Ģimeņu kopības lūgšanu nedēļa “Atjaunojot ģimenes altāri”

1. septembris, 2022

No 4. līdz 10. septembrim adventistu draudzēs visā pasaulē norisināsies Ģimeņu kopības lūgšanu nedēļa.  Arī Latvijā ģimenes tiek aicinātas iesaistīties un atvēlēt laiku, lai būtu kopā, īpaši pārdomājot šo svētīgo tematu – “Atjaunojot ģimenes altāri” – un piedzīvojot jaunas nodošanās lūgšanas.

Turpinājumā uzruna katrai ģimenei no Villija un Eleinas Oliveriem, SDA Ģenerālkonferences Ģimeņu kalpošanas nodaļas vadītājiem:

“Redzi, Es sūtīšu pie jums pravieti Eliju, iekāms nāks Tā Kunga lielā un šausmu pilnā diena. Viņam būs jāpiegriež tēvu sirdis bērniem un bērnu sirdis saviem tēviem, lai Man nebūtu jānāk un nebūtu jāapkrauj visa zeme ar Savu lāstu smagumu!” (Mal. 3:23, 24)

Elijas vēstījums, kas atrodams šajā Rakstu vietā, saka, ka sirdis mainīsies, pirms nāks “Tā Kunga lielā un varenā diena”. Tas bija drosmīgs vēstījums tā laika cilvēkiem un ģimenēm, un tas joprojām ir ļoti vajadzīgs mūsu ģimenēm šodien.

Tas ir atgādinājums par sirdi mainošo darbu, ko Dievs darīs pirms Jēzus Kristus otrās atnākšanas. Maleahija grāmatā cilvēki bija ne tikai atteikušies no derības ar Dievu, bet arī no derības ar savu ģimeni. Tāpēc Maleahija grāmata atskatās uz pravieša Elijas laiku. Viņš stājās pretī Baāla pielūgsmes altāriem un atjaunoja Jahves, vienīgā patiesā Dieva, altāri. Elijam bija jāatjauno salauztie altāri un jāmāca ļaudīm, kā atkal pielūgt, atsaucot atmiņā Mozus pēdējo uzrunu, kurā tika atgādināts bauslis mīlēt vienīgo un patieso Dievu.

Visbrīnišķīgākā šī stāsta daļa ir Dieva pārsteidzošā mīlestība pret Savu tautu. Kad uguns krita, tā aprija tikai dedzināmo upuri, bet ne cilvēkus. Neskatoties uz cilvēku grēcīgumu, Dievs tos neiznīcināja, bet deva iespēju nožēlot grēkus un atkal pievērst sirdi Viņam, saviem bērniem un citiem cilvēkiem. Kad Dievs atjauno, vienmēr ir jāizmainās sirdij.

Šīs Ģimenes kopības lūgšanu nedēļas laikā mēs vēlamies, lai ģimenes savās mājās uzceltu vai atjaunotu ģimenes svētbrīžu altāri. Ģimenes svētbrīži sniedz iespēju katrai ģimenei atjaunot Dieva altāri ik dienas. Elijas vēstījums ir par sirds pievēršanu, nevis tikai paklausību, un tas pats attiecas uz ģimenes pielūgsmi. Runa nav par to, lai piespiestu bērnus un ģimenes ieturēt kopīgo pielūgsmi; šis ir vēstījums, kas pievērš vecāku sirdis bērniem un bērnus – vecākiem. Tas ir par ģimenes locekļu attiecībām citam ar citu un ar Dievu. Ģimenes svētbrīdis ir iespēja ģimenes locekļiem atspoguļot Dieva mīlestības, piedošanas un pieņemšanas siltumu.

Kā atjaunosim altārus 2022. gadā? Kuri Bāala altāri mūsu mājās jāiznīcina, lai varētu no jauna uzcelt Dieva altāri? Kā varam mācīt saviem bērniem un ģimenēm pielūgt Dievu un atjaunot ģimenes altāri, gluži kā Elija no jauna uzcēla altāri savā laikā?

Mūsu mājās mīt dziļas ilgas pēc apvienošanās. Attiecības daudzās ģimenēs ir izjukušas, un tās ir jāatjauno. Mums vajadzīgi mūsdienu pravieši Elijas tajās mājās, kurās ļoti nepieciešama cerība, dziedināšana un sirds pārveidošana. Mums jāatjauno attiecības ar vienīgo patieso Dievu, Jahvi, vienīgo, kas var nest īstu mieru, cerību un dziedināšanu mūsu sirdī un mājās.

Šīs lūgšanu nedēļas laikā centīsimies jūsu mājās ieviest jaunus pozitīvas un veselīgas komunikācijas ieradumus, kā arī sirdi mainošu uzvedību, kura pamatojas uz žēlastību un Gara augļiem. Katru dienu atjaunojot ģimenes altāri, apliecinām, ka Jēzus Kristus ir mūsu dzīves un mājas centrā.

Mēs lūdzam, lai šis jaunais vai atjaunotais ģimenes svētbrīžu laiks kļūst par regulāru ieradumu, kas satuvina mūsu ģimenes, padziļina ticību Dievam, palīdz dalīties evaņģēlija labajā vēstī ar citiem un labāk sagatavo mūs drīzai Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus atnākšanai. Maranata!”

Ģimenes kopības lūgšanu nedēļas materiāli lejupielādēšanai katrai dienai:

Lejuplādes

Īsais apkopojums
Ievads
Uzruna
Svētdiena
Pirmdiena
Otrdiena
Trešdiena
Ceturtdiena
Piektdiena
Sestdiena