LDS ārkārtas kongress: ceļš uz jauno Satversmi un statūtiem

8. aprīlis, 2019

7. aprīlī Baznīcas ielā 12a, Rīgas 1. draudzes lielajā zālē delegāti no visām Latvijas draudzēm pulcējās nopietnam darba cēlienam – darba kārtībā bija viens, taču ļoti svarīgs jautājums: jaunās LDS satversmes un statūtu apstiprināšana. Kongresā piedalījās arī Igaunijas draudžu savienības vadītājs Ivo Kasks, pārstāvji no Baltijas ūnijas, kā arī goda viesi.

Par kongresa moto bija izraudzīti vārdi no Pāvila vēstules kolosiešiem 3:15 “Bet Kristus miers lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa; esiet pateicīgi!”.

Pirms kongresa darba sākuma Lūgšanu kalpošanas nodaļas vadītājas Baibas Bērziņas vadībā notika kopīga lūgšanu stunda, kurā visi klātesošie soli pa solim varēja izsekot parauglūgšanai, pulciņos pa diviem, trim lūdzot pēc lēnprātības un Dieva Gara klātbūtnes kongresa darba gaitā.

Kongresa darbs iesākās plkst. 11.00 ar prezidenta Viļņa Latgaļa uzrunu. Br. Latgalis pauda prieku par delegātu svinīgo noskaņojumu un vēlēja ražīgu darba cēlienu, paturot prātā Pāvila vārdus par Kristus mieru, draudzes aicinājumu un pateicības nozīmi katra kristieša dzīvē.

Balsojot visiem klātesošajiem delegātiem, kongress tika pasludināts par atklātu.
Darbu turpināja LDS sekretāra Daumanda Sokolovska statistiskas ziņojums – no 114 izvēlētajiem delegātiem reģistrējušies 103.

Statūtu komitejas atskaitē tās priekšsēdētājs br. Sokolovskis ziņoja par komitejas darbu – tā pulcējusies darba sanāksmēm 9 reizes, kuru laikā veikusi nopietnu, rūpīgu un pašaizliedzīgu darbu. Tā kā delegātiem bija iespēja savus jautājumus un piezīmes par jauno Satversmes un statūtu projektu iesūtīt savlaicīgi, savā ziņojumā br. Sokolovskis ar šiem jautājumiem un ierosinājumiem iepazīstināja  klātesošos.

Pirmais no delegātu iesūtītajiem jautājumiem skāra laika periodu – pēc cik gadiem turpmāk tiktu sasaukti LDS kārtējie kongresi – pieciem (kā bija piedāvāts jaunajā Satversmes un statūtu redakcijā), četriem vai trim. Diskusija par šo jautājumu noritēja spraigi un noslēdzās ar balsojumu par delegātu rosināto priekšlikumu starplaiku starp kārtējiem kongresiem noteikt 3 gadus. Nepieciešamās 2/3 klātesošo balsu savāktas netika, tāpēc spēkā palika Statūtu projektā esošais termiņš 5 gadi.

Pēc pusdienām darbs turpinājās raitāk – satversme un pēc tam statūti tika lasīti un apstiprināti pa sadaļām, diskusijas uzsākot tikai par atsevišķiem jautājumiem, kurus rosināja delegāti. Viens no diskutējamiem jautājumiem bija Statūtu komitejā iesniegtais priekšlikums par termina “palīgmācītājs” aizstāšanu ar terminu “mācītājs”, bet esošo terminu “mācītājs” – ar “ordinēts mācītājs”, ko kongress atbalstīja. Bija arī priekšlikumi izvairīties no vārda “mācītājs”, “baznīca” un “prezidents (bīskaps)” lietošanas, aizstājot tos ar vispasaules adventistu draudzē ierastajiem “sludinātājs”, “draudze” un “prezidents”, taču šie priekšlikumi vairākuma atbalstu neguva.

Īsas diskusijas izraisījās par nepieciešamību paplašināt mantziņa pienākumu aprakstu, taču galu galā pēc balsojuma rezultātiem spēkā tika atstāta Statūtu komitejas sagatavotā teksta redakcija.

Pēc jaunajiem statūtiem izmaiņas skars delegātu skaitu, kādu turpmāk draudzes sūtīs uz kongresu – ja iepriekšējā redakcijā tika noteikts papildus 1 delegāts no katriem 150 draudzes locekļiem, tad pēc jaunajiem Statūtiem uz kongresu tiks virzīts 1 papildu delegāts no katriem 100 draudzes locekļiem.

Bija ierosinājums izveidot Akreditācijas komiteju, kura turpmāk darbotos kongresa laikā, taču pēc diskusijas un balsojuma tās izveide netika noteikta par obligātu, bet iespējamu, ja par to lems attiecīgā kongresa delegāti.

Delegātu atbalstu guva priekšlikums izdarīt izmaiņas nosacījumos par personām, uz kurām attiecināts liegums tikt ievēlētām kongresa Ievēlēšanas komitejā. Ierosinājums bija liegumu attiecināt vienīgi uz algotajiem Savienības darbiniekiem, bet ne uz nealgotajiem nodaļu vadītājiem. Statūtu teksts, kurā paredzēts minētais liegums, rakstīts treknrakstā un Savienības līmenī nav maināms, tāpēc LDS presidents rosināja balsojumu, lai noskaidrotu delegātu attieksmi pret šo priekšlikumu. Puse delegātu nobalsoja “par”, tāpēc LDS padome varēs lemt par priekšlikuma iesniegšanu Ģenerālkonferencē, lūdzot veikt attiecīgo labojumu statūtu tekstā.

Visbeidzot delegāti ar lielu balsu pārsvaru nobalsoja par jauno Satversmes un statūtu projektu, un prezidents Vilnis Latgalis izteica sirsnīgu pateicību delegātiem, visiem, kas ieguldījuši darbu kongresa organizēšanā un sekmīgā norisē.

Pēc bīskapa Viļņa Latgaļa noslēguma lūgšanas delegāti atvadījās, lai tādā vai citā sastāvā tiktos kārtējā LDS kongresā 2023. gada maijā.