Laiks un mūžība

30. novembris, 2022 | TULIO N. PEVERINI

Giljermo Diazs-Plaha, ievērojams spāņu dzejnieks, aprakstījis laika iznīcību šādos vārdos:

Ātri kā briedis, aizskrien nākotne
Kustīgam mērķim bulta ir nebūtiska
Caur pirkstiem izslīd gaistoša rītdiena
Mīlestība izplēn gaisā, kā nerakstīta dzeja
Neatgriezeniski paiet šodiena un
Nevienam nepiederoša nākotne kā reibumā izdziest.[i]


 Šīs elegantās un izmisīgās dzejiskās rindas atbalsojas katra sirdī. Vienā vai citā veidā ikviens no mums sāpīgi apzinās, ka dzīve ir… pārejoša. Mēs visi, gribot vai negribot, neizbēgami jūtam, ka esam “iesprostoti” laikā, nepārtrauktu pārmaiņu procesā.

Nemitīga pulksteņa tikšķēšana, dažādu dzīves posmu mainīgās sajūtas, neapturamais un pat nežēlīgais pagrimums, ko piedzīvojam vecumdienās, nevēlama un liktenīga nāves klātbūtne. Tas viss nerimstoši atgādina, ka esam ierobežoti un mirstīgi radījumi.

Tā psalmists atzinis, šajā labi zināmajā dziļi dramatiskajā pantā: “Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle, viņš zied kā puķe laukā, kad vējš to skar, tad tās vairs nav, un neatrod vairs pat tās vietu.” (Ps. 103:15, 16). Un Ījabs savu sāpju laikā salīdzināja cilvēka dzīvi ar “ēnu”, kas slīd un “nepastāv” (Ījaba 14:1, 2).

Bet tas vēl nav viss.

Mūžība mūsu sirdī

Mēs neesam tik īslaicīgi kā mākonis, kas iet garām. Mēs alkstam pēc pastāvības un slāpstam pēc mūžības. Dievs cilvēka dvēselē ir ielicis nepārvaramas ilgas dzīvot mūžīgi. Kā Israēla gudrais ķēniņš un dzejnieks Salamans teica par Dievu, “(..) arī Mūžību Viņš ir licis cilvēku sirdīs” (Salamans mācītājs 3:11).

Mēs neesam apmierināti tikai ar dažiem dzīves gadiem. Mēs vēlamies bez šķēršļiem turpināt mācīties un stāties pretī cēliem izaicinājumiem. Mēs vēlamies netraucēti baudīt mūsu mīļoto cilvēku pieķeršanos un mīlestību. Mēs vēlamies lolot savas attiecības ar draugiem. Mēs vēlamies mūžīgi būt Dieva, visa labā avota, godības spožajā klātbūtnē. Mēs vēlamies dzīvot pilnīgā valstībā, ko Dievs nodibinās, bez netaisnības, slimībām, sāpēm un nāves.

Lūk, vīzija par šo jauno un mūžīgo pasauli, ko Jānis redzēja Patmas salā un aprakstīja Atklāsmes grāmatā: “Es redzēju jaunas debesis un jaunu zemi, jo pirmā debess un pirmā zeme bija zudusi, un jūras vairs nav. (..) Viņš [Dievs] nožāvēs visas asaras no viņu acīm, nāves vairs nebūs, nedz bēdu, nedz vaidu, nedz sāpju vairs nebūs, jo, kas bija, ir pagājis." (..) "Redzi, visu Es daru jaunu." " (Atkl. 21:1-5).

Kā cilvēks sasniedz mūžību? Kā izbaudīt dzīvi bez vilšanās vai ierobežojumiem? Vispirms jāatzīst, ka vienīgi Dievs ir mūžīgs, kā norādīts Dieva atklātajā Vārdā. Pretstatā cilvēces pārejamībai un mazumam Svētie Raksti uzsver Dieva pastāvību un diženumu. Viņš ir pirms un pēc visa.

“Mozus, Dieva vīra, lūgšana. Kungs, Tu mums esi bijis par patvērumu uz radu radiem. Pirms kalni radušies, pirms zeme un pasaule radīta, Tu esi no mūžības uz mūžību, ak, Dievs! (..) Jo tūkstoš gadi Tavā priekšā ir kā vakardiena, kad tā pagājusi, kā vienas nakts sardze.” (Ps. 90:1-4).

Un Jeremija apstiprina: “Bet Tas Kungs patiesi ir Dievs, Viņš ir dzīvais Dievs un mūžīgais ķēniņš.” (Jer.10:10)

Bet šis lielais un mūžīgais Dievs ir arī labs Dievs.

Dārga dāvana

Viņš vēlas, lai mēs, mirstīgās un ierobežotās būtnes, saņemtu svēto mūžības dāvanu. To Viņš mums atklājis šajā labi zināmajā pantā: “Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka Viņš devis savu vienpiedzimušo Dēlu, lai neviens, kas Viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību” (Jāņa 3:16). Pāvils atkārto šo dārgo solījumu: “Tātad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīvība Kristū Jēzū, mūsu Kungā.” (Rom.6:23). Kad ticam Jēzum Kristum kā mūsu Glābējam un pieņemam Viņa krusta upuri un tā nopelnu, jau tad mēs sākam mūžīgo dzīvi: “Kas tic Dēlam, tam ir mūžīgā dzīvība” (Jāņa 3:36). Laicīgā nāve, ko katrs ticīgais piedzīvo savu mūža dienu beigās, ir tikai īslaicīgs miegs, jo viņu “dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā.” (Kol. 3:3).

Drīz šī laika ciešanas paies, un sāksies pilnīgā mūžība, ko Dievs mums piedāvā brīvi Jēzū Kristū. Lai slavēts Viņa svētais vārds! Tu un es varēsim dzīvot mūžīgi.

Tā būs bezgalīga dzīve kā zvaigznes un bagātības pilna kā Dieva žēlastība.