LDS paziņojums par situāciju SDA Daugavpils draudzē

11. aprīlis, 2018 | LDS Padome

Sakarā ar bijušā SDA Daugavpils draudzes locekļa un LDS padomes locekļa A. Šaripova publisko saraksti ar LDS darbiniekiem, draudžu vecākajiem un draudžu locekļiem, kurā no viņa puses izteiktas daudzas pretenzijas attiecībā uz LDS padomi un draudzes vadību, LDS padome informē:
 
2016. gada sākumā Daugavpils draudzē notika draudzes amatpersonu vēlēšanas, pēc kurām A. Šaripovs izteica iebildumus par vēlēšanu norisi un ievēlēto amatpersonu atbilstību amatam. Tā rezultātā daļa draudzes locekļu pārtrauca apmeklēt dievkalpojumus un sāka pulcēties atsevišķi. Pēc vairākkārtējiem mēģinājumiem situāciju atrisināt un lai saglabātu atdalījušās grupas piederību SDA draudzei, 2016. gada jūnijā LDS padome ar balsu vairākumu, pieņēma lēmumu par jaunas grupas veidošanu Daugavpilī, par atbildīgo nozīmējot mācītāju Daini Rudzīti.
 
2016. gada septembrī, redzot SDA Daugavpils draudzes un atdalījušās grupas nespēju sadarboties, LDS padome pieņēma lēmumu par grupas statusu, nosakot tās piederību LDS Savienības draudzei. Daugavpils draudzei tikai nosūtītas divas vēstules ar lūgumu atlaist grupas locekļus uz Savienības draudzi, taču Daugavpils draudze šos lūgumus neatbalstīja.
 
Lai risinātu radušās domstarpības un panāktu izlīgumu iesaistīto pušu starpā, LDS vadītāji un administrācijas pārstāvji laika periodā no 2016. gada janvāra līdz 2018. gada aprīlim vairāk nekā 10 reizes ir tikušies ar Daugavpils draudzi, draudzes padomi un atdalījušos grupu.
 
2017. gada 26. aprīlī LDS padome pieņēma lēmumu par brīdinājuma izteikšanu padomes loceklim A. Šaripovam, par darbībām, kas vērstas pret Adventistu Baznīcas interesēm.
 
2017. gada 30.septembrī SDA Daugavpils draudze nolēma disciplinēt A. Šaripovu un viņu no SDA Daugavpils draudzes izslēdza. Ņemot vērā, ka A. Šaripovs bija LDS padomes loceklis, LDS padome pieņēma lēmumu apturēt A. Šaripova padomes locekļa pilnvaras līdz viņa LDS padomei izteikto pretenziju izskatīšanai par viņa izslēgšanu no draudzes. LDS padome, izskatot šīs pretenzijas, nekonstatēja SDA Daugavpils draudzes  2017. gada 30. septembra draudzes stundas norisē procesuālus pārkāpumus. 2018. gada 4. aprīlī LDS padome vienbalsīgi nolēma: “Saskaņā ar Draudzes rokasgrāmatu un LDS statūtiem, svītrot A. Šaripovu no LDS padomes sastāva, aicinot viņu personīgi meklēt salīdzināšanos ar draudzi.”
 
Konstatējot faktu, ka nav juridiska pamata draudzes locekļu neatlaišanai uz Savienības draudzi, un lai novērstu situācijas tālāku saasināšanos, starp SDA Daugavpils draudzi un atdalījušos grupu, LDS padome 2018. gada 4. aprīlī saskaņā ar Draudzes rokasgrāmatas rekomendācijām pieņēma lēmumu par Daugavpils grupas uzņemšanu Savienības draudzē.
 
LDS padome izsaka dziļu nožēlu par ieilgušo nemieru un nesaskaņām brāļu un māsu starpā, un aicina visas puses pārtraukt savstarpējās apsūdzības un apvainojumus, atzīstot savas kļūdas, izlīgstot un piedodot, kā mums to ir mācījis mūsu Kungs Jēzus Kristus.
 
“Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi; piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristū jums ir piedevis.” (Efeziešiem 4:32)


Rīgā, 2018. gada 10. aprīlī.
 
Septītās dienas adventistu
Latvijas draudžu savienības padome

Kontakti

Septītās dienas Adventistu Latvijas draudžu Savienība

Baznīcas iela 12a, Rīga, LV-1010, Latvija

Tālrunis: +371 67240121
E-pasts: sdaoffice@gmail.com

Saulrietu kalendārs 2019