Atskats uz Baltijas Konferenču Ūnijas kongresu

11. jūnijs, 2019

Tas Kungs Cebaots ir zvērējis, sacīdams: "Tiešām, kā Es esmu nodomājis, tā tas notiks, un, kā Es esmu nolēmis, tā tas piepildīsies. Šis lēmums ir pieņemts par visu zemi, tā ir tā roka, kas izstiepta pār visām tautām. Jo, kad Tas Kungs Cebaots ko nolēmis, kas to var grozīt? Un, kad Viņa roka izstiepta, kas to var pavērst citādāk? (Jesajas 14:24, 26, 27)

Staigājam gaismā (1. Jņ. 1:17, JT)
Ar šādu moto 23. maijā, plkst. 11.00 Baznīcas ielā 12a sākās Baltijas konferenču ūnijas kongress.

Pirmā darba diena.
Kongresa darbu atklāja Baltijas ūnijas prezidents Dāvids Nimmiks (David Nõmmik), bet atklāšanas uzrunu delegātiem teica TED prezidents Rafats Kamals (Raafat Kamal). Savā uzrunā viņš atgādināja, ka adventisti ir īpaša Dieva tauta ar īpašu uzdevumu un nav nekā svarīgāka, kā pasludināt pasaulei trīs eņģeļu vēsti. TED prezidents īpaši aicināja draudzes atbalstīt savus mācītājus, savus līderus, bet līderiem kā īpašu kvalitāti lika pie sirds būt pazemīgiem – nevis pašiem skriet visiem pa priekšu, bet atbalstīt tos, kuri skrien aizmugurē. “Mūsu starpā jābūt savstarpējai uzticībai, mums jāuzticas saviem līderiem.” Br. Kamals arī mudināja sanākušos būt gataviem pārmaiņām. “Ja jūsu prāts nav atvērts pārmaiņām, tas nemainīsies pat tad, ja būsiet izlasījis Bībeli no vāka līdz vākam. Esiet gatavi pārmaiņām, ko Dievs grib veikt gan jūsos, gan citos cilvēkos, un pieņemiet šīs pārmaiņas,” viņš uzsvēra. Pats svarīgākais draudzes darba mērķis ir veikt uzdevumu, kuru Jēzus tai deva īsi pirms pacelšanās Debesīs (Mateja 28:18-20). Dažkārt spriežam, kurš uzdevums no šiem ir svarīgāks – iet, mācīt vai kristīt, un aizmirstam, ka Jēzum ir visa vara gan Debesīs, gan virs zemes. Viņš ir apsolījis būt ar mums ik dienas līdz pašam pasaules galam. Kad sākam koncentrēties uz problēmām, atcerēsimies, ka Kristus ir mums līdzās un dod mums spēku darīt Viņa prātu. Savu uzrunu R. Kamals beidza ar aicinājumu: “Turiet savu vadītāju rokas, lūdziet par viņiem!”

Baltijas ūnijas sekretārs Guntis Bukalders sniedza ziņojumu par delegātu skaitu, kam sekoja Ievēlēšanas komitejas locekļu izvirzīšana. No katras valsts tika izvirzīti 5 delegāti. No Latvijas Ievēlēšanas komitejai tika izraudzīti: Elita Lapiņa, Anitra Roze, Normunds Ģipslis, Ansis Avišāns un Agris Bērziņš. Šīs komitejas uzdevums bija izraudzīties pārstāvjus Priekšlikumu komitejai.

Kongresa darbs turpinājās ar Baltijas ūnijas satversmes un statūtu jaunā projekta apspriešanu. Delegāti izvirzīja priekšlikumu palielināt Baltijas ūnijas izpildkomitejas (padomes) locekļu skaitu, līdzšinējo 13 vietā izraugoties 21, resp., iekļaujot izpildkomitejā ne vien Savienību prezidentus, bet arī sekretārus un mantziņus. Lielākā daļa klātesošo delegātu (43) balsoja par šādu labojumu.

Pēcpusdienas sēdē kongresa delegāti varēja noklausīties ūnijas prezidenta Dāvida Nimmika, sekretāra Gunta Bukaldera un mantziņa Zigurda Laudurga atskaites. 

D. Nimmiks savā atskaitē cita starpā minēja ūnijas atbalstītās savienību un draudžu aktivitātes, atsevišķi izceļot jaunās evaņģelizācijas metodes, kuras jau ir nesušas vērā ņemamus augļus, kā piemēru minot Rīgas 1. draudzes organizētos Creation Health seminārus. Atskaites turpinājumā viņš pievērsās vadītāju īpašībām, ko veido divi komponenti – raksturs un prasme veidot attiecības. “Draudzē viss ir savstarpēji saistīts, tāpēc ļoti svarīga ir prasme sadarboties,” delegātiem atgādināja D. Nimmiks. “Kas mums jāmaina?” viņš jautāja klātesošajiem. “Varbūt tā ir draudzes politika? Varbūt draudzes kārtība? Svarīga ir savstarpēja sadarbība, nevis pretdarbība. Dievs runā caur draudzi. Tāpēc, lai sadzirdētu Dieva balsi, mums jāmācās dzirdēt vienam otru.” Kopumā Dāvids Nimmiks aizvadīto 5 gadu darba posmu atzina par auglīgu un sekmīgu.

G. Bukalders savā atskaitē iepazīstināja delegātus ar draudžu statistiku, no kuras redzams, ka pēdējo 5 gadu laikā draudžu locekļu skaits visā ūnijas teritorijā dažādu iemeslu dēļ samazinājies. Pārdomu vērta bija viņa izteiktā piezīme par to, ka strauji krītas sabatskolas apmeklētāju skaits un ka, iespējams, tas norāda uz jaunas pieejas nepieciešamību.

Ūnijas mantzinis Z. Laudurgs sniedza atskaiti par finanšu izlietojumu 5 gadu garumā, kā arī Baltijas ūnijas sponsorētajām aktivitātēm. Par jautājumiem, kuriem vajadzētu pievērst papildu uzmanību, Z. Laudurgs atzina Baltijas ūnijas darbinieku atalgojumu (norādot uz tā pārskatīšanas nepieciešamību), desmitā sadalījumu starp ūnijām un savienībām, kā arī pasaules ekonomisko situāciju, kura ietekmē draudzi.

Pēc tam, kad delegāti vienbalsīgi bija apstiprinājuši šīs atskaites, Ievēlēšanas komitejai pienāca laiks pulcēties darbam īsā sanāksmē. Rezultātā tika izvirzīta Priekšlikumu komiteja 13 cilvēku sastāvā – pa trim delegātiem no katras savienības, kā arī visu trīs savienību prezidenti un TED prezidents. No Latvijas puses Priekšlikumu komitejai tika izvirzīti Mārtiņš Subatovičs, Juris Cīrulis un Valdis Zelčs. Priekšlikumu komiteja kongresā tika apstiprināta vienbalsīgi un tūlīt devās veikt savus pienākumus.

Mārtiņš Subatovičs:
“Darbojos Priekšlikumu komitejā un varu teikt, ka tur valdīja ļoti garīga un pazemīga atmosfēra. Pirms katra lēmuma komitejas vadītājs vai kāds no delegātiem aicināja doties lūgšanās.  Pateicība Dievam, cik profesionāli Rafats Kamals vadīja šo darbu, liekot mums sajust, ka visi esam līdzvērtīgi. Kādreiz komitejās var just, ka pastāv vadītāja spiediens, no br. Kamala nevarēja just nekādu virzību uz viņa paša vēlmēm.  Tas mums bija pazemības paraugs. Kā viņš pats teica – viņam ļoti patika darbs komitejā, viņš atzina, ka labprāt gribētu, lai šī būtu ūnijas padome. Uzskatu, ka kritika par vēlēšanu procesu ir kritika, kas vērsta uz divīzijas vadību.

Dažiem ir bažas, ka iepriekš kaut kas bijis sarunāts, bet varam godīgi teikt – visas kandidatūras tika pārdomātas komitejas apspriedes laikā. Divīzijas vadītājs piedāvāja nostādnes, kādai jābūt ūnijas padomei – lai līdzsvarā ir vīrieši un sievietes, jaunieši un pieredzējušie, izskanēja īpašs aicinājums iesaistīt jauniešus, kuri ir aktīvi. Skatoties uz padomi kopumā, tā ir ļoti līdzsvarota.”

Kad Priekšlikumu komiteja devās pildīt savus pienākumus, pārējiem delegātiem bija iespēja noklausīties Baltijas ūnijas nodaļu vadītāju – Mindauga Pikūna (Mindaugas Pikūnas), Allas Nimmikas un Viestura Reķa atskaites.

Pirmie darba augļi.
Jau tās pašas dienas vakarā kļuva zināmi Priekšlikumu komitejas pirmie darba rezultāti – tika paziņota Baltijas konferenču ūnijas prezidenta kandidatūra. Par jauno prezidentu tika izvirzīts līdzšinējais Igaunijas draudžu savienības prezidents Ivo Kesks (Ivo Käsk). Kongress viņa kandidatūru atbalstīja vienbalsīgi.

Otrā darba diena.
24. maija rīts sākās ar TED mantziņa Nenada Jepuranoviča (Nenad Jepuranovic) uzrunu. “Īstā kalpošana sākas ar apziņu, ka esam radīti Dieva līdzībā. Mūsu ikdienai jāatspoguļo Dieva standarts – Visu, ko tava roka spēj ar taviem spēkiem veikt, to dari (Sal. māc. 9:10); Tāpēc, vai ēdat vai dzerat, visu to dariet Dievam par godu. (1. Kor. 10:31). Pāvils mūs aicina dzīvot tā, kā dzīvoja Kristus, pat vēl vairāk – Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus (Gal. 2:20). Šis vārds “es” (bet nu nedzīvoju es) grieķu oriģinālā ir “ego”, ego ir sists krustā, tas vairs nedzīvo, bet dzīvo Kristus. Kalpojot Dievam un staigājot ar Viņu, mēs varam kļūt par gaismu citiem cilvēkiem un vest viņus pie Dieva,” atgādināja br. Jepuranovičs.

Kongresa darbu turpināja Priekšlikumu komitejas sekretāra ziņojums – ir izvirzīti kandidāti Baltijas ūnijas sekretāra un mantziņa amatam. Par Baltijas konferenču ūnijas jauno sekretāru izvirzīts līdzšinējais Latvijas draudžu savienības sekretārs Daumands Sokolovskis, bet par mantzini – līdzšinējais Igaunijas draudžu savienības mantzinis Jānuss Janari Kogermans (Jaanus-Janari Kogerman). Arī šos kandidātus kongress apstiprināja vienbalsīgi.

Priekšlikumu komiteja devās turpināt darbu, bet pārējiem kongresa delegātiem bija iespēja noklausīties TED sekretāres Odrijas Anderssones (Audrey Andersson) sagatavoto pārskatu par 2017. gadā veiktās vispasaules draudzes aptaujas rezultātiem. Attiecībā uz Baltijas ūniju šie rezultāti liecināja, ka 63% no draudzes locekļiem mūsu ūnijā ir sievietes, bet 37% - vīrieši, ka vecuma grupu iedalījumā 10% ir pusaudži, 29% - jaunieši, 34% - pieaugušie, bet 27% - vecāka gadagājuma ļaudis. Tika sniegti vēl daudzi interesanti aptaujas dati, kas liecināja gan par to, ka draudze Baltijas ūnijā noveco, gan par to, ka 45% tās locekļu pievienojušies draudzei, būdami jau pieauguši, gan daudz ko citu. Noslēgumā O. Andersone teica: “Svarīgi ir apzināties, ka esam daļa no vispasaules draudzes. Ir atšķirība, vai sakām, ka esmu Latvijas (Lietuvas, Igaunijas) adventists, vai arī – esmu septītās dienas adventists, kas dzīvo Latvijā (Lietuvā, Igaunijā)”, tas daudz ko pasaka par mūsu identitāti.

Pēc atskaites zālē no jauna atgriezās Priekšlikumu komiteja, kas nu jau bija sagatavojusi kandidātu sarakstu Baltijas konferenču ūnijas izpildkomitejai (padomei). Pirms kandidātu vārdu nosaukšanas Priekšlikumu komitejas priekšsēdētājs atgādināja – par šiem lēmumiem tika lūgts un tika rūpīgi apspriests katrs kandidāts. Kongresa delegāti arī šo sarakstu apstiprināja vienbalsīgi. Baltijas konferenču ūnijas jaunajā izpildkomitejā ir ievēlēti: Baltijas ūnijas prezidents, sekretārs un mantzinis, visu triju valstu savienību prezidenti, sekretāri un mantziņi, mācītāju pārstāvis no Latvijas – Dāvis Trubeckojs, nodaļas vadītājs no Igaunijas (tiks izraudzīts vēlāk), ierindas draudzes locekļi no Latvijas Inga Šļakota, Madara Daukste, Valdis Zelčs, no Igaunijas Indreks Plompū (Indrek Ploompuu), Karina Millere (Karin Miller), no Lietuvas Nijole Bareikiene un Vaiva Paldavičiene.

25. maijs. Sabata svētku dievkalpojums.
25. maijs draudzē bija svētki. Tie sākās ar Bībeles izpēti sabatskolā (bija atsevišķa grupiņa angļu valodā runājošiem, kā arī nodrošināts tulkojums uz krievu valodu) un turpinājās ar svinīgā dievkalpojuma otro – apsveikumu un svētrunas daļu. Tika teikti pateicības vārdi komandai, kura bija Baltijas ūnijas vadībā iepriekšējos gadus, un apsveikuma vārdi komandai, kura vadīs Baltijas ūnijas darbu turpmākos 5 gadus.

Svētku dievkalpojumā ar uzrunu kalpoja TED prezidents Rafats Kamals. Klātesošo sirdis īpaši skāra līdzdalītais stāsts no misionāru dzīves – kā pavisam niecīgs un šķietami bezcerīgs iesākums Dieva Gara vadībā rezultējās ar patiesi brīnišķīgiem augļiem. Mums visapkārt ir ļaudis, kuri meklē dzīves jēgu un piepildījumu, kuri ilgojas pēc miera, kuri ir izmisuši, ejot no vienas reliģijas pie otras un nekur neatrodot atbildi savām ilgām. Mums ir tiesības klusēt (kā vēsta kādas organizācijas reklāma), bet mums ir arī tiesības runāt. Mēs, adventisti, esam 21 miljonu liela kristiešu kopiena. Arī mums vajadzētu atrast ceļus, kā uzrunāt meklētājus un izmisušos. “Kā mēs atbildētu uz jautājumu: kāpēc tu esi septītās dienas adventistu draudzes kristietis? Uz šo jautājumu nav vajadzīgas pareizas grāmatu atbildes. Tas ir eksistenciāls jautājums, līdzīgs jautājumam – kas es esmu? Kas ir Kristus tev? Tas ir augstākais jautājums, ko varam sev uzdot,” lika pie sirds br. Kamals.

Nobeigumā
Kas bija šis kongress adventistu saimei Baltijā? Izvērtēšanas laiks? Atbilde drīzāk būtu – nē. Iespējams, tāpēc bija maz diskusiju, maz jautājumu, tāpēc nebija kritikas un analīzes. Izvērtēšana jau bija notikusi. Šis kongress drīzāk ir jauna posma sākums. Ar jaunu komandu, jaunām iecerēm, jaunu virzību. Paldies Dievam par Viņa Gara klātbūtni un konstruktīvo, mierpilno kongresa darba norisi!

Anitra Roze