26.augusta video sveiciens - Mārtiņš Subatovičs

26. augusts, 2023

VIDEO


 


BĪBELES TEKSTI 

/Lūkas 12:49/

“Uguni esmu nācis mest uz zemi un kā Es vēlētos, kaut tā jau degtu!”

/Apustuļu darbi 5:32/

“Mēs esam šo vārdu liecinieki un arī Svētais Gars, ko Dievs devis tiem, kas Viņam paklausa." 

JAUTĀJUMS PĀRDOMĀM

Kāda ir Adventistu draudzes lielākā un spiedošākā vajadzība šodien?

LŪGŠANU IEDVESMA

  1. Lūgsim pēc karstas, Dieva Gara piepildītas sirds, lai mūsu draudze kļūtu par uzvarošu spēku mūsu zemē. 
  2. Lūgsim par jaunievēlētajām amatpersonām, viņu ģimenēm, par LDS padomi un nodaļu vadītājiem, kuri jau tika un vēl tiks ievēlēti. Lūgsim, lai viņi ir stipri ar Tā Kunga mūsu Dieva Vārdu!
  3. Pateiksimies Dievam par uzklausītām lūgšanām!

Un Tā Kunga svētība lai vārdos neaprakstāmā mērā un spēkā tiek izlieta pār tevi, tavu ģimeni, tavām sirds ilgām un vajadzībām - pār tevi, kas tik uzticīgi nesi šo aizlūgšanu lāpu  dienās pirms kongresa un kongresa laikā - tā ir Lūgšanu kalpošanas nodaļas pateicībā un mīlestībā izteikta aizlūgšana pār tevi!