14 novirzieni, kas grauj ticību

18. oktobris, 2021 | Teds Vilsons

Šis raksts ir saīsināta Teda Vilsona uzrunas versija, kas izskanēja 2021. gada ikgadējā rudens sesijā Ģenerālkonferences mītnes vietā 9. Oktobrī.


“Pētera 2. vēstules 1. nodaļā lasām: “Ar to mums praviešu vārds kļūst jo stiprs, un jūs darāt labi, to vērā ņemdami kā sveci, kas spīd tumšā vietā, līdz kamēr uzausīs diena un rīta zvaigzne uzlēks jūsu sirdīs. Pār visām lietām ievērojiet, ka neviens rakstu pravietojums nav patvaļīgi iztulkojams; jo pravietošana nekad nav cēlusies no cilvēku gribas, bet Dieva cilvēki ir runājuši Svētā Gara spēkā.” 

Šī brīnišķīgā Rakstu vieta šodien būs mūsu centrālā Rakstu vieta. Kāda gan tā ir privilēģija būt par daļu no Dieva pēdējo dienu adventes kustības, kas tuvojas Jēzus Kristus drīzajai nākšanai.
 

Lielās cīņas kulminācija starp Kristu un sātanu ir pavisam tuvu. Vai jūs esat gatavi?


Šodien es līdzdalīšu samērā garu vēsti. Šī vēsts pamatā ir mana garīgā pārliecība, un es pazemībā vēlos to līdzdalīt. Patiesībā mūsu draudzes locekļi ilgojas dzirdēt vēstis, kas skar mūsu pārliecību un ticību mūsu adventes kustības bībeliskajam pamatam. Kad jūs sludināt, es mudinu, lai jūsu trompete izdod skaidru skaņu - skaņu, kas nāk no debesīm un pasludina Bībeles patiesību. Sātans nodarbojas ar dažādu absurdu uzskatu ieviešanu draudzē, bet mums ir jāraugās tikai un vienīgi uz Kristu un Viņa svēto Vārdu. (..)

Šinī uzrunā mēs aplūkosim dažas teoloģiskus novirzienus, kas tiecas sagraut ticību un ir cieši saistīti ar Bābeli, apmulsumu un sātanu. (..)

Šīs novirzes nav nekas negaidīts, jo ir sijāšanas laiks. Pēdējo dienu notikumos rakstīts: “Mēs dzīvojam sijāšanas laikā, kad tiks izkustināts viss, kas vien ir kustināms. Kungs neattaisnos tos, kas zina patiesību, ja tie vārdos un darbos nepaklausīs Viņa pavēlēm.” (173.lpp.)

Tātad kas ir šie novirzieni, kas atklāj Dievu un Viņa Vārdu nepatiesā gaismā? Es līdzdalīšu 14 novirzienus, bet tie noteikti nav visi.
 

1. Dieva Vārds nav autoritatīvs 

Daži saka: “Neuztraucies par to, kas rakstīts Bībelē - vienkārši ievēro principus.” Kādi briesmīgi maldi! Ar šādu ideju ir nācis klajā pats melu tēvs - sātans. Bībelē, 2. vēstulē Timotejam 3:16,17 ir rakstīts: “Visi šie raksti ir Dieva iedvesti un ir noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā, lai Dieva cilvēks būtu pilnīgs, sagatavots katram labam darbam.” Un Atklāsmes 22:18,19 sacīts: “Es apliecinu katram, kas dzird šās grāmatas pravietojuma vārdus: ja kas tiem ko pieliek, tam Dievs uzliks tās mocības, par kurām rakstīts šinī grāmatā. Ja kas ko atņem no šīs grāmatas pravietojuma vārdiem, tam Dievs atņems viņa daļu pie dzīvības koka un pie svētās pilsētas, par ko rakstīts šinī grāmatā.” Ir skaidrs, ka Dieva Vārds ir ļoti svarīgs.

Septītās dienas adventisti tic, ka Dievs inspirēja Bībeles grāmatu autorus caur viņu domām, taču ļāva viņiem izpausties ar saviem vārdiem, atklājot Dieva inspirēto vēsti. Nemēģiniet šo vēsti mainīt vai interprēt pa savam! Es pat esmu dzirdējis cilvēkus, kas šaubās par Bībeles 66 grāmatu ticamību, un esmu sastapies ar ierosinājumu, ka mums vajadzētu aplūkot apokrifu grāmatas, lai paplašinātu savu redzējumu par patiesību. Mani dārgie vadītāji, pētnieki un draudzes locekļi - izvairieties no šādas sinkrētiskas [tādas, kur tiek savienoti dažādi reliģiskie vai filozofiskie uzskati tādējādi, ka pretrunas paliek apslēptas - red.piez.] Dieva Vārda uzlūkošanas, cenšoties pielāgot Dieva Vārdu pašreizējiem kultūras un sociālajiem apstākļiem! Šāda pieeja neatbilst Dieva Vārda patiesībai, kas ir pārbaudīta gadsimtu garumā. Dieva patiesība ir atklāta Viņa dārgajās atklāsmēs. (..)
 

2. Mēģinājumi apšaubīt Pravieša Garu

Elena Vaita paredzēja, ka būs mēģinājumi iznīcināt Dieva veikto darbu caur viņu. Liecībās mācītājiem, 51. lappusē viņa raksta: “Tāda darba rezultāts būs neticība Liecībām, un, cik vien iespējams, mans vairāku gadu garumā veiktais darbs tiks noniecināts.” Cilvēki to noniecina, ignorējot Pravieša Garu, apšaubot to un uzskatot, ka tanī ir pretrunas.

Dievs Elenai Vaitai sniedza Pravieša Garu, lai Savai draudzei gala laikā sniegtu īpašus padomus. Pravieša Gars ir uzticams un tas ir jāpieņem visā pilnībā. (..)
 

Draugi, nekad neattaisnojieties, kad lasāt vai iesakāt Pravieša Gara vēstis un tā dievišķos padomus! Tā ir no Debesīm sūtīta dāvana Dieva draudzei. Es ticu, ka Elenu Vaitu inspirēja Dievs. (..)

3. Nepareizi priekšstati par taisnošanu un svēttapšanu

Kristus taisnība ietver Viņa piedāvāto taisnošanu un svēttapšanas spēku, kas ir triju eņģeļu vēsts pamatā. Caur Kristus piedāvāto taisnošanu mēs varam būt taisni Dieva priekšā. Caur Kristus svēttapšanas spēku mēs varam turēt Dieva baušļus. Atklāsmes 12:17 un 14:12 atklāj, ka Dieva ļaudis gala laikā turēs Dieva baušļus un apliecinās Jēzu!

Kristus taisnība caur taisnošanu un svēttapšanu ir labi raksturota grāmatā “Ceļš pie Kristus”: “Mums pašiem nav nekādas taisnības, kas apmierinātu Dieva likuma prasības. Bet Kristus mums ir sagatavojis glābšanas ceļu. Viņš dzīvoja virs zemes, pakļauts pārbaudījumiem un kārdināšanām, ar kādām jāsastopas mums. Tomēr Viņa dzīve bija bez grēka. Jēzus mira par mums, un tagad Viņš piedāvājas atņemt mūsu grēkus un dot savu taisnību. Vēl vairāk, Kristus pārmaina sirdi. Pateicoties ticībai, Viņš mājo tavā sirdī. Ticot un nepārtraukti pakļaujot savu gribu Viņam, tev jāsaglabā šī savienība ar Kristu; un tik ilgi, kamēr tu to darīsi, Viņš dos tev gribu un veiksmi pēc labpatikas. Mums pašiem nav nekā, ar ko varētu lielīties. Mums nav iemesla sevi paaugstināt. Mūsu vienīgais cerības pamats ir mums piedēvētā Kristus taisnība un tas, ko Viņa Gars paveic mūsos un caur mums.” Pieņemsim Kristus piedāvāto taisnību, kāda tā ir atklāta Viņa Vārdā!
 

4. Gala laika steidzamības noliegšana

 

Šajā gala laikā daudzi nesaprot, ar kādu steidzamību mums ir jārīkojas, un uzskata, ka viņi neko nevar iesākt saistībā ar Kristus nākšanu.

Taču Dievs saka, ka mēs varam pasteidzināt Viņa nākšanu. Pētera 2. vēstulē 3:10-12 rakstīts: “Bet Tā Kunga diena nāks kā zaglis, tanī debesis ar lielu troksni zudīs, un pasaules pamati degdami izjuks un zeme un viss, kas uz tās radīts. Kad nu viss tas tā iznīks, cik stipriem tad jums jābūt svētā dzīvē un dievbijībā, gaidot un pasteidzinot Dieva dienas atnākšanu, kuras dēļ debesis ugunī sadegs un pasaules pamati karstumā izkusīs.” 

Dieva žēlastībā mēs varam pasteidzināt Kristus nākšanu! Nepievērsiet uzmanību dīvainajām balsīm, kas apgalvo, ka mēs nevaram izprast pravietojumus un ka viss turpināsies tā, kā ierasts. Nevienam no mums nevajadzētu paredzēt brīdi, kad Jēzus atgriezīsies, taču Dievs mums Bībelē ir atklājis vairākas zīmes, kas norāda uz Jēzus atgriešanos. Tā ir ļoti tuvu! Tu kā daļa no adventes kustības esi svarīgs instruments Dieva rokās, lai pasteidzinātu Kunga atnākšanu, kā tas sacīts Viņa Vārdā!
 

5. Humānisms pret dievišķo inspirāciju

Humānisma straujā izplatība mūsdienu kultūrā teju ir iznīcinājusi izpratni, ka dievišķā inspirācija ir daudz svarīgāka un spēcīgāka par jebkādu cilvēcīgu filozofiju.

Māciet cilvēkiem novērtēt Dieva spēku un Viņa Vārdu, pilnībā atsakoties no humānisma idejām. Mateja 15:8,9 Jēzus citē Jesajas 29:13: “Šī tauta godā Mani ar savām lūpām, bet viņu sirds ir tālu nost no Manis. Bet velti tie Mani godā, sludinādami mācības, kas ir cilvēku likumi.” Mani dārgie vadītāji, cīnieties pret humānismu un paaugstiniet dievišķo inspirāciju saskaņā ar Dieva Vārdu!
 

6. Svētnīcas kalpošanas un evaņģēlija vēsts noliegšana

Ir cilvēki, kuri neizprot un neinteresējas par svētnīcu un tanī notiekošo kalpošanu, kas norāda uz evaņģēliju un Jēru, kas tika nogalināts pie krusta. Pēdējo dienu notikumu 177. lappusē mēs lasām: “Ienaidnieks izvirzīs viltus teorijas, pat tādas, ka svētnīcas vispār nav. Tas būs viens no argumentiem, ko minēs par iemeslu aiziešanai no ticības.” Runājiet par svētnīcu ar Kristu, Viņa taisnību un mūžīgo evaņģēliju tās centrā. Bībeles pravietojumi ir patiesi, tostarp pravietojums Daniela 8:14. Neticiet nevienam, kas saka: “Nē, nē, tā bija tikai 2300 burtiskas dienas, kas noslēdzās līdz ar Antiohu Epifānu.” Nē, mani draugi, neticiet tam. Mēs pielietojam bībelisko “diena pret gadu” principu, lai saprastu šo pravietojumu. Ļaujiet, lai Bībele izskaidro pati sevi. Vēsture pierāda, ka tā ir piepildījusies tā, kā tā ir atklāta Dieva Vārdā!
 

7. Ekumenisms un Dieva draudzes sijāšana

 

Es jūs stingri mudinu turēties pa gabalu no ekumēnisma.

Tā vietā koncentrējieties uz trīs eņģeļu vēsts pasludināšanu. Ticiet tam, kas Lielajā cīņā ir sacīts par gala laiku, kad draudzē notiks sijāšana. Jā, mums ir jāveido draudzīgas attiecības ar cilvēkiem, bet mēs nekad nedrīkstam iziet uz kompromisu vai iesaistīties reliģiskās ekumeniskās aktivitātēs. Nāks laiki, kad mēs tiksim apspiesti, tādēļ tagad mēs nedrīkstam iziet uz kompromisu nevienā jautājumā.

Pēdējo dienu notikumu 180.lpp. sacīts: “Drīz Dieva ļaudis pārbaudīs kvēlojošā bēdu ceplī, un liela daļa no tiem, kas tagad šķiet īsti un patiesi, izrādīsies parasts metāls. Šķitīs, ka draudze tūlīt kritīs, bet tā nekritīs. Tā paliks, tikai grēcinieki Ciānā tiks izsijāti — pelavas tiks šķirtas no dārgajiem kviešiem. Tas ir briesmīgi smags, tomēr nepieciešams pārbaudījums.” Palieciet uzticīgi savai ticībai saskaņā ar Viņa Vārdu!
 

8. Kongregacionālisms pret Dieva vispasaules Septītās dienas adventistu atlikuma draudzi

Ir cilvēki, kas vēlas vērst savu uzmanību tikai uz vietējo draudzi un kopienu, ignorējot pasaulplašo Septītās dienas adventistu ģimeni aptuveni 215 valstīs. Lai gan vietējā draudze un kopiena ir ārkārtīgi svarīgas, mēs esam pasaulplaša ticīgo ģimene, kas mīl un atbalsta viens otru. Ja mēs vēršam uzmanību uz citiem un viņu vajadzībām, mēs tiksim svētīti bez mēra.

Liecībās draudzei, 6. sējuma 27. lappusē teikts: “Misijas darbs dzimtenē visos veidos ies vēl tālāk uz priekšu, ja ārējās misijas attīstīšanā parādīs devīgāku, pašaizliedzīgāku un pašuzupurīgāku garu; jo vietējā darba labklājība lielā mērā ir atkarīga, Dieva vadībā no tālās zemēs veiktā evaņģēlija darba atgriezeniskā iespaida.”
 

Dārgie ticīgie, domājiet un rīkojieties ne vien vietējā, bet arī pasaules mērogā.

Dievs svētīs jūsu pašuzupurīgo uzticību, kad atbalstīsiet tos, kas atrodas tālu aiz jūsu valsts robežām. Esiet tuvās attiecībās ar vispasaules draudzes ģimeni un saņemiet svētības, kuras Dievs ir solījis!
 

9. Trīsvienības apšaubīšana

Ir cilvēki, kas apgalvo, ka Trīsvienība nav trīs atsevišķas Personas, tādā veidā pazemojot Dievu. Mēs skaidri zinām gan no Bībeles, gan Pravieša Gara, ka Trīsvienība sastāv no trīs Personām, kas apvienota vienā. Vai es varu to izskaidrot? Nē, bet es to pieņemu ticībā.

Bībele norāda, ka šīs trīs Personas ir eksistējušas kopš mūžīgiem laikiem. Tās bija klātesošas Radīšanas laikā, Kristus kristībās, un būs kopā ar mums mūžīgi. Mateja 28:19 sacīts, lai mēs kristījam “Tēva, Dēla un Svētā Gara Vārdā”. Mani dārgie vadītāji un draudzes locekļi, Trīsvienība sastāv no trīs Personām, kā tas atklāts Viņa Vārdā!
 

10. Pretošanās Dieva likumiem un Viņa desmit baušļiem

Ir tādi, kas apgalvo, ka baušļi vairs nav spēkā, taču Dieva baušļi ir mūžīgi. Mēs neievērojam Dieva desmit baušļus paši savos spēkos, bet mēs paļaujamies uz Kristu un Viņa taisnību. Pēdējo dienu notikumos, 180.lpp. sacīts: “Kad Kristus reliģija tiek visvairāk nicināta un Viņa likumi visvairāk apsmieti, tad mūsu dedzībai vajadzētu būt viskarstākajai un mūsu drosmei un apņēmībai visstabilākajai. Aizstāvēt patiesību un taisnību, kad vairākums mūs atstāj, izcīnīt Kunga cīņu, kad cīnītāju ir maz, — tā būs mūsu pārbaude. Šajā laikā mums jāsmeļ siltums no citu aukstuma, drosme no viņu gļēvuma un uzticība no viņu nodevības.” Paaugstiniet Dieva baušļus un ievērojiet tos, kā atklāts Viņa Vārdā!
 

11. Evolūcija pret bībelisku radīšanu

Sātans ir centies pilnībā iznīcināt visas norādes uz to, ka Dievs ir Radītājs, izplatot ideju, ka zeme ir attīstījusies miljardiem gadu ilgā laika posmā. Gan evolūcija, gan teistiskā evolūcija ir pretrunā ar radīšanas stāstu, kāds tas ir atklāts Bībelē un caur Pravieša Garu. Pasaulplašie plūdi, kuriem neticīgie netic, ir vēl viena norāde uz to, ka Dievam ir spēkas un vara visu darīt jaunu. Jebko, pār ko Dievam ir spēks un vara, sātans cenšas apšaubīt. Taču tas, ko Dievs dara, vienmēr ir labs. 1. Mozus 1:31 sacīts: “Un Dievs uzlūkoja visu, ko Viņš bija darījis, un redzi, tas bija ļoti labs. Un tapa vakars un tapa rīts - sestā diena.” Dievs salīdzinoši nesen radīja šo zemi sešās dienās un atdusējās septītajā, kuru Viņš svētīja, tā atgādinot mums par Viņa radošo un atbrīvojošo spēku!
 

12. Netipisks dzīvesveids un uzvedība pret bībelisko skatījumu uz seksualitāti

Dievs radīja Ādamu un Ievu, pirmo ģimeni, un sacīja, lai viņi “augļojas un vairojas”. Jebkādas novirzes no Dieva dotā plāna nāk no sātana, un pašlaik ir daudz dažādu seksuālu dzīvesveidu, kas ir pretstatā ar Dieva sākotnējo plānu un nav Viņa nolūks attiecībā pret cilvēci. Romiešiem 1:26,27 skaidri atklāj: “Sievietes apmainījušas dabisko dzimumu kopdzīvi ar pretdabisko. Tāpat arī vīrieši, atmezdami dabisko kopdzīvi ar sievieti, cits pret citu iekaisuši savā iekārē, piekopdami netiklību, vīrietis ar vīrieti, paši saņemdami sodu par savu maldīšanos.” 

Pasaulē eksistējošās seksuālās novirzes Bībele neatbalsta, un tās cilvēku nevedīs pie mūžīgās dzīvības. Jebkāda veida seksuālo netikumību ir iespējams mainīt Dieva spēkā. Tas nav neiespējami, jo Bībele to skaidri apliecina 1. Korintiešiem 6:9-11: “Jeb vai jūs nezināt, ka netaisni neiemantos Dieva valstību? Nepievilieties! Ne netikli, ne elku kalpi, ne laulības pārkāpēji, ne malaki, ne vīriešu piegulētāji, ne zagļi, ne mantrauši, ne dzērāji, ne zaimotāji, ne laupītāji neiemantos Dieva valstību. Un daži no jums bija tādi. Bet jūs esat nomazgāti, jūs esat svēti kļuvuši, jūs esat taisnoti Kunga Jēzus Kristus Vārdā un mūsu Dieva Garā.”
 

Šis ir delikāts temats, bet mēs nevaram klusēt par to dzīvesveidu, kādu atklāj Bībele.

Septītās dienas adventistu draudze ir uzmanīgi pētījusi šos jautājumus un ir publicējusi savu nostāju jautājumos par cilvēku seksualitāti, tostarp homoseksualitāti un transdzimumu. Es iedrošinu jūs pārlasīt mūsu nostāju draudzes mājaslapā.

Mums ir jāizrāda kristīga cieņa pret visiem cilvēkiem, bet Dievs mūs Viņa spēkā aicina sekot Viņa norādītajam plānam attiecībā uz cilvēku seksualitāti. Saskaņā ar Rakstiem cilvēki ir iedalāmi tikai vīriešos un sievietēs, un mēs attiecīgi sekojam šim nolūkam. Laulības pārkāpšana un LGBTQIA+ ir pilnīgā pretstatā Dieva atklātajam plānam attiecībā pret cilvēku seksualitāti. Mums ir jāpieņem apzināts lēmums - lai cik nepopulārs tas būtu - pastāvēt par Bībelē atklāto patiesību un vieglprātīgi nesekot sabiedrībā pieņemtajām tendencēm. Es iedrošinu jūs ļaut tādām grupām kā “Coming Out Ministries” norādīt uz Dieva Vārdu un palīdzēt cilvēkiem Viņa spēkā pārvarēt grēku!
 

13. Atteikšanās no sātības un Dieva visaptverošā veselības reforma

Ir cilvēki, kas iedrošina piekopt neveselīgu dzīvesveidu, tostarp lietot alkoholu, kas kaitē gan miesai, gan prātam. Esmu dzirdējis apgalvojumus, ka tādas vielas kā marihuāna var pilnveidot garīgumu, ņemot vērā to, ka citas reliģijas to ir lietojušas. Cīnieties pret šādiem pārkāpumiem! Paceliet sātības karogu pret jebkāda veida prātu ietekmējošām vielām, tostarp jebkāda veida alkoholu.

Sātans darīs visu, lai novērstu cilvēkus no Dieva veselības likumiem un veselības reformas, bet Dievs mums ir sniedzis daudz padomus caur Bībeli un Pravieša Garu. Iepazīstieties ar tiem un esiet tālu no jebkā, kas jūs var apgānīt. Dārgie draudžu vadītāji un locekļi, palieciet uzticīgi Dieva veselības principiem!
 

14. Postošā austrumu misticisma ietekme

Sātans izmanto austrumu misticismu, lai ieviestu dažādus sinkrētiskus uzskatus Septītās dienas adventistu draudzē, tostarp panteismu un citus sagrozītus uzskatus. Pētera 2. vēstules 2. nodaļas 1. pantā teikts: “Bet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības...”

Ebrejiem 13:8,9 sacīts: “Jēzus Kristus vakar un šodien tas pats un mūžīgi. Neaizraujieties ar visvisādām svešām mācībām, jo ir labi, ka sirds tiek stiprināta žēlastībā...” Draugi, netuvosimies mistiskiem uzskatiem un rīcībai, kas ir pretstatā Dieva Vārdam! 

Mani brāļi un māsas, tagad, kad mēs esam aplūkojuši šos 14 novirzienus, saprotiet, ka šie ir tikai daži no novirzieniem, kas mūs var maldināt. Neveltiet tiem visu savu uzmanību, bet tā vietā koncentrējieties uz mūsu cerību nākotnē un iemeslu, kādēļ esam Septītās dienas adventisti! Koncentrēsimies uz mūsu aicinājumu šīs zemes pēdējās dienās. (..) 
 

Pavisam drīz mēs kādu dienu raudzīsimies debesīs un redzēsim tuvojamies kādu mazu mākoni. Tad mēs sapratīsim, ka tā ir Jēzus otrā nākšana. Mākonis kļūs arvien spilgtāks un spilgtāks, lielāks un lielāks, un mākoņa vidū mēs redzēsim Jēzu.

Mēs teiksim: “Šis ir Dievs, kuru mēs gaidījām, un Viņš mūs izglābs.” Jēzus uz mums noraudzīsies un sacīs: “Labi, tu godīgais un uzticīgais kalps. Ieej sava Kunga priekā!” Un mēs kopā pacelsimies debesīs. Es ilgojos pēc tās dienas. Jūs satiksiet savus mīļotos, kas Kristū ir aizmiguši. Jūs pavērsities apkārt un ieraudzīsiet tos, kurus jūs aicinājāt, jo teicāt: “Jā, Kungs, es došos un būšu daļa no Tavas pēdējo dienu vēsts šai pasaulei.””