Septītās dienas Adventistu Baznīcas misijas paziņojums

13. oktobris, 2014

Mūsu misija

Septītās dienas Adventistu Baznīcas misija ir aicināt visus ļaudis kļūt par Jēzus Kristus mācekļiem, pasludināt mūžīgo Evaņģēliju, kas ietverts triju eņģeļu vēstīs (Atkl. 14:6-12) un sagatavot pasauli Kristus drīzajai atnākšanai.

Mūsu metode

Bībeles un Svētā Gara vadīti Septītās dienas adventisti īsteno šo misiju, dzīvojot Kristum līdzīgu dzīvi, izplatot vēsti, aicinot uz māceklību, mācot, dziedinot un kalpojot.

Mūsu vīzija

Saskaņā ar Bībeles atklāsmi par Dieva plāna kulmināciju Septītās dienas adventisti uzskata Dieva radības atjaunošanu pilnīgā saskaņā ar Viņa nevainojamo gribu un taisnību.

 

Identitāte un misijas īstenošana

Mūsu identitāte

Septītās dienas Adventistu Baznīca redz sevi kā Bībeles beigu laika pravietojumos aprakstīto atlikuma Baznīcu. Baznīcas locekļi – gan individuāli, gan visi kopumā – saprot savu īpašo lomu kā Dieva Valstības vēstnieki un Jēzus Kristus drīzās atnākšanas ziņneši. Septītās dienas adventisti ir labprātīgi Dieva līdzstrādnieki Viņa misijā, lai atbrīvotu šo pasauli no ļaunā varas un klātbūtnes, kas ir daļa no lielās cīņas starp Kristu un Sātanu.

Tāpēc katru draudzes locekļa dzīves jomu ietekmē pārliecība, ka mēs dzīvojam pēdējā laikā, kas aprakstīts Bībeles pravietojumos, un ka tuvojas Jēzus Kristus atgriešanās. Dievs aicinājis Septītās dienas adventistus dzīvot šajā pasaulē. Katra darbība kristieša dzīvē tiek veikta “Jēzus vārdā” un tā, lai sekmētu Viņa valstības nodibināšanos.

Mūsu misijas īstenošana

Septītās dienas adventisti apstiprina to, ka Bībele ir nekļūdīga Dieva gribas atklāsme, pieņemot gan tās autoritāti Baznīcas un katra ticīgā dzīvē, gan tās pamatlomu ticībā un doktrīnās. Septītās dienas adventisti tic, ka Svētais Gars ir tas spēks, kas pārveido dzīves un apgādā cilvēkus ar spējām veicināt Dieva valstības izveidošanos šajā pasaulē.

Dieva aicināti, Bībeles vadīti un Svētā Gara pilnvaroti Septītās dienas adventisti, lai kur arī tie šajā pasaulē nedzīvotu, veltī sevi:

  1. Kristum līdzīgai dzīvei – ar morālu, ētisku un sociālu uzvedību, kas saskan ar Jēzus mācībām un piemēru, parādot to, ka Jēzus ir mūsu dzīves Kungs.
  2. Kristum līdzīgai liecināšanai – izprotot to, ka visi ir aicināti aktīvi liecināt, mēs ar personīgu sarunu, sludināšanas, publicēšanas un mākslas palīdzību līdzdalam Bībeles vēsti par Dievu un to cerību un glābšanu, kas tiek piedāvāta, pateicoties Jēzus Kristus dzīvei, kalpošanai, grēku izpērkošajai nāvei, augšāmcelšanai un augstā priestera kalpošanai.
  3. Kristum līdzīgai māceklībai – apstiprinot to, cik ārkārtīgi svarīga ir nepārtraukta garīgā izaugsme un pilnveidošanās visiem, kas pieņem Jēzu par savu Kungu un Glābēju, mēs viens otru audzinām un pamācām taisni dzīvot, nodrošinām apmācības efektīvai liecināšanai un iedrošinām ar paklausību atsaukties Dieva gribai.
  4. Kristum līdzīgai mācīšanai – atzīstot to, ka cilvēka prāta un rakstura attīstība ir ārkārtīgi svarīga Dieva glābšanas plānā, mēs veicinām to, lai kristiešiem veidotos nobriedusi izpratne un attiecības ar Dievu, Viņa Vārdu un radīto Visumu. 
  5. Kristum līdzīgai dziedināšanai – apstiprinot visa cilvēka labklājības bibliskos principus, mēs par prioritāti izvirzām veselīgu dzīvesveidu un slimo dziedināšanu, un savā kalpošanā nabadzīgajiem un apspiestajiem mēs sadarbojamies ar Radītāju Viņa līdzjūtības pilnajā atjaunošanas darbā.
  6. Kristum līdzīgai kalpošanai – sekojot Jēzus piemēram, mēs pazemīgi kalpojam, palīdzēdami cilvēkiem un iedzīvotāju grupām, kuras visvairāk skārusi nabadzība, traģēdija, bezcerība un slimības.

Šis paziņojums tika balsojumā pieņemts Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences Izpildkomitejā ikgadējās Padomes sanāksmes laikā Silverspringā, Merilendā, 2014. gada 13. oktobrī.