Jaunajā gadā

31. decembris, 2019 | Vilnis Latgalis

Ir aizvadīts vēl viens Dieva svētībām bagāts gads. Apustulis Pāvils saka: “…pārbaudiet visu; kas labs, to paturiet!” (1 Tes. 5:21) Ieejot jaunajā gadā, paņemsim līdz visu vērtīgo no iepriekšējā, arī atmiņas par katru dienu piedzīvoto Dieva žēlastību, laipnību un palīdzību. Bet to, kas nav atcerēšanās vērts, nodosim aizmirstībai.

Neatkarīgi no tā, kas mūs sagaida Jaunajā gadā – gan kā pasaulplašo Septītās dienas adventistu draudzes ģimeni, gan vietējās draudzes līmenī, gan mūsu personīgajā dzīvē, – būsim droši un pilni pārliecības, ka Dieva varenie apsolījumi turpina piepildīties par liecību visiem cilvēkiem. Nekad neaizmirsīsim, ka mūsu galvenais aicinājums ir pasludināt saviem līdzcilvēkiem Evaņģēliju jeb Labo  Vēsti par Dieva glābjošo mīlestību un drīzo Kristus Otro atnākšanu! Lai to paveiktu, vienmēr un visur būs nepieciešama Dieva gudrība, Svētā Gara vadība un Kristus klātbūtne. Atcerēsimies, ka mūsu dievbijība un uzticība Bībeles principiem, Dieva likumiem un apsolījumiem ir iespaidīga liecība visiem apkārtējiem pat tad, ja netiek lietoti vārdi. Uzņemsim katru dienu garīgo barību no Dzīvības Vārda, lai mūsu ticība var tikt atklāta arī vārdos, kad tas ir nepieciešams. Mans vēlējums mums visiem Jaunajā gadā ir no apustuļa Pētera 2. vēstules:

“Viņa dievišķais spēks mums ir dāvinājis visu mūsu dzīvībai un dievbijībai vajadzīgo caur to, ka esam iepazinuši viņu, kas mūs ir aicinājis ar savu godību un labestību, tālab mums ir dāvāti dārgi un diženi apsolījumi, lai jūs kļūtu dievišķās dabas līdzdalībnieki, izbēguši no iznīcības, kas ir pasaulē kārību dēļ. Tādēļ pielieciet visas pūles, lai jūs ticību vienotu ar tikumu, tikumu ar atziņu, atziņu ar savaldību, savaldību ar izturību, izturību ar dievbijību, dievbijību ar brāļu mīlestību, brāļu mīlestību ar dievišķo mīlestību. Ja tas viss jums ir un vēl pieaug, tas neļaus jums kļūt bezdarbīgiem vai neauglīgiem mūsu Kunga Jēzus Kristus atziņā.” (2. Pētera 1:4-8; jaunais tulk.)

Novēlu visiem ticībā bagātu, ar kalpošanas prieku piepildītu un Kristus mīlestības apņemtu Jauno gadu!

Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu Savienības
prezidents-bīskaps Vilnis Latgalis