10 priekšrocības, dzīvojot laukos

5. maijs, 2022 | Duglass Batčelors

Pēc garas dienas, mācot ļaudis Jeruzālemē, Jēzus devās uz Ģetzemanes dārzu, lai atpūstos un sazinātos ar Savu Tēvu. Līdzīgā veidā tad, kad mācekļi bija atgriezušies no nogurdinošas sludināšanas un dziedināšanas reizes, Jēzus viņus mudināja: “Nāciet vieni paši savrup kādā vientuļā vietā un atpūtieties maķenīt.” (Marka 6:31)

Lauku vide ir atjaunojoša gan fiziski, gan garīgi. Dažu pētījumu rezultāti liecina, ka cilvēki, kas dzīvo ne pārāk blīvi apdzīvotās vietās, ir vairāk atvērti reliģijai nekā tie, kas dzīvo pārblīvētās pilsētās. Un kādēļ gan tā? Mūs visus ietekmē vide, kas ir mums apkārt, un apbrīnojamā daba dabiski vērš mūsu uzmanību uz To, kurš to visu ir radījis.

Taču kopš brīža, kad “Kains aizgāja no Dieva acīm” un uzcēla pilsētu (1. Moz. 4:16,17), cilvēki ir pulcējušies pilsētās, uzskatot, ka dzīve tajās ir drošāka un ērtāka. Kā norāda Apvienoto Nāciju apkopotā statistika, kopš 2010. gada pilsētās dzīvo vairāk cilvēku nekā laukos - tā tas ir pirmo reizi visā vēsturē. 2020. gadā 56% pasaules iedzīvotāju dzīvoja pilsētās. Ziemeļamerikā 83,6% no tās iedzīvotājiem dzīvoja pilsētās.

Kā norāda Elenas Vaitas padomi, dzīve laukos nav perfektā vide, lai piedzīvotu bagātīgu dzīvi. “No simts ģimenēm nav vienas, kas, apmetoties uz dzīvi pilsētās, sev būtu guvusi fiziskus, intelektuālus vai garīgus labumus. Ticību, cerību, mīlestību un laimi daudz vieglāk mantot nomaļās vietās, laukos, pakalnos un mežu tuvumā.” 

Tik tiešām, pats Dievs ir dārznieks. “Un Dievs Tas Kungs dēstīja dārzu Ēdenē.” (1. Moz. 2:8) Tas nav pārsteidzoši, ka tieši daba ir vislabākā vide cilvēcei, jo pēc dārza iedēstīšanas “tur Viņš ielika cilvēku, ko bija veidojis.” (8.pants)

Lai gan varam uzskaitīt vairākas priekšrocības dzīvei pilsētā, aplūkosim, kādas ir priekšrocības dzīvei laukos.
 

1. Vairāk vietas un privātuma


Vai tu zināji, ka mājas lauku apvidū parasti ir lielākas gan pēc to kvadratūras, gan apkārt esošā zemes gabala lieluma? (Did you know that homes in rural areas typically have more square footage and acreage?) Mājas laukos parasti atrodas lielākā attālumā viena no otras, tādēļ tev nav jāklausās visā, ko tavs kaimiņš saka vai dara aiz plānajām dzīvokļa sienām.

Pravieties Jesaja teica: “Bēdas tiem, kas ceļ namu pēc nama un iegūst tīrumu pēc tīruma, kamēr nekas vairs pāri nepaliek!” (Jes. 5:8) “Dieva plāns nebija, lai cilvēki drūzmētos pilsētās, spiestos kopā namu rindās un īrētu dzīvokļus.”
 

2. Tīrāks gaiss un ūdens


Prom no skaļajām šosejām, kas piesārņo gaisu, un betona džungļiem, kas piesārņo ūdeni, daudzos lauku reģionos vēl aizvien ir vietas, kur ir tīrs avota ūdens un nepiesārņots gaiss.

“Es ūdeni esmu devis tuksnesī un upes sausās vietās, lai dzirdinātu Savu tautu, Savu izredzēto tautu.” (Jes. 43:20) Mēs tiekam atgādināti: “Fiziskā apkārtne pilsētās bieži vien ir bīstama veselībai. Pastāvīgās iespējas sadurties ar slimībām, vairākumā piesārņots gaiss, netīrs ūdens un tīrības ziņā apšaubāms uzturs, kā arī pārpildīti, tumši un neveselīgi dzīvokļi ir tikai daži no daudzajiem ļaunumiem, ar kuriem te jāsastopas.”
 

3. Drošāka vide, mazāk noziegumu


Tā ir pavisam vienkārša matemātika. Tā kā vairums cilvēku nestaigā kopā ar Dievu, tad tur, kur šo cilvēku būs arvien vairāk, arvien izplatītāki būs miesas darbi un grēks.

“Iznīcini, Kungs, viņu nodomus, sajauc viņu valodu, jo es redzēju varas darbus un nesaskaņas pilsētā.” (Ps. 55:9) “Visā pasaulē pilsētas kļūst par netikumu perēkļiem. Visur ir ļauni skati un skaņas. Palielinās korupcijas un noziedzības uzplūdi. Katra jauna diena nes ziņas par vardarbību.”
 

4. Vairāk iespēju sastapties ar Dieva radību


Lai gan pilsētās varam sastapties ar dažādiem arhitektūras un inženierijas brīnumiem, neko nav iespējams salīdzināt ar brīnišķīgajām mācībām, kuras mums sniedz daba un tajā sastopamā radība.
“Bet prasi dzīvniekiem, tie tevi pamācīs, un debesu putniem, tie tev pavēstīs, vai jautā zemes tārpiem, un tie tevi pamācīs, un jūras zivis tev to izstāstīs: kas gan no visiem tiem to nezinātu un neatzītu, ka Tā Kunga roka it visu pasauli ir darījusi, ka Viņa rokās ir visu dzīvo dvēseles un visu cilvēku miesu gars!” (Īj. 12:7-10)

Mēs tiekam pamudināti: “Kungs vēlas, lai Viņa ļaudis dotos uz laukiem, kur iespējams apstrādāt zemi un pašiem izaudzēt augļus un dārzeņus un kur viņu bērni var nonākt tiešā saskarē ar Dieva darbiem dabā. Izvediet savas ģimenes no pilsētām.”
 

5. Mazāk traucējošu trokšņu


Teju vienmēr kluso Svētā Gara balsi ir vieglāk saklausīt lauku vidē. Tieši aršanas laikā Elīsa (Elisha) tika aicināts nodoties kalpošanai. Mozus ganīja aitas, Gideons kūla kviešus, Amoss novāca augļus. Jānis Kristītājs pasludināja Jēzu par Dieva Jēru, kurš nes pasaules grēku, pie upes: “Klau! Kaut kur atskanēja sauciens: "Ierīkojiet tuksnesī Tam Kungam ceļu, dariet klajumā kādas līdzenas tekas mūsu Dievam!”” (Jes. 40:3)

“Aizvediet savus bērnus prom no pilsētas skatiem un skaņām,” mudina Elena Vaita, “prom no tramvaju dārdoņas un dzīvās satiksmes trokšņiem, un viņu domu pasaule kļūs daudz veselīgāka. Viņu sirdis vieglāk uzņems arī Dieva Vārda patiesības.”
 

6. Mazākas dzīvošanas izmaksas


Kā norāda ASV Darba statistikas birojs, dzīve pilsētā izmaksā par vidēji 18% dārgāk nekā dzīve laukos.

“Tagad Dieva ļaudīm nav laika aizrauties ar to, kas ir pasaulē, vai arī krāt virs zemes sev mantu. Nepavisam nav tālu laiks, kad, līdzīgi pirmajiem mācekļiem, mēs būsim spiesti meklēt patvērumu atstātās un vientuļās vietās.”
 

7. Mazāk stresa


Dzīve laukos piedāvā elastīgāku ikdienas grafiku, kuru nekontrolē neskaitāmas sanāksmes un satiksmes sastrēgumi. Apdomā, kā tas būtu dzīvot šādi: “Viņš man liek ganīties zāļainās ganībās. Viņš mani vada pie skaidra ūdens. Viņš atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.” (Ps. 23:2,3)

“Neapmetieties uz dzīvi, kur var redzēt vienīgi cilvēku darbus, kur skati un skaņas bieži iedveš ļaunas domas, kur trokšņi un kņada rada nogurumu un satraukumu, bet ejiet, kur var skatīties uz Dieva darbiem. Dabas klusajā skaistumā atrodiet mieru savam garam.”
 

8. Labāka fiziskā attīstība


Tie darbi, kas jāpaveic laukos, nodrošina patstāvīgākas un dabiskākas kustību iespējas, turklāt bez nepieciešamības iegādāties dārgu sporta kluba abonomentu. Dievs vadīja Mozu tuksnesī, lai sagatavotu viņu garīgi un fiziski svarīgajam darbam - vadīt tautu prom no Ēģitpes verdzības uz Apsolīto zemi.

“Viņš izveda Savus ļaudis ar visu sudrabu un zeltu, un neviena gurdena nebija viņu ciltīs.” (Ps. 105:37)

“Lauku vidē ir atrodamas noderīgas kustības, paveicot nepieciešamos darbus, un tie uzlabos fizisko veselību, attīstot nervus un muskuļus. Prom no pilsētām - tā ir mana vēsts mūsu bērnu izglītībai.”
 

9. Labāka Svēto Rakstu izpratne


Mūsu spēja izprast Rakstus ir cieši saistīta ar mūsu zināšanām un izpratni par dabu. Daudzi Dāvida psalmi, praviešu metaforas un Jēzus līdzības piemin skatus, kas ir sastopami lauku vidē.

“Teiciet To Kungu ar slavas dziesmām, teiciet mūsu Dievu ar cītarām! Viņš apsedz debesis ar mākoņiem, Viņš dod zemei lietu un liek zālei augt uz kalniem. Viņš dod barību lopiem, jaunajiem kraukļiem, kad tie brēc.” (Ps. 147:7-9)

“Ļauj savām acīm uzlūkot zaļās pļavas, birzis un kalnus. Raugies uz zilajām debesīm, kas nav pilsētas putekļu un dūmu aptraipītas, un ieelpo atjaunojošo debesu gaisu.”
 

10. Lielās pilsētas būs pēdējo dienu notikumu epicentri


Pēdējo gadu laikā esam novērojuši, cik ātri nemieri sabiedrībā var izvērsties vardarbībā pasaules lielākajās pilsētās. Degvielas un citu svarīgu preču trūkums var padarīt pilsētu iedzīvotājus bezpalīdzīgus.

“Tad Dievs sacīja Noam: "Ikvienas radības gals nāk Manā priekšā; jo zeme ir pilna varas darbu, ko tie dara; tādēļ Es viņus izdeldēšu kopā ar zemi.”” (1. Moz. 6:13)

“Tā ar spēku metīs Bābeli, lielo pilsētu, un tās nebūs nekad vairs.” (Atklāsmes 18:21)

“Laiks ir tuvu, kad lielās pilsētas piemeklēs Dieva sodības. Drīz šīs pilsētas tiks briesmīgi satricinātas.”
 

Izprotot Dieva gribu tavā dzīvē


Apsverot priekšrocības dzīvei laukos un ērtībām pilsētā, ir svarīgi paturēt prātā trīs lietas.

Pirmkārt, Dievs vēl nav aicinājis visus Savus ļaudis pamest pilsētas. Kad Elija aizbēga no Samarijas tuksnesī, Dievs viņam jautāja: “No kurienes tu nākdams, Elija?” (1. Ķēņ. 19:9)

Tāpat arī Dievs neaicina Savus ļaudis izolēties no ārpasaules kā vientuļniekiem vai mūkiem, lai izglābtos. Jēzus vēsts ir nevis par sevis pasargāšanu, bet par evaņģelizāciju. Kalpošana pazudušajām dvēselēm pilsētā turpināsies līdz brīdim, kad beigsies žēlastības laiks.

“Bet, kad tie jūs vajā šinī pilsētā, tad bēdziet uz citu. Patiesi Es jums saku: jūs nebūsit vēl izstaigājuši Israēla pilsētas, tiekāms Cilvēka Dēls nāks.” (Mat. 10:23) “Kamēr vien viņiem ir iespējams pamest pilsētas, un kamēr viņi tajās paliek, viņiem ir jābūt aktīviem misijas darbā.”

Otrkārt, ja Dievs ir uzrunājis tavu ģimeni pārcelties uz laukiem, dari to, daudz lūdzot, rūpīgi pārdomājot un plānojot. Nepareiza īpašuma iegāde vai pārcelšanās pārāk ātri var iztukšot tavu bankas kontu un sabojāt ģimenes attiecības. “Var būt atsevišķas personas, kas steigsies kaut ko darīt un iesaistīties kādā pasākumā, par ko tiem nav ne mazāko zināšanu. Dievs to neprasa. (..)

Neko nevajadzētu darīt nepārdomāti, lai nerastos lieli zaudējumi un īpašumi netiktu upurēti dedzīgu, impulsīvu runu dēļ, kas izraisa Dieva neatbalstītu sajūsmu, kur tādā veidā gaidāmā svarīgā uzvara var pārvērsties zaudējumā, tāpēc ka aptrūka savaldības, pareizu apsvērumu, veselīgu principu un noteiktu mērķu.”

Visbeidzot, mums priekšā ir izšķiroši notikumi, kas brīdinās ticīgos atstāt pilsētas, gatavojoties beidzamajiem notikumiem: “Nepavisam nav tālu laiks, kad, līdzīgi pirmajiem mācekļiem, mēs būsim spiesti meklēt patvērumu atstātās un vientuļās vietās. Kā Jeruzālemes aplenkšana Jūdejas kristiešiem bija zīme bēgšanai, tā nepareiza varas izlietošana no mūsu tautas puses, ar likumu pavēlot ievērot pāvesta Sabatu, būs brīdinājums mums. Tad būs laiks atstāt lielās pilsētas, esot gataviem atstāt arī mazākās, lai apmestos kalnos, vientuļās, nošķirtās vietās.”

Lai arī kur pašlaik atrastos tava telts uz šīs zemes, atceries, ka visi kristieši tiecas pēc “labākas zemes” (Ebr. 11:6), kuru iemantos lēnprātīgie, pēc vietas, kur “ikviens sēdēs un dzīvos bez bailēm zem sava vīna un vīģes koka, jo nebūs neviena, kas tiem iedvestu bailes.” (Mihas 4:4)