskais apraksts neatbild uz visiem jautājumiem, kurus varētu uzdot  attiecībā uz dzīvības rašanos. Mēs nespējam pilnībā saprast šādus noslēpumus. Mēs ceram, ka nepārtraukta Bībeles un dabas izpēte padziļinās izpratni par Dieva spēku un stiprinās mūsu ticību Viņa Vārdam un tajā ietvertajam radīšanas aprakstam.

(Šis paziņojums balstīts uz daudziem Bībeles tekstiem, ieskaitot: Ps. 19:2; Kol. 1:16-17; 1. Moz. 1-11; Ps. 139:14; 2. Moz. 20:8-11; Marka 2:27; Rom. 8:20,21)

Šis dokuments tika atzinīgi novērtēts un balsojumā pieņemts Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences Izpildkomitejā 2010. gada 23. jūnijā un nodots publicēšanai Ģenerālkonferences sesijas laikā Atlantā, Džordžijā, 2010. gada 24. jūnijs – 3. jūlijs.