Kristiešu māja

Elena Vaita

Lapa kopā 103 PrevNext

Skaista māja

1. Mājas atmosfēra

Māja ir visas sabiedriskās darbības sirds. — Sabiedrība sastāv no atsevišķām ģimenēm un ir tāda, kādu to izveido ģimeņu vadītāji. No sirds „iziet dzīvība”! un ģimene ir sabiedrības, draudzes un tautas sirds. Sabiedrības labklājība, draudzes panākumi, nācijas uzplaukums – viss tas atkarīgs no ģimenes ietekmes. (1)

Nākošās sabiedrības attīstību vai deģenerāciju noteiks ap mums augošās jaunatnes uzvedība un morāle. Kā jaunieši ir audzināti, kā tikumīgai dzīvei, savaldībai un atturībai jau no bērnības tiek veidoti viņu raksturi, tāds arī būs viņu iespaids uz sabiedrību. Ja tos atstāj neapgaismotus un bez uzraudzības, kā rezultātā tie kļūst stūrgalvīgi, nesavaldīgi ēstkārē un kaislībās, tāds arī būs viņu iespaids uz sabiedrības veidošanos. Sabiedrība, kādā jaunieši tagad uzturas, ieradumi, kādus tie piesavinās, un principi, kurus tie pieņem, ir nākošās sabiedrības stāvokļa rādītāji. (2)

Vislabākā māja Debesu vērtējumā. — Mājai ir jāattaisno sava nozīme. Tai jābūt mazām Debesīm uz zemes, vietai, kur mīlestības jūtas tiek attīstītas un nevis apspiestas. Mūsu laime ir lielāka, ja cits pret citu izturamies mīloši, līdzjūtīgi un patiesi laipni. (3)

Jaunākais Debesu paraugs ir māja, kurā valda Svētais Gars. Ja tiek pildīta Kunga griba, tad vīrs un sieva cienīs viens otru un būs mīloši un viens otram uzticīgi. (4)

Mājas atmosfēras nozīme. — [16] Atmosfēra, kāda apņem tēvu un māti, ir jūtama arī visā mājā.

Vecāki paši lielā mērā veido un nosaka ģimenes loka atmosfēru, un, kad rodas nesaskaņas starp tēvu un māti, arī bērnos valda tāds pats gars. Maigi rūpējoties cits par citu, padariet patīkamu savas mājas atmosfēru. Ja jūs atsvešināties un neatbilstat Bībeles kristiešu stāvoklim, tad atgriezieties; raksturs kādu jūs izveidosiet šinī pārbaudes laikā, būs jums arī Kristum atnākot. Ja jūs gribat būt svēti Debesīs, jums vispirms tādiem jākļūst virs zemes. Rakstura īpašības, kādas jūs izkopjat šinī dzīvē, neizmainīs nāve vai augšāmcelšanās. Jūs iznāksiet no kapa ar tādu pat noskaņojumu, kāds jums bija ģimenē un sabiedrībā. Jēzus, uz šo zemi nākot, neizmainīs jūsu raksturu. Pārveidošanas darbs ir jāveic tagad. Ikdienas dzīve noteiks mūsu likteni. (6)

Labas atmosfēras izveidošana. Katrā kristieša mājā jāvalda pamatlikumiem. Vecākiem savos vārdos un attieksmē vienam pret otru jādod vērtīgs un iespaidīgs paraugs tam, kādus viņi vēlētos redzēt bērnus. Ikdienas dzīvē pastāvīgi jāparāda nevainojama valoda un īsta kristīga laipnība. Māciet bērniem un jauniešiem cienīt pašiem sevi, uzticēties Dievam un ievērot likumus, māciet viņus cienīt un paklausīt Kunga norādījumiem. Tad šie principi pārvaldīs viņu dzīvi un atklāsies attiecībās pret līdzcilvēkiem. Tie radīs nevainojamu labu atmosfēru, tādu, kurai būs iespaids, [17] kas iedrošinās nespēcīgos kāpt pa teku, kas ved pretī svētumam un Debesīm. Lai katrai pamācībai ir augšup ceļošs un izdaiļojošs raksturs, tad ieraksti Debesu grāmatās būs tādi, no kuriem jums nevajadzēs kaunēties tiesas dienā.

Bērni, kas saņem šāda veida pamācības, būs... sagatavoti ieņemt atbildīgas vietas un ar priekšzīmi un norādījumiem pastāvīgi palīdzēs arī citiem rīkoties pareizi. Cilvēki, kuru morālā iejūtība nebūs notrulināta, cienīs pareizos principus. Tie saprātīgi novērtēs dabīgās dotības un vislabākā veidā izlietos savas fiziskās, garīgās un morālās spējas. Tādas dvēseles būs stipri nocietinātas pret kārdināšanām; tās būs apņemtas kā ar mūri, kas ne tik viegli sagraujams. (7)

Dievs vēlas, lai mūsu ģimenes būtu lielās Debesu ģimenes simbols. Lai vecāki un bērni to atceras katru dienu un viens pret otru izturas kā Debesu ģimenes locekļi. Tad viņu dzīve stāstīs par to, kāda var kļūt ģimene virs zemes, kas mīl Dievu un tur Viņa baušļus. Kristus tiks pagodināts. Viņa miers, žēlastība un mīlestība apņems ģimenes loku līdzīgi dārgai smaržai. (8)

Ļoti daudz ir atkarīgs no tēva un mātes. Viņiem jābūt stingriem un laipniem savā audzināšanas darbā, lai ģimenē viss būtu kārtīgi un savā vietā un tiktu ielūgti Debesu eņģeļi, kas sniegtu mieru un patīkamu atmosfēru. (9)

Padariet māju gaišu un laimīgu. — Nekad neaizmirstiet, ka jums māja jāpadara gaiša un laimīga gan priekš sevis, gan saviem bērniem, savā raksturā kopjot Pestītāja īpašības. Ielaižot Kristu savā mājā, jūs varēsiet atšķirt labo no ļaunā. Jūs varēsiet palīdzēt saviem bērniem būt par taisnības dēstiem, nesot gara augļus. (10)

Jūs var pārņemt rūpes un raizes, bet tās ir visas cilvēces daļa. Lai pacietība, pateicība un mīlestība uztur jūsu sirdis saulainas, kaut arī diena būtu nezin cik apmākusies. (11)

Māja var būt vienkārši iekārtota, tomēr vienmēr tā var būt kā vieta, kur tiek teikti iedrošinoši vārdi un veikti labi darbi, kur kā pastāvīgi viesi uzturas laipnība un mīlestība. (12)

Prasiet ievērot mājas noteikumus gudrībā un mīlestībā, bet ne ar dzelzs rīksti. Mīlestības likumam bērni atsauksies ar labprātīgu paklausību. Kad vien varat uzteiciet savus bērnus. Padariet viņu dzīvi, cik iespējams laimīgu... Parādot mīlestību un iejūtību, uzturiet irdenu siržu zemi, sagatavojiet to patiesības sēklai. Atcerieties, ka Dievs zemei nesūta tikai mākoņus un lietu, bet arī skaistus prieku nesošus saulstarus, kas liek sēklai dīgt un uzplaukt ziediem. Atcerieties, ka bērni nav tikai jārāj un jālabo, bet arī jāiedrošina un jāuzteic ar labiem, laipniem un saulainiem vārdiem. (13)

Jūsu ģimenē nedrīkst būt strīdi un nesaskaņas. „Bet tā gudrība, kas ir no augšienes, papriekš ir šķīsta, pēc tam mierīga, lēna, paklausīga, pilna apžēlošanās un labu augļu, taisna un bez liekulības. Bet taisnības auglis top sēts iekš miera, tiem kas mieru dara.” Tas ir maigums un miers, kādu mēs vēlamies savās ģimenē. (14)

Ģimeni vienojošās saites. — Ģimenes saites ir visciešākās, vismaigākās un vissvētākās no visām saitēm virs zemes. Tās bija domātas par svētību cilvēcei; un tās arī ir par svētību, kur vien laulības derība tiek noslēgta saprātīgi, bīstoties Dievu un apzinoties savu atbildību. (15) [19]

Katrai mājai vajadzētu būt vietai, kur valda mīlestība un uzturas Dieva eņģeļi, darot iejūtīgākas un pakļāvīgākas vecāku un bērnu sirdis. (16)

Mūsu mājas ir jāpadara par Bēteli un mūsu sirdis par svētnīcu, kur vien sirdīs tiks kopta Dieva mīlestība, tur valdīs miers, būs gaiši un līksmi. Mīlestībā atveriet un lasiet Dieva Vārdu savas ģimenes lokā un jautājiet: „Ko Dievs ir teicis?” (17)

Jēzus klātbūtne māju dara kristīgu. — Māja, kas padarīta krāšņa ar mīlestību, līdzjūtību un maigumu, ir svēta vieta, kuru patīk apmeklēt eņģeļiem un kur tiek pagodināts Dievs. Rūpīgi sargāts kristīgas mājas iespaids bērnības un jaunības gados ir visdrošākais sargs pret pasaules samaitātību. Šādas mājas atmosfērā bērni iemācīsies mīlēt gan savus laicīgos vecākus, gan arī savu Debesu Tēvu. (18)

Jau no agras bērnības nepieciešams uzcelt stingru barjeru starp jaunatni un pasauli, lai viņus neskartu tās samaitājošā ietekme. (19)

Katrai kristīgai ģimenei vajadzētu atklāt pasaulei ticības ietekmes spēku un krāšņumu... Vecākiem vajadzētu saprast savu atbildību, lai viņu māja būtu brīva no ikkatra morāla posta traipa. (20)

Mājā ir jāizjūt svētošanās Dievam... Vecākiem un bērniem jāmācās sadarboties ar Dievu. Viņiem sava dzīve un ieradumi jāsaskaņo ar Radītāja plāniem. (21)

Ģimenes attiecībām vajadzētu atstāt svētījošu ietekmi. Kristīgās mājas, kas dibinātas un vadītas saskaņā ar Dieva plānu, ir brīnišķīgs palīgs cēla rakstura veidošanai... Vecākiem un bērniem vajadzētu savienoties mīlošā tās būtnes pielūgšanā, Kas vienīgā spēj uzturēt cilvēku mīlestību tīru un skaidru. (22)

Pirmais un svarīgākais darbs, kas jāveic kristīgā ģimenē, ir panākt, lai viņu mājā valdītu Kristus Gars, lai katrs ģimenes loceklis būtu gatavs uzņemties savu krustu un iet, kur vien Jēzus viņu vada. (23)

1. — Lielā Ārsta pēdās 349. lpp.
2. — Klusā okeāna veselības žurnāls, 1890. g. jūnijs.
3. — Liecības draudzei III – 539. lpp.
4. — Laika zīmes, 1911. g. 20. jūnijs.
5. — Manuskripts 49. lpp. 1898. g.
6. — Vēstule 18b, 1891. g.
7. — Sevišķas liecības, sērija B-N 16. 4. 5. lpp.
8. — Review and Herald, 1901. g. 9. jūlijs.
9. — Manuskripts 14. lpp., 1905. g.
10. — Vēstule 29. lpp., 1902. g.
11. — Lielā Ārsta pēdās – 393. lpp.
12. — Review and Herald, 1901. g. 9. jūlijs.
13. — Padomi skolotājiem, vecākiem un audzēkņiem 114. lpp.
14. — Manuskripts 9. lpp., 1893. g.
15. — Lielā Ārsta pēdās 356. 357. lpp.
16. — Vēstule 25. lpp., 1904. g.
17. — Vēstule 24.a, 1896. g.
18. — Manuskripts 126. lpp., 1903. g.
19. — Padomi skolotājiem, vecākiem un audzēkņiem 119. lpp.
20. — Review and Herald, 1900. g. 9. oktobris.
21. — Vēstule 9. lpp., 1904. g.
22. — Manuskripts 16. lpp., 1899. g.
23. — Manuskripts 17. lpp., 1891. g. [21]

Lapa kopā 103 PrevNext