Pasaules COVID-19 Laulības & ģimenes lūgšanu diena

29. maijs, 2020

Šodienas realitāte:
Kā daudzi no jums jau zina, COVID -19 veselības krīze  ir bijusi arī emocionāls un garīgs izaicinājums gan neskaitāmiem indivīdiem, gan laulāto un ģimenes attiecībām. Šī situācija ir izraisījusi trauksmi, stresu, spriedzi, kopējas skumjas, bēdas un pat garīgu nedrošību. Līdzās mīļo zaudējumiem ir bijuši daudzi citi – ir zaudētas darbavietas, drošības sajūta un svētki (izlaidumi, dzimšanas dienas, kāzas, bērnu svētīšanas un daudzas citas svinības, kas ir bijušas daļa no mūsu ikdienas dzīves). Būtībā mēs esam pazaudējuši normalitāti, kas mūsu dzīvēm bija raksturīga pirms COVID-19. Laulībai un ģimenes attiecībām katrā ziņā ļaunais ir uzbrucis. Līdz ar to ir laiks nest šīs raizes pie Kunga lūgšanā un atcerēties: “Un šī paļāvība mums ir uz Viņu, ka Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc Viņa prāta.” 1. Jāņa 5:14 

Tās ir mūsu ilgas un cerība, ka šī diena – 2020. gada 6. jūnijs – būs zīme, tā teikt, līnija smiltīs, kad mēs ticam un pieņemam Dieva apsolījumus mūsu laulībai un ģimenes attiecībām. Ir laiks uzticēties Dievam, ka Viņš var darīt neiespējamo, dodot mums Savu prātu (Filipiešiem 2:5), lai mēs varētu būt pacietīgi un laipni (1. Korintiešiem 13:4) cits pret citu kā Viņš pret mums un nest Gara augli (Galatiešiem 5:22-23) katru dienu mūsu laulībā un ģimenes attiecībās. 

Bībeles citāti, ko var izmantot šīs īpašās lūgšanas dienas laikā:
 “Un piesauc Mani bēdu laikā, tad Es izglābšu tevi, un tev būs Mani godāt!” Psalmi 50:15
“Nezūdieties nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.”  Filipiešiem 4:6-7
 “Dievs ir mūsu patvērums un stiprums, tiešām spēcīgs palīgs bēdu laikā. Tāpēc mēs nebīstamies, kaut arī zeme zustu un kalni pašā jūras vidū nogrimtu.“ Psalmi 46:1-2
“Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” Efeziešiem 4:32
“Nebīsties, jo Es esmu ar tevi! Neatkāpies, jo Es esmu tavs Dievs! Es tevi stiprinu, Es tev arī palīdzu, Es tevi uzturu ar Savas taisnības labo roku!” Jesajas 41:10
“ Mans Dievs apmierinās katru jūsu vajadzību pēc Savas godības pilnās bagātības Kristū Jēzū .” Filipiešiem 4:19
Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību, bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas. “  Salamana pamācības 3:5-6
 
“Jo Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu.” 2.Timotejam 1:7
“Tu nebīsties nakts briesmu, nedz arī bultu, kas dienu skraida,nedz mēra, kas tumsā lien, nedz sērgu, kas pusdienā nomaitā.Jebšu tūkstoši krīt tev blakus un desmit tūkstoši tev pa labo roku, taču tevi tas neskars.” Psalmi 91:5-7
Lūdziet, tad jums taps dots; meklējiet, tad jūs atradīsit; klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ikviens, kas lūdz, dabū, un, kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts.” Mateja 7:7-8
“.. un Mana tauta, kas ir pēc Mana Vārda nosaukta, tad pazemosies un pielūgs un meklēs Manu vaigu, un atgriezīsies no saviem ļaunajiem ceļiem, tad Es viņus no debesīm uzklausīšu un piedošu viņu grēkus, un dziedināšu viņu zemi.” 2.Laiku 7:14
 “Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.” Jāņa 14:27

Pravieša Gara citāti, ko var izmantot šīs īpašās lūgšanu dienas laikā:
“Lūgšana ir komunikācijas kanāls starp mūsu dvēseli un Dievu. Dievs runā uz mums caur Savu vārdu; mēs Viņam atbildam caur savām lūgšanām, un Viņš vienmēr klausās mūsos. Mēs nevaram Viņu nogurdināt vai apgrūtināt ar mūsu biežajām no sirds uz sirdi sarunām.” Lūgšana, ievads 3.2
“Visjaukākās debesis ir mājas, kuras vada Tā Kunga Gars. Ja tiek īstenota Dieva griba, vīrs un sieva ciena viens otru un izkopj mīlestību un uzticību.” Kristiešu māja, 15.4
“Mēs esam sasnieguši nopietnus laikus. Pasaules notikumi sauc uz katru Kristus sekotāju būt absolūti dedzīgam savās attiecībās ar Dievu. Lai stiprinātu šīs attiecības un apmierinātu mūsu emocionālās un garīgās vajadzības, mums ir jāapgūst lūgšanu spēks. Mums ir jālūdzas Dievam kā reiz senajos laikos mācekļiem, sakot: “Kungs, māci mums lūgt!”” Lūgšana, ievads 3.3
“Mājām vajadzētu būt visam, ko šis vārds ietver. Tām vajadzētu būt mazām debesīm uz zemes, vietai, kur tiek izkopta pieķeršanās, nevis apspiešana. Mūsu laime ir atkarīga no tā, kā izkopjam mīlestību, simpātijas un patiesu pieklājību cits pret citu.” Kristiešu māja, 15.3
“Patiesas dievbijības atmoda mūsu vidū ir vislielākā un steidzamākā no mūsu vajadzībām. To meklēt vajadzētu būt mūsu pirmajam uzdevumam.” Izmeklētas vēstis, 1:121
“Kad mēs lūgsim, Dievs mūsu labā darīs tādas lietas, ko Viņš nebūtu veicis, ja mēs nebūtu lūguši.” Lielā cīņa, 525
“Lūgšana ir sirds atvēršana Dievam kā Draugam. Tā ir nepieciešama ne tādēļ, lai Dievam darītu zināmu, kas mēs esam, bet gan tādēļ, lai Kungs mūs darītu spējīgus Viņu pieņemt. Lūgšana nenoved Dievu pie mums, bet mūs paceļ augšup pie Viņa.” Ceļš pie Kristus, 93.2

Iesakām laulātajiem noskatīties Eiroāzijas divīzijas noorganizēto tikšanos tiešsaistē ar Ģenerālkonferences Ģimeņu kalpošanas nodaļu vadītājiem Villiju un Elenu Oliveriem (angļu valodā ar tulkojumu krieviski).