Bērna vadonis

Elena Vaita

Lapa kopā 109 PrevNext

Priekšvārds

Kad laulība mīlestībā savieno divas sirdis un dzīves un tiek izveidotas jaunas mājas, tad pirmās to dibinātāju rūpes ir: kā pienācīgi izaudzināt bērnu, kas pagodina šīs mājas? Lūkojoties dārgās, bezpalīdzīgās, viņu rūpēm uzticētās mazāsdvēselītes sejā, arī mūsdienās vecāki neatlaidīgi apsver seno jautājumu: kā mēs audzināsim savu bērnu?

Bērna vadīšanas pamācību nozīmi vislabāk var saprast tad, ja ievērojam svarīgo vietu, kādu tās ieņem Dieva Vārdā un biežajos, sīkajos norādījumos par šo tematu Praviešu Gara rakstos. Elena Vaita (1827 - 1917) deva daudz padomu vecākiem vairākās savās grāmatās, bet it īpaši rakstos par praktisku kristīgu dzīvi, kas ik nedēļas parādījās dažādos žurnālos. Turklāt daudzām ģimenēm viņa veltīja simtiem personīgu liecību, kurās specifiski izklāstīja problēmas, ar kurām šīs ģimenes saskārās. Šajos rakstos un personīgajās liecības viņa izskaidroja galvenos principus vecākiem un vēlamo rīcību, kā viņai rādīja atklāsmē. Vēlākajos gados E. Vaita izteica vēlmi izdot grāmatu kristīgiem vecākiem, lai skaidri atklātu “mātes pienākumu un ietekmi pār viņas bērnu”. Nesen izveidotā Adventistu māja un tagad šis sakopojums ir izteiktās vēlmes piepildījums. Vienīgi rūpīga un lūgšanu pavadīta šīs grāmatas izpēte var atklāt milzīgo un tālejošo bērna pareizas izglītošanas ietekmi, ko Dievs uzticējis vecāku atbildībai.

Tas, ka E. Vaita bija četru zēnu māte, deva viņai tiesības izprotoši un līdzjūtīgi sniegt tālāk saņemtās zināšanas. Autores pieredze, praktiski lietojot principus, kurus viņa izklāstīja citiem, ir radījusi uzticību lasītāju sirdīs.

Sagatavojot Bērna vadoni, ir pāršķirstīti visi E. Vaitas darbi, gan publicētie, gan nepublicētie. Katras nodaļas beigās atrodams pilns izmantoto avotu saraksts. Šīs grāmatas saturs sakopots no daudziem rakstiem, kas tapuši septiņdesmit gadu laikā, tādēļ, apvienojot dažus tematus to dabiskajā secībā, laiku pa laikam parādās neizbēgami pārrāvumi izteiktajā domā un izteiksmes veidā. Grāmatas sastādītāji savā darbā bija ierobežoti, meklējot un sakārtojot dažādas liecības un izdomājot virsrakstus.

Bērna vadoni sagatavoja E. Vaitas literārā mantojuma aizbildņu pilnvarotā padome savos birojos Vašingtonā. Darbu veica saskaņā ar E. Vaitas aizbildņiem atstātajiem norādījumiem, ka tiem jāsastāda un jāiespiež viņas manuskriptu, kā arī publicēto darbu sakopojumi.

Šī grāmata ir ļoti nepieciešama. Svaru kausos ir liktas mūžīgās intereses. Katrs domājošs tēvs un māte vērtēs sīkos paskaidrojumus par disciplīnu, rakstura veidošanu, fizisko un garīgo izglītību. Izdevēju un E. Vaitas literārā mantojuma aizbildņu patiesa vēlēšanās ir, lai šis sējums, tāpat kā Adventistu māja, Vēstis jaunatnei un citas vecākus un jauniešus pamācošas grāmatas, vadītu vecākus viņu vissvarīgākajā pienākumā.

Izdevēji

Lapa kopā 109 PrevNext