Bērnu audzināšana un aizsardzība

3. jūlijs, 2010

Septītās dienas adventisti augsti vērtē bērnus. Bībeles gaismā tie tiek uzlūkoti kā dārgas dāvanas, kuras Dievs uzticējis vecāku, ģimenes, ticīgo kopienas un plašākā nozīmē sabiedrības aizgādībai. Bērnos ir milzīgs potenciāls pozitīvam devumam Baznīcai un sabiedrībai. Ir ārkārtīgi svarīgi veltīt uzmanību viņu aprūpei, aizsardzībai un pilnveidošanai. Septītās dienas Adventistu Baznīca atkārtoti apstiprina un turpina savas līdzšinējās pūles audzināt un aizsargāt bērnus un jauniešus no personām –gan zināmām, gan nezināmām – kas ar savu rīcību jebkādā veidā tos ļaunprātīgi izmanto vai veic vardarbību un/vai tos seksuāli izmanto. Jēzus parādīja, kādu cieņu, audzināšanu un aizsardzību bērniem vajadzētu sagaidīt no pieaugušajiem, kuru aizgādībai tie ir uzticēti. Daži no Viņa spēcīgākajiem pārmetuma vārdiem bija adresēti cilvēkiem, kas tiem nodarīja pāri. Tieši tāpēc, ka bērni pēc dabas uzticas un ir atkarīgi no gados vecākiem un gudrākiem cilvēkiem un ka šīs uzticības zaudēšana nes postošas sekas, bērniem vajadzīga modra aizsardzība.

Glābjoša uzvedības korekcija

Septītās dienas Adventistu Baznīca kā prioritāti izvirza draudzē organizētu vecāku izglītošanu, kas palīdzētu vecākiem attīstīt glābjošai korekcijas pieejai nepieciešamās prasmes. Bibliskās disciplinēšanas vārdā daudzi bērni piedzīvo bargus sodus. Uzvedības korekcija, kuru raksturo barga, valdonīga, ar sodīšanu saistīta kontrole, bieži izraisa aizvainojumu un pretestību. Šāda barga disciplinēšana ir saistīta ar paaugstinātu risku nodarīt bērniem fizisku un psiholoģisku kaitējumu, kā arī ar lielāku iespējamību, ka jaunieši, risinot nesaskaņas ar citiem, izvēlēsies piespiešanu un vardarbību. Pretstatā tam - piemēri no Svētajiem Rakstiem, kā arī krietni daudz pētījumu apstiprina daudz maigāku disciplinēšanas veidu iedarbīgumu, kuri ļauj bērniem mācīties pārdomājot un piedzīvojot savas izvēles sekas. Lai vairotu iespējamību, ka bērni veiks pozitīvas izvēles un pieaugot atbalstīs vecāku vērtības, tika uzskatāmi demonstrēti šadi maigākas disciplinēšanas mēri.

Padarot draudzi par bērniem drošu vietu

Baznīca arī visā nopietnībā uzņemas atbildību līdz minimumam samazināt risku bērniem draudzes vidē tikt seksuāli izmantotiem vai pakļautiem vardarbībai. Pats galvenais - draudzes vadītājiem un ierindas locekļiem pašiem ir jādzīvo saskaņā ar stingru ētikas kodu, kas izslēdz pat tāda ļaunuma parādīšanos kā nepilngadīgo izmantošanu, lai gandarītu pieaugušo vēlmes. Vēl citas praktiskas lietas, lai draudzi padarītu par bērniem drošu vietu, sevī ietver uzmanības pievēršanu draudzes ēkas un tās apkārtnes drošībai un rūpīgai bērnu un viņu apkārtējās vides uzraudzīšanai un pārraudzīšanai visu ar draudzi saistīto aktivitāšu laikā. Ārkārtīgi svarīga ir izglītošana attiecībā uz to, kāda ir atbilstoša un neatbilstoša mijiedarbība pieaugušo un bērnu starpā, kādas ir brīdinājuma pazīmes ļaunprātīgai izmantošanai un vardarbībai un kas tieši jādara, ja ir saņemts ziņojums vai ir aizdomas par neatbilstošu uzvedību. Mācītājiem un draudžu vadītājiem, kuri ir redzami un pieejami, ir liela loma vardarbības novēršanā, kā arī pareizā reaģēšanā uz bērnu vajadzībām, ja to drošība ir pakļauta briesmām. Ir vajadzīgi regulāri precizējumi attiecībā uz viņu morālo un juridisko atbildību ziņot par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu attiecīgajām valsts institūcijām. Apmācītu darbinieku nozīmēšana amatā un īpaši protokoli Baznīcas organizācijas plašākos līmeņos palīdzēs nodrošināt atbilstošu rīcību un lietas uzraudzību gadījumā, kad saņemts ziņojums par ļaunprātīgu izmantošanu draudzes vidē.   

Tā kā vardarbība pret bērniem un bērnu seksuālās izmantošanas problēma pēc dabas ir sarežģīta, tad iejaukšanās un darbs ar vainīgajiem prasa resursus, kas pārsniedz vietējās draudzes piedāvātās kalpošanas iespējas. Tomēr, ja draudzē atrodas zināms ļaunprātīgais izmantotājs, ir vajadzīga modrība visaugstākajā līmenī. Kaut arī vainīgajam pašam ir pilnībā jāuzņemas atbildība par savu uzvedību, tomēr ir nepieciešams uzraudzīt personas ar neatbilstošas uzvedības vēsturi, lai nodrošinātu, ka šādas personas saglabā attiecīgu distanci un atturas no jebkādas kontaktēšanās ar bērniem ar draudzi saistītajās aktivitātēs. Sagādājot vainīgajiem alternatīvas iespējas garīgai izaugsmei tādās vietās, kur nav bērni, tiek lielā mērā uzlabota bērnu aizsardzību.

Emocionālās un garīgās dziedināšanas veicināšana

Bērniem, kas bijuši aculiecinieki vardarbībai vai bijuši tās upuri, vajadzīgas tādu pieaugušo rūpes, kuri izturēsies pret viņiem iejūtīgi un saprotoši. Praktisks atbalsts, kas bērniem un ģimenēm šādos satraucošos notikumos palīdz saglabāt stabilitāti, veicina un dod upuriem un viņu ģimenēm iespēju saņemt dziedināšanu. Baznīcas apņemšanās lauzt klusēšanu, kas bieži saistīta ar bērnu seksuālo izmantošanu un vardarbību, tās centieni atbalstīt visus upurus un panākt taisnību, un apzināta rīcība aizsargāt bērnus no visa veida ļaunprātīgas izmantošanas un vardarbības dos ieguldījumu visu iesaistīto personu emocionālā un garīgā atlabšanā. Baznīca bērnu audzināšanu un aizsardzību uzskata par svētu atbildību.

(Šis paziņojums balstīts uz principiem, kas pausti šādās Bībeles rakstvietās: 3.Moz. 18:6; 2.Sam. 13:1-11; 1.Ķēn. 17:17-23; Ps. 9:10, 13, 17-19; 11:6-8; 22:25; 34:19; 127:3-5; 128:3-4; Sal.Pam. 31:8-9; Jes. 1:16-17; Jer. 22:3; Mat. 18: 1-6; 21:9, 15-16; Marka 9:37; 10:13-16; Ef. 6:4; Kol. 3:21; 1.Tim. 5:8; Ebr. 13:3)

(Skatīt arī paziņojumu “Pret sievietēm un meitenēm vērstās vardarbības izbeigšana”)     

Šis dokuments tika atzinīgi novērtēts un balsojumā pieņemts Septītās dienas Adventistu Ģenerālkonferences Izpildkomitejā 2010. gada 23. jūnijā un nodots publicēšanai Ģenerālkonferences sesijas laikā Atlantā, Džordžijā, 2010. gada 24. jūnijs – 3. jūlijs.