Izprast, kas ir Dieva griba

29. decembris, 2017 | Inta Nagla

Šīs pārdomas radās, lasot, pētot un pārdomājot „Vēstuli romiešiem” un lūkojoties apkārt – pasaulē, un pārdomājot savu rīcību un dažādas situācijas dzīvē. „Netopiet šim laikam līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai jūs varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (12:2) Pārvērsties. Vai tas ir viegli vai grūti? Savā spēkā noteikti neiespējami. Bet Mūsu Radītāja spēkā viss ir iespējams. Ja vien lūdzam, paļaujamies, ticam un pakļaujamies Dieva gribai un plānam attiecībā uz katru no mums.
 
Netapt šim laikam līdzīgiem – mantkāriem, savtīgiem un vienaldzīgiem...
 
Vakar es pabiju tirgū, vēroju kņadu un rosību, kas valdīja visapkārt, ienāca prātā Jēzus, kurš apgāza tirgotāju galdus templī. Pasaule nav Templis, bet... tu, cilvēk, esi templis... Radības kronis! Mēs dzīvojam šajā pasaulē, bet mums nav jābūt šai pasaulei līdzīgiem, vai ne?
 
Pārvērsties, atjaunodamies savā prātā... prāts, prāts, prāts un tikai tad – sirds. Ja mēs nepārveidosimies prātā, nelūgsim Dieva Garu un prāta atjaunotni, nepieaugsim, ēdot garīgo maizi, mēs nekļūsim pasaules Gaisma.
 
Mūsu prāti ir ierūsējuši un pieķepuši ar pasaules dubļiem un netīrumiem. Ar sevis žēlošanu un trulumu. Ar neko negribēšanu un nogurumu. Vārdu sakot – ar nevēlēšanos.
 
Atcerēsimies līdzību par jaunavām un viņu lukturiem! Kad atnāks Jēzus, kurā pusē tu vēlies būt? Vai snaudulis, kuram nav eļļas, vai arī ar prieka gavilēm sveikt Pestītāju?
 
Lūgsim Dieva Garu, lai dod mums gribu un veiksmi augt savā garā un prātā!
 
Mums jālūdz Dieva žēlastība un gudrība, lai varētu izprast, kas ir Dieva griba – to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.
 
Pasaule mūs visu laiku māna ar saviem viltus vilinājumiem. Tie ir mirdzoši un prātu aizmiglojoši – krāsainās, kliedzošās reklāmas. Mēs sevī it kā zinām, kas labs un Dievam patīkams un – kas ļauns. Taču, vienalga, ik palaikam klūpam, krītam un sapinamies pasaules grēku tīklos. Kāpēc?!
 
Manuprāt, mums pietrūkst modrības, ko spēj dot vien patiesā Dieva Gars. Mēs apjūkam, klausoties viltus balsīs. Dievs brīdina: esiet modri! Nepievilieties! Mācieties atšķirt viltus mācības no patiesības! Tad kāpēc mēs to neievērojam? Mums pietrūkst pastāvības un paļāvības uz mūsu Kungu. Zināt noteikumus nav tas pats, kas tos ievērot. Zināt Dieva Vārdu nav tas pats, kas visu laiku būt ar Viņu, būt Dieva Garā.
 
Mēs ļoti labi esam informēti, kas ir ļaunums, lietas, kas mūs attālina no Dieva. Taču mēs esam stūrgalvīgi, nepaklausīgi, bieži turamies pie savas gudrības, aizmirstot, ka vidusceļa nav. Mēs varam būt vai nu ar Viņu, mūsu Kungu, vai arī palikt pasaulē. Nebūsim lojāli pret ļaunumu!
 
Nobeigumā man gribas atcerēties Jēzus kārdinājumus tuksnesī. Viņš šos pārbaudījumus izjuta vēl asāk, jo bija Dieva Dēls. Taču Viņa atbilde sātanam, arī mūsu katra kārdinātājam, bija nelokāma: Atkāpies, sātan! Stāv rakstīts! Savās problēmās, kārdinājumos ikdienas situācijās mums biežāk vajadzētu atcerēties šos vārdus: „Atkāpies, sātan! Stāv rakstīts!”
 
Mīļie, brāļi un māsas Jēzū!
Lūgsim, lai Dieva Svētais Gars mūs apgaismo, dod mums gudrību un izpratni par to, kāda ir Dieva griba attiecībā uz katru no mums! Lai caur Savu Garu Viņš liek mums izprast, cik ļaunais ir ļauns un cik Dieva plāni ir labi, tīkami un pilnīgi! Viņš vēlas dot mums vislabāko, tikai jātic, jāuzticas un jāpakļaujas.
Paldies, Tev, varenais, mīlošais, taisnais Dievs, par žēlastību, ko mums dod!
Dieva Gaismas pilnu un svētītu katru dienu Jaunajā – 2018. gadā!
 
(Nolasīts Kārsavas draudzē 2017. gada 23. decembrī)
 
 
Dievs,
Paņem mani
Savās stiprajās plaukstās
Un pacel, lūdzu,
Savās Debesīs augstās,
Kur putnu ceļi
Mijas ar lidmašīnu strēlēm,
Kungs, pacel mani
Savā paralēlē!
 
Miers un mīlestība
Tavās Debesīs valda,
Harmonija
Un eņģeļu balsis saldās,
Nav noguruma,
Ne šīs pasaules moku,
Dievs,
Pacel mani
Augstumos Tavos
Savās stiprajās rokās!
 
Vien tuvumā Tavā
Smeļos spēku
Un Gaismu rodu,
Ko citiem
Uz zemes šīs
Tālāk dodu,
Dievs,
Ielej man sirdī
No Sava Avota svētā,
Lai eju pasaulē,
Tevis Izredzēta!
 
Inta Nagla

Lasītākie raksti

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2018