Vai Dievs atbild hinduistu, budistu un musulmaņu lūgšanas?

6. janvāris, 2020 | Markoss Paseggi, Adventist Review

Septītās dienas adventistu mācītājs un jauniešu vadītājs Anils Kanda sacīja, ka Dievs dzird ikvienu nopietnu lūgšanu, kura piesauc augstākos spēkus pat arī tad, ja viņš vai viņa Viņu nepazīst. Kandas prezentācijas nosaukums bija “Citi Ābrahama bērni”. Šī bija viena no pirmajām prezentācijām sanāksmē, kas izsauca lielu rezonansi jauniešu Generation of Youth for Christ (GYC) 2020. g. 2. janvāra sanāksmē Luisvilā (Kentukija, ASV).

Kandas prezentācija iekļāva Bībeles rakstu vietas un adventistu draudzes līdzdibinātājas Elenas Vaitas citāti, kuri atbalstīja apgalvojumu, ka Dievs nepārtraukti darbojas ārpus ticības robežām, lai atklātu Sevi cilvēkiem, kuri Viņu meklē.

“Visā pasaulē ir cilvēki, kuri nopietni lūdz augstākos spēkus pēc palīdzības.” Kanda sacīja, “Dievs dzird un atbild šo cilvēku nopietnās lūgšanas.”

Kanda ir dzimis Indijā sikhu ģimenē. Viņš sacīja, ka Dieva apsolījums Ābrahāmam 1. Mozus 22:17-18 garantē Dieva svētības visiem cilvēkiem. Saskaņā ar Bībeli, Dievs sacīja Ābrahāmam: “Es tevi svētīdams svētīšu un vairodams vairošu tavus pēcnācējus kā debesu zvaigznes, kā smiltis jūras malā... Un tavos pēcnācējos tiks svētītas visas zemes tautas, tāpēc ka tu esi paklausījis Manai balsij.” Kanda paskaidroja, ka tas ir apsolījums, kurš izceļ vairākus svarīgus jautājumus. Savas prezentācijas laikā viņš dažus no tiem paskaidroja.
 
Apgrieztais aicinājums

Kanda atgādināja klātesošajiem, ka mēs dzīvojam uz planētas, kuru apdzīvo 7,8 miljardi cilvēki. Lielākā daļa no tiem nav kristieši, kā arī lielākās daļas no tiem, kuri sevi par tādiem dēvē, ticība nav saskaņā ar Rakstiem. Tādēļ Kanda pacēla jautājumu: “Kādā veidā Dievs darbojas, lai glābtu tautas? Kā adventistiem būtu jāsaprot dievišķās rūpes par neaizsniegto ļaužu grupām? Kā Dievs ar viņiem strādā? Kur ir šo ļaužu Glābējs? Vai ir Dievs, kurš sagādā tām salīdzināšanos?”

Balstoties uz Vecās Derības pravieša Jonas grāmatu, Kanda norādīja uz Jonas aicinājumu, kurš efektīvi apgriež Ābrahāma aicinājuma secību. Tas arī apgriež Bībeles plūdu aprakstu. “Jonas grāmatā taisnais atrodas zem ūdens un netaisnais atrodas virs ūdens,” viņš norādīja uz laiku, kuru Jona pavadīja lielās zivs vēderā, pirms pieņēma Dieva aicinājumu sludināt citām tautām.
“Lielākā daļa Dieva ļaužu vēl aizvien atrodas Bābelē,” atgādināja Kanda, norādot, ka “Bābele” simbolizē nebībeliskās mācības. “Dievs vēlas tās glābt un ir gatavs atbildēt ikvienam, kurš piesauc augstākos spēkus.” Viņš citēja vairākus Bībeles pantus, ieskaitot Jāņa 1:9, kuri norāda uz Jēzu: “Tas bija patiesais gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismo ikvienu cilvēku”.

Kanda arī citēja Vaitu, kura savā grāmatā “Laikmetu ilgas” rakstīja: “Pagānu vidū ir tādi, kas nezinādami pielūdz Dievu, tādi, kuriem cilvēki nekad nav nesuši gaismu, bet kas tomēr neies bojā. Kaut arī nepazīdami Kunga bauslību, viņi tomēr ir dzirdējuši Dieva balsi runājam dabā un ir darījuši to, ko prasa bauslība. Viņu darbi liecina, ka Svētais Gars ir skāris sirdis, un viņi ir atzīti par Dieva bērniem.” Šajā nozīmē “Dievs vēlas atbildēt budistu, hinduistu un musulmaņu nopietnās lūgšanas,” sacīja Kanda.

Universālisms nav atbilde

Kanda paskaidroja, ka apgalvojot to, ka Dievs uzklausa ikvienu, nenozīmē pieņemt universālismu jeb uzskatu, ka visa galā ikviens tiks izglābts.
“Universālisms nav bībeliska mācība, jo tā atņem izvēles brīvību un Dieva taisnību. Tā mazina citu ticību un novērš evaņģēlija pamatu,” viņš paskaidroja.
Turpretī Bībele un iedvesmotie raksti norāda, ka Dievs Sevi atklāj ikvienam, kurš Viņam ir atvērts, jo Viņš “vienādā mērā rūpējas par visām Viņa radītājām dvēselēm,” Kanda piebilda, citējot Elenu Vaitu. Šajā nozīmē viņš sacīja, ka “Dievs ikvienam piedāvā gaismu, uz kuru ir nepieciešams atsaukties. Taču iespējas atsaukties tiek dotas ikvienam.”
Viņš sacīja, ka tas nemazina pārveidota cilvēka individuālo pieredzi.

“Gaisma, kuru Dievs sniedz personai, joprojām ir šaurais ceļš, un personai ir jānes tās krusts saskaņā ar Dieva atklāsmi,” viņš paskaidro.

Kā Ābrahāms aizsniedza ļaudis

Kanda uzskata, ka risinājumu var atrast veidā, kā Ābrahāms attiecās un aizsniedza citus cilvēkus, kamēr dzīvoja Kanaānā. Viņš uzskaitīja vairākas detaļas sentēva stāstā 1. Mozus grāmatā.
“Ābrahāmam piederēja labi iekārtota saimniecība, darījumos viņš bija godīgs, viņš nemeklēja pats savu lielumu, kā arī veidoja draudzību un alianses,” Kanda sacīja, uzskaitot piemērus. Viņš arī pieminēja, kā Ābrahāms raudzījās uz citiem cilvēkiem, aizlūdza par citiem, bija viesmīlīgs un būvēja lūgšanu altārus ikvienā vietā, kurp nonāca. “Citi cilvēki zināja, ka tie var uzticēties Ābrahāmam, un tie pēc viņa meklēja,” sacīja Kanda.

Viņš minēja arī citus piemērus, kā Itaju no Gātas un citus, kuri nebija no Israēlas, bet gātieši, kuri, saskaņā ar 2. Samuela 15 bija Goliāta radinieki.

“Daži no Dāvida visuzticamākajiem cilvēkiem bija atgrieztie filistieši,” Kanda atgādināja klausītājiem. “Viņi palika uzticami Dāvidam pat tad, kad lielākā daļa no viņa tautas viņu pameta.”
Mēs darītu pareizi, ja sekotu Ābrahāma, Dāvida un citu paraugam, sacīja Kanda. Šajā nozīmē viņš sniedza padomus kā attiekties pret cilvēkiem no nekristiešu reliģijām.

“Pastāv divi veidi kā tie, kurus dēvē par pagāniem, var saprast Dievu,” Kanda sacīja. “Parādot tiem Dievu kā Radītāju un To, kurš uzklausa saucienus pēc palīdzības, un apmācot atgrieztos māceklības ceļu.”

Tas mums var palīdzēt sadarboties ar Dievu, kurš jau aizsniedz ikvienu cilvēku.

“Atcerieties, ka Dievs zina kādā veidā rīkoties ar neaizsniegtajiem cilvēkiem,” Kanda sacīja, “un Dievs viņus dzird.”

Avots: https://www.adventistreview.org/church-news/story14384-does-god-answer-the-prayers-of-hindus-buddhists-muslims