Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības izbeigšana

3. jūlijs, 2010

Mēs, Septītās dienas Adventistu Baznīca, iestājamies par to un pievienojamies citiem, lai panāktu pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības izbeigšanu. Statistika visā pasaulē norāda, ka visās sabiedrībās sievietes un meitenes daudz biežāk kļūst par vardarbības upuriem. Rīcība vai draudi, kā rezultātā varētu rasties fizisks, seksuāls vai psiholoģisks kaitējums vai ciešanas, ir nesavienojami ar biblisko ētiku un kristīgo morāli. Šāda rīcība sevī ietver - taču neaprobežojas tikai ar to vien – vardarbību ģimenē, izvarošanu, sieviešu dzimumorgānu sakropļošanu, nogalināšanu goda dēļ un pūra slepkavību. Manipulēšana, personīgās brīvības noliegšana un piespiešana arī ir ļaunprātīga izmantošana un vardarbība. Par šādu uzvedību Septītās dienas Adventistu Baznīca saka: “Tai tūlīt jādara gals!”

Septītās dienas adventisti apzinās, ka radīšana Dieva līdzībā piešķir katram cilvēkam cieņu un vērtību. Šīs vērtības lielums ir redzams Jēzus Kristus upura nāvē, lai katram sagādātu mūžīgo dzīvību. Mīlestība un līdzjūtība, kas raksturoja Jēzus šīs zemes dzīvi, ir paraugs visiem Viņa sekotājiem viņu attiecībās ar citiem cilvēkiem. Kristum līdzīgā izturēšanas veidā nav vietas vardarbībai pret ģimenes locekļiem vai personām ārpus ģimenes loka.

Bībele iesaka kristiešiem uzlūkot savu ķermeni kā Dieva templi. Nodarot tīšu kaitējumu otram cilvēkam, tiek apgānīts tas, ko Dievs godā, un tāpēc tā ir grēcīga rīcība. Septītās dienas adventisti uzņemas būt par līderiem, kas salauž pret sievietēm un meitenēm pastrādāto vardarbības apli. Mēs iestāsimies par vardarbības upuru un izdzīvojušo sieviešu aizstāvību mācot, sludinot, sanākot Bībeles studiju grupās un veidojot atbalsta programmas.

Septītās dienas Adventistu Baznīca meklē un pieņem izdevības, lai varētu piedalīties un sadarboties ar citiem šīs globālās problēmas risināšanā. Daudzas balsis kopā var izglābt desmitiem tūkstošiem sieviešu un meiteņu no kaitējuma un ciešanām, kas radies ļaunprātīgas izmantošanas un vardarbības rezultātā.

(Šis paziņojums balstīts uz šādām Bībeles atsaucēm: Jāņa 3:16; 1.Moz. 1:26; Jes. 61:1-3; Ef. 5:2-3; 1.Jāņa 3:10, 15-18; 4:11; 3.Jāņa 1,2; 1.Kor. 3:16-17; 6:19; Rom. 12:1-2)

(Skatīt arī paziņojumu “Bērnu audzināšana un aizsardzība”)

Šis dokuments tika atzinīgi novērtēts un balsojumā pieņemts Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences Izpildkomitejā 2010. gada 23. jūnijā un nodots publicēšanai Ģenerālkonferences sesijas laikā Atlantā, Džordžijā, 2010. gada 24. jūnijs – 3. jūlijs.