LDS paziņojums par SDA Rīgas 5. draudzi pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 11.05.2021. lēmuma

12. jūlijs, 2021 | LDS padome

SDA Latvijas draudžu savienības paziņojums par Septītās dienas adventistu Rīgas 5. draudzi pēc Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 11.05.2021. lēmuma
 
Latvijas draudžu savienības (turpmāk LDS) padome 15.02.2021. izteica neuzticību mācītājam Ģirtam Rozneram un atbrīvoja viņu no mācītāja darba Latvijas draudžu savienībā. Pēc šī LDS padomes lēmuma padomes locekļi savos e-pastos saņēma Rīgas 5. draudzes padomes protesta rezolūciju, kurā teikts: “…izteikt Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienībai Rīgas 5. draudzes protestu, kas izpaudīsies kā turpmāka nepakļaušanās jebkādam Savienības mēģinājumam nozīmēt Rīgas 5. draudzei citu mācītāju. Rīgas 5. draudze pati organizēs savu garīgās kalpošanas darbu un pati finansēs savu mācītāju.”

18.02.2021. LDS padome kalpošanai Rīgas 5. draudzē nozīmēja mācītāju Viesturu Reķi, taču Rīgas 5. draudzes padome ignorēja šo LDS padomes lēmumu un 06.03.2021. noturēja draudzes kopsapulci. Šajā draudzes kopsapulcē tika pieņemti vairāki lēmumi, lai gan tā tika noturēta bez draudzei nozīmētā ordinētā mācītāja Viestura Reķa klātbūtnes. Te būtu svarīgi piezīmēt, ka draudzes darba kopsapulces (sauktas draudzes stundas) pēc Draudzes rokasgrāmatas nevar tikt noturētas bez ordinēta mācītāja klātbūtnes. Ja šādas kopsapulces tomēr tiek noturētas, tad pēc Draudzes rokasgrāmatas noteikumiem to pieņemtie lēmumi nav likumīgi. Viens no šajā kopsapulcē pieņemtajiem lēmumiem bija lēmums par izstāšanos no LDS, otrs – lēmums veikt izmaiņas Rīgas 5. draudzes nolikumā (statūtos) un mainīt Rīgas 5. draudzes nosaukumu uz Adventistu Rīgas draudze. Papildus tam šajā kopsapulcē Ģirts Rozners tika ievēlēts par draudzes mācītāju pretēji LDS padomes lēmumam par viņa atbrīvošanu no mācītāja amata. Minētajā kopsapulcē piedalījās mazāk nekā puse no reģistrētajiem Rīgas 5. draudzes locekļiem, un tikai daļa no viņiem balsoja par šo lēmumu pieņemšanu.

Rīgas 5. draudzes 06.03.2021. sasauktā kopsapulce ir neatbilstoša Draudzes rokasgrāmatai un Rīgas 5. draudzes LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētajam nolikumam (statūtiem). SDA Rīgas 5. draudzes locekļi šajā kopsapulcē nobalsoja par izstāšanos no LDS, lai gan saskaņā ar SDA Rīgas 5. draudzes nolikumu (statūtiem) un LDS statūtiem vietējai draudzei šādu izstāšanās tiesību nav. Pilnvaras pieņemt lēmumu par draudzes statusa maiņu, izslēgšanu no Savienības u. tml. ir augstākstāvošai struktūrai, šajā gadījumā – LDS kongresam un, kongresa starplaikos, LDS padomei (LDS statūti 5.2.), nevis vietējai draudzei. Arī “Draudzes rokasgrāmatā” norādīts: “Draudzes statuss nav neizbēgami nemainīgs. Draudzi var likvidēt vai izslēgt no draudžu sadraudzības šādu iemeslu dēļ: [..] 2. [..] Kur saglabājas bīstamas problēmas, tādas kā atkrišana, atteikšanās darboties saskaņā ar Draudzes rokasgrāmatu vai sacelšanās pret savienību [..]. c. ja draudze saglabā pretestību, savienības padome sagatavo ieteikumu pastāvīgajam vai ārkārtas savienības kongresam par draudzes likvidāciju [..].” (Draudzes rokasgrāmata, 40., 41. lpp.)

Reliģisko organizāciju likuma 17. panta 1. daļa paredz, ka draudzes un reliģiskās savienības (baznīcas) var likvidēt vai reorganizēt to statūtos (satversmē, nolikumā) noteiktajā kārtībā. Ar 2021. gada 6. marta kopsapulces lēmumu nav radīts jauns tiesību subjekts. Jaunajos Adventistu Rīgas draudzes statūtos tiek norādīta maldinoša informācija, proti, 7.1. punktā teikts, ka: “Draudze [..] ir Septītās dienas adventistu Rīgas piektās draudzes [..] tiesību un saistību pārņēmēja.” Taču jāņem vērā, ka SDA Rīgas 5. draudzi 1992. gada 22. jūlijā dibināja tieši LDS un ka tā ir uzņemta Latvijas draudžu savienībā ar kongresa lēmumu. Kopš šī laika draudze atradusies LDS sastāvā. Atbilstoši spēkā esošajiem LDS statūtiem ikviena draudze, kura ir LDS sastāvā, darbojas saskaņā ar LDS teritorijā noteikto kārtību. Turklāt SDA Rīgas 5. draudzes nolikumā (statūtos) ir norādīts, ka: “1.1 SDA Rīgas 5. draudze ir Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības sastāvdaļa, kura savukārt ir Septītās dienas adventistu Baltijas ūnijas sastāvdaļa, bet Septītās dienas adventistu Baltijas ūnija ir Vispasaules Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences Transeiropas divīzijas sastāvā. [..] 3.2 Draudze kā SDA Latvijas draudžu savienības sastāvdaļa savā kanoniskajā darbībā vadās no SDA Latvijas draudžu savienības Konstitūcijas un statūtiem. [..] 4.1 Draudzes struktūra tiek veidota saskaņā ar Vispasaules Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences apstiprinātajiem Draudzes rokasgrāmatas noteikumiem.” (SDA Rīgas 5. draudzes nolikums, reģistrēts LR UR 27.02.2001.)

Saskaņā ar šo nolikumu (statūtiem) un Septītās dienas adventistu Draudzes rokasgrāmatā noteikto kārtību LDS sastāvā ietilpstošās draudzes ir gan LDS, gan Vispasaules Ģenerālkonferences sastāvdaļa.

Neraugoties uz visu iepriekš minēto, 11.05.2021. LR Uzņēmumu reģistrs pieņēma lēmumu reģistrēt šādas izmaiņas Rīgas 5. draudzes nolikumā (statūtos):
“1. Reģistrēt reliģiskās organizācijas Adventistu Rīgas draudze statūtus jaunā redakcijā;
2. Nosaukums mainīts: no “SEPTĪTĀS DIENAS ADVENTISTU RĪGAS PIEKTĀ DRAUDZE” uz Adventistu Rīgas draudze.”
Uzņēmumu reģistrā reģistrētajos Adventistu Rīgas draudzes statūtos teikts:
“1. Reliģiskās organizācijas nosaukums un konfesionālā piederība.
1.1. Reliģiskās organizācijas nosaukums ir Adventistu Rīgas draudze (turpmāk – Draudze). Draudze ir pilnībā neatkarīga un darbojas autonomi.
1.2. Draudzei ir septītās dienas adventistu konfesionālā piederība.”

Turklāt punktā 4.2. teikts, ka draudzes locekļu pilnsapulce ir augstākā organizatoriskā lēmējinstance, kas ievēl mācītāju kā garīgo vadītāju un citas amatpersonas.
 

Septītās dienas adventistu Ģenerālkonferences atzinums

SDA Ģenerālkonferences vadības viedoklis pausts oficiālajā vēstulē: “Mums ir kļuvis zināms, ka draudze, kas sevi dēvē par Adventistu Rīgas draudzi, ir veikusi atbilstošas darbības, lai atdalītos no oficiāli atzītās Latvijas draudžu savienības, un ir izvēlējusies kļūt par neatkarīgu baznīcu. Šajā sakarībā ir jāņem vērā, ka saskaņā ar Septītās dienas adventistu baznīcas struktūru vietējās draudzes darbojas vietējās Draudžu savienības ietvaros. Ģenerālkonferences “Darba kursa” B sadaļā ir aprakstīta Septītās dienas adventistu baznīcas struktūra, organizatoriskie un darbības principi. Minētajā sadaļā ir noteikts, ka vietējā draudze nevar izveidoties pati no sevis; šādas draudzes tiek izveidotas ar oficiālu vietējās Draudžu savienības, šajā gadījumā – Latvijas draudžu savienības, lēmumu.

Adventistu Rīgas draudzes vienpusējā rīcība pati par sevi ir to nošķīrusi no Septītās dienas adventistu baznīcas, un šo draudzi vairs nevar uzskatīt par mūsu konfesijai piederīgu. Tā ir kļuvusi par neatkarīgu, autonomu baznīcu, un, lai gan tā, iespējams, turpina ievērot kādas mūsu ticības pamatmācības un rituālus, tā nedarbojas mūsu konfesijas pārraudzībā, un attiecīgi to nevar uzskatīt par Septītās dienas adventistu baznīcas daļu. Atdaloties no mūsu konfesijas, minētā draudze ir atteikusies ne tikai no tiesībām un privilēģijas dēvēt sevi par septītās dienas adventistu draudzi, bet arī no tiesībām izmantot Ģenerālkonferences reģistrētās zīmes, tostarp konfesijas nosaukumus (Septītās dienas adventisti un adventisti), kā arī logotipu.” (SDA Ģenerālkonferences vecākais juriskonsults Karniks Dokmetzjans (Karnik Doukmetzian); izcēlums pievienots)

Arī Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienības likuma (spēkā no 01.05.2008.) 3. panta trešajā un ceturtajā daļā norādīts Baznīcas statuss: “Baznīcas pilns nosaukums ir “Septītās dienas adventistu Latvijas draudžu savienība”. Baznīcas nosaukumu drīkst lietot vienīgi Baznīca, to veidojošās draudzes, kā arī to dibinātās iestādes un institūcijas. Citu reliģisko organizāciju, biedrību, nodibinājumu un citu tiesību subjektu nosaukumi nepārprotami atšķiras no Baznīcas nosaukuma. Baznīca var prasīt tās nosaukuma prettiesiskas izmantošanas izbeigšanu.”

Tādējādi jaunizveidotā Adventistu Rīgas draudze ir pārkāpusi Rīgas 5. draudzes nolikumā, LDS statūtos un Vispasaules Septītās dienas adventistu Draudzes rokasgrāmatā noteikto kārtību. Jaunizveidotā Adventistu Rīgas draudze pati sevi ir pasludinājusi par autonomu un pilnībā neatkarīgu draudzi, kuras organizatoriskā struktūra atšķiras no septītās dienas adventistu konfesijā praktizētās kārtības un noteikumiem. Arī tas ir viens no iemesliem, kāpēc jaunizveidotā Adventistu Rīgas draudze un tās locekļi nevar tik uzskatīti par septītās dienas adventistu konfesijai piederīgiem.
 

LDS padomes ieteiktais situācijas risinājums

Lai risinātu situāciju, kādā ir nonākuši tie Rīgas 5. draudzes locekļi, kuri vēlējās saglabāt savu piederību septītās dienas adventistu konfesijai, LDS padomē tika pieņemts lēmums likvidētās SDA Rīgas 5. draudzes vietā dibināt jaunu draudzi. Bijušās Rīgas 5. draudzes locekļi, kuri vēlas saglabāt piederību septītās dienas adventistu konfesijai, tiek aicināti pievienoties jaundibināmajai SDA Rīgas draudzei “Cerība”, līdz 01.10.2021. darot zināmu savu lēmumu mācītājam Viesturam Reķim.
 

Kas notiks ar Rīgas 5. draudzes locekļiem pēc 01.10.2021.?

Tie bijušās Rīgas 5. draudzes locekļi, kuri izlems pievienoties jaundibināmajai SDA Rīgas draudzei “Cerība” vai arī kādai citai LDS sastāvā esošai draudzei, saglabās savu piederību septītās dienas adventistu konfesijai. Pārējie bijušās Rīgas 5. draudzes locekļi pēc LDS padomes Ziemas sesijas zaudēs savu piederību septītās dienas adventistu konfesijai. Atgriešanās septītās dienas adventistu konfesijā viņiem turpmāk būs iespējama tikai saskaņā ar Draudzes rokasgrāmatā paredzēto kārtību.
LDS padome un arī Baltijas ūnijas padome no savas puses centās darīt visu, lai nenonāktu līdz situācijai, kāda izveidojusies šobrīd. Rīgas 5. draudzei un tās padomei tika izteikti gan priekšlikumi, gan arī sadarbības piedāvājumi (LDS piedāvātie sadarbības principi attiecināmi uz visām LDS ietilpstošajām draudzēm un ir ņemti no Transeiropas divīzijas Darba kārtības), veicot pārrunas ar Rīgas 5. draudzes padomi un atsevišķiem tās locekļiem.

LDS padome respektē LR Uzņēmumu reģistra lēmumu, kaut arī uzskatām, ka šis lēmums neatbilst SDA Vispasaules draudzes kārtībai un Draudzes rokasgrāmatas norādēm. LDS padome secina, ka, vadoties no Ģenerālkonferences nolikuma, LDS statūtiem un Draudzes rokasgrāmatas, LR Uzņēmumu reģistrā reģistrētā Adventistu Rīgas draudze, neraugoties uz tās statūtos ierakstīto, nav septītās dienas adventistu draudze. Adventistu Rīgas draudze nav uzskatāma par septītās dienas adventistu draudzi arī tāpēc, ka tajā tiek sludināta mācība, kas nesaskan ar visām SDA 28 pamatmācībām.
 

Kāda ir LDS attieksme pret jaunizveidoto Adventistu Rīgas draudzi?

LDS attieksme pret Adventistu Rīgas draudzi ir tāda pati kā pret jebkuru citai konfesijai piederīgu draudzi.  Jaunizveidotās Adventistu Rīgas draudzes locekļi paši ir izdarījuši savu izvēli un ar savu piederību pie šīs reliģiskās organizācijas sevi ir nošķīruši no septītās dienas adventistu konfesijas.

LDS padome norāda, ka Latvijas septītās dienas adventistu draudzēs saskaņā ar Draudzes rokasgrāmatu kalpot drīkst tikai LDS apstiprināti mācītāji vai leģitīmi ievēlētas amatpersonas. Pēc draudzes rokasgrāmatas kārtības nav paredzēts, ka septītās dienas adventistu draudzēs varētu kalpot citas konfesijas vai citas reliģiskās organizācijas piederīgie. Tas nozīmē, ka LDS mācītāji nevar kalpot jaunizveidotajā Adventistu Rīgas draudzē un ka Latvijas septītās dienas adventistu draudzēs nevar kalpot jaunizveidotās Adventistu Rīgas draudzes ieceltais mācītājs un citi draudzes pārstāvji  (Draudzes rokasgrāmata, 120. lpp.).

Mēs apzināmies, ka situācija ir nopietnāka nekā tas var šķist, tāpēc saprotam, ka mums visiem nepieciešama liela Dieva žēlastība un īpaša Svētā Gara vadība. Katru dienu nonākam izvēles priekšā un varam pieņemt lēmumus, kuri mūs tuvina Dieva Valstībai.
 
“Par visu esiet pateicīgi! Jo tāda ir Dieva griba Kristū Jēzū attiecībā uz jums. Neapslāpējiet Garu, nenicinait pravietošanu; pārbaudait visu; kas labs, to paturiet! Atraujaties no visa, kas ļauns. Bet pats miera Dievs lai jūs svētī caurcaurim, un jūsu gars, dvēsele un miesa visā pilnībā lai paliek bezvainīgi līdz mūsu Kunga Jēzus Kristus atnākšanai.” (1. Tes. 5:18–23)

LDS padome