LDS padome izsaka neuzticību mācītājam Ģirtam Rozneram

16. februāris, 2021 | LDS padome

Izvērtējot mācītāja Ģirta Roznera kalpošanu dažādos amatos Latvijas draudžu savienībā ilgākā laika posmā, jāatzīst, ka ir bijusi arī veiksmīga un pozitīva sadarbības pieredze. Taču pēdējo 5 gadu laikā – kopš Ģirts Rozners LDS padomes uzdevumā uzņēmās mācītāja kalpošanu Rīgas 5. draudzē un Akas ielas grupā –  pozitīvā attieksme samazinājās un pretrunas diemžēl pieauga.

2021. gada 10. februāra sēdē LDS padome izskatīja jautājumu par mācītāja Ģirta Roznera darbībā pieļautajiem pārkāpumiem. Šis jautājums netika izskatīts nepārdomāti vai steigā, gluži pretēji – tikšanās ar Ģirtu Rozneru notika četras reizes – gan  LDS Mācītāju komitejas sanāksmēs, gan arī LDS padomes sēdē, kurā padomes locekļi varēja uzdot Ģ. Rozneram jautājumus, savukārt  Ģ. Rozneram tika dota iespēja izteikt savas domas un paust padomes locekļiem savas rīcības pamatojumu. Izvērtējot šajās tikšanās reizēs dzirdēto, kā arī Ģ. Roznera svētrunās un sabatskolas diskusijās paustos uzskatus, LDS padome pieņēma lēmumu izteikt mācītājam Ģirtam Rozneram neuzticību un pārtraukt darba attiecības ar 15.02.2021.

Neuzticība tiek izteikta, mācītāja apliecība anulēta un Darba līgums Ģirtam Rozneram uzteikts, pamatojoties uz šādiem pieļautajiem pārkāpumiem:
  •  Adventistu draudzes tēlam nodarītais kaitējums, atbalstot un izplatot idejas un mācības, kas ir pretrunā draudzes vienotībai un SDA Bībeles pamatmācībām. Kaut arī vārdos Ģirts Rozners apliecināja uzticību SDA draudzes  pamatmācībām, tomēr svētrunās un komentāros izpaudās tieši pretējais. Tāpat Ģirts Rozners nav slēpis savu negatīvo attieksmi un neuzticēšanos SDA vietējai un pasaules draudzes organizācijai un tās darbībai;
  • Vēlme ienest draudzē “plašāku skatījumu”, “mūsdienīgāku izpratni” un “svaigākas atziņas” rezultējās kā Adventistu draudzes Bībeles pamatmācību atmešana un pievēršanās dažādu laikmetu filozofu un eksistenciālistu teoloģiskajiem meklējumiem, Bībelisko pasaules skatījumu aizvietojot ar zinātnisko, ticību – ar šaubām un paklausību Dievam – ar humānisma idejām;
  • Bībeles nemaldīgās autoritātes noliegums;
  • Vēlme turpināt darboties, ignorējot Draudzes kārtību un Vispasaules draudzes organizācijas noteikumus.
Neuzticības izteikšanā būtisks kritērijs bija arī LDS Mācītāju komitejas lēmums attiecībā uz Ģ. Roznera turpmāko darbību Latvijas draudžu savienībā. LDS Mācītāju komiteja, vairākas reizes tiekoties ar Ģirtu Rozneru, izteica savu redzējumu, kurā tika pausta nepieciešamība pēc pozitīvas attieksmes un pieņemšanas attiecībā pret SDA Bībeles pamatmācībām. Komitejas vērtējumā Ģ. Roznera ordinācija nebija iespējama, jo vairāk nekā 50 % jautājumu redzama izteikta neatbilstība TED “Darba kursa” izvirzītajiem kritērijiem, kas nozīmē, ka mācītājs nav orientēts uz pilna kalpošanas statusa iegūšanu, bet vairāk ir “sava ceļa gājējs”, aizstāvot viedokļu dažādības un uzskatu daudzveidības nepieciešamību adventistu draudzē. Mēs šajā vēlmē saredzējām tieksmi panākt izmaiņas draudzes mācībā, padarot to pārmērīgi liberālu un iekļaujot Bībeles mācībai un Praviešu Garam neatbilstošas idejas un interpretācijas, un esam sarūgtināti par Ģirta Roznera nevēlēšanos ieklausīties Mācītāju komitejas ieteikumos, lai turpinātu virzīties adventistu mācītāja izaugsmes procesā.

Kā jau tika minēts, ceļš uz šo lēmumu nebija spontāns, nepārdomāts un viegls. Nereti savā vēlmē rast labāko un saudzīgāko risinājumu, kas nodarītu iespējami mazāku kaitējumu draudzes vienotībai, saņēmām drīzāk pārmetumus par pārlieku ilgu vilcināšanos. Tā nav bijusi vilcināšanās, bet gan rūpīga izvērtēšana vairāku mēnešu, turpat gada garumā. Turklāt, tā kā visi Padomes locekļi nav guvuši teoloģisku izglītību, lai nepieļautu kļūdas un novērstu neizpratnes radītus pārpratumus, atsevišķu teoloģisku jautājumu risināšanā tika piesaistīti starptautiski eksperti.

Latvijas draudžu savienības padomei ir uzticēta atbildība par visām draudzēm un to kalpotājiem, un tā nevar ilgstoši izlikties nemanām un nereaģēt uz novirzīšanos no Bībelē paustās patiesības vēsts. Tieši tas arī bija Padomes pieņemtā lēmuma galvenais iemesls.
 
LDS administrācija