Kas ir Kristus zīme?

13. marts, 2018 | Andris Pešelis

Par Kristus atnākšanas zīmēm runā daudzskaitlī. Tās no Bībeles mēdz uzskaitīt vairākas. Kādā sarunā ar mācītāju Āriņu pievērsām uzmanību rakstu vietai Mt. 24:3 Bībeles stundu materiālā, kur mācekļi jautā Jēzum par Viņa atnākšanas zīmi. Bībeles stundu materiālā ir aicinājums uzrakstīt deviņas Kristus atnākšanas zīmes no Mt. 24:4-14, taču 3. pantā vārds zīme ir vienskaitlī.
 
Šo zīmi var attiecināt uz 24:14, kur ir zīme, ar kuru noslēdz šīs pasaules vēsturi – evaņģēlija pasludināšana visā pasaulē. Taču, rūpīgi aplūkojot tekstu, vārds zīme tiek atkārtots vēlreiz 24:30 “Un tad Cilvēka Dēla zīme parādīsies pie debesīm”. Kas ir šī zīme? Un kāpēc tā ir vienskaitlī?
 
Sengrieķu vārds sēmeion apzīmē: zīmi, simbolu, emblēmu, pazīmi, norādi, karogu, brīnumu, dievišķu atribūtu un tamlīdzīgi. Romiešu teikās Neptūna zīme bija trīsžuburu dakša, bet Jupitera zīme – zibens. Daži simboli ir tik spēcīgi, ka, tos uzlūkojot, uzreiz top skaidrs, uz ko tie norāda. Kas ir Kristus zīme? Krusts ir kristietības simbols. Vai tā ir Kristus zīme?
 
Aplūkojot Mt. 24:3, vārds sēmeion, lai gan ir vienskaitlī, sevī ietver divas lietas: Kristus atnākšanu un laika galu. Marka un Lūkas evaņģēliji arī piemin šo zīmi:
“Saki mums, kad tas būs un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies?” (Marka 13:4)
“Mācītāj, kad tas notiks? Un no kā lai mēs vērojam, kad tas sāks piepildīties?” (Lk. 21:7)
 
Visi trīs evaņģēliji norāda uz vienu, bet daudz ietverošu un saliktu notikumu: Kristus atnākšanas un gala laika zīmi.
 
Lk. 2:12, aprakstot Bētlemes stāstu, ganiem tiek sacīts, ka viņi atradīs “zīmi”, kas norāda uz atnākušo Mesiju. Viņiem netiek paskaidrots, kas šī par zīmi, bet gani atrada mazuli. Kristus pats ir zīme, kurai “runā pretī” (Lk. 2:34). To apliecina evaņģēliju stāsts.
 
“Kādu zīmi tu mums rādīsi?” vaicāja Viņam jūdi. Atbildot uz prasību pēc brīnumu, Jēzus atbild, ka tiks dota “Jonas zīme” (Lk. 11:29-32). Šī zīme tiek attiecināta uz Kristus guldīšanu kapā un augšāmcelšanos, un tā nav gala laika zīme. Jūdi meklē zīmes un grieķi meklē gudrību, bet mēs sludinām Kristu un to pašu krustā sisto (1Kor. 1:23).
 
Zīme, par kuru Kristus runā, atšķiras no viltus mesiju zīmēm, kuru ir daudz un kuras daudzus pievils. Taču Dieva ļaudīm nav jābūt pieviltiem. To apliecina Kristus vārdi Mt. 24. nodaļā. Kā pēdējā pievilšana ir zvēra zīme, taču tā sengrieķu tekstā ir nevis sēmeion, bet gan karagma. Eceh. 9:4 sengrieķu tulkojumā arī izmanto vārdu sēmeion, kas apzīmē zīmi uz Dieva ļaužu pierēm, kuri skumst un bēdājas par netaisnību.
 
E. Vaita par gala laiku raksta: “Drīz austrumos parādās mazs melns mākonītis, apmēram pus cilvēka plaukstas lielumā. Tas ir mākonis, kas apņem Pestītāju un kas no tāluma izskatās kā ietīts tumsā. Dieva ļaudis te saskata Cilvēka Dēla zīmi. Svinīgā klusumā tie nenovērš acis, kad tas, tuvojoties zemei, kļūst arvien gaišāks un krāšņāks, līdz redzams kā balts padebesis, kura pamatu veido iznīcinoša, ugunij līdzīga godība, bet virs tā derības varavīksne. Jēzus nāk kā varens Uzvarētājs. Tagad Viņš vairs nav "sāpju vīrs", kam jādzer rūgtais ciešanu un kauna biķeris. Viņš nāk kā Uzvarētājs Debesīs un virs zemes, lai tiesātu dzīvos un mirušos” (Lielā cīņa, [640-641], Agrīnie raksti [15]).
 
Tātad gala laikā Dieva ļaudis redzēs Kristus zīmi, kad Viņš nāks padebešos. Par šīs zīmes pazīmēm vai ārējo izskatu, iespējams, ka šobrīd ir pāragri spriest. Taču tajā brīdī tā būs zīme, kas apliecinās, ka Kungs nāk. Šī zīme nesaraujami ir saistīta ar Kristus atpazīšanu. Visas tautas vaimanās, kad tie ieraudzīs šo zīmi pie debesīm, bet Dieva ļaudis priecāsies par savu glābšanu.
 
Andris Pešelis
Mācītājs, LDS Sabatskolas nodaļas vadītājs

Lasītākie raksti

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2018